Jde o pilotní ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, financované z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Tento projekt má za cíl pomoci zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci.

„Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Zároveň firmy mohou získat peníze na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní,“ vysvětlila vedoucí oddělení trhu práce Hana Kasperová.
Jak upřesnila, během první fáze projektu, která probíhala v období březen až červen 2009 se ukázalo, že o projekt je velký zájem a Úřadem práce v Rychnově n. K. bylo uzavřeno 34 dohod a vyplaceno 4 382 tis. Kč. Do projektu se v tomto období zapojilo 14 zaměstnavatelů a vzdělávání se zúčastnilo 475 zaměstnanců.

Druhá fáze

Koncem července 2009 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky druhou fázi projektu, na kterou byla původně vyčleněna 1 miliarda Kč. „Vzhledem k tomu, že se jedná o efektivní nástroj v boji s ekonomickou krizí a o projekt je velký zájem, došlo pro rok 2010 k navýšení finančních prostředků o další 1,5 mld. Kč a projekt byl prodloužen do konce roku 2010. Od srpna, kdy byla druhá fáze projektu zahájena, bylo do konce roku 2009 uzavřeno 100 dohod s 28 zaměstnavateli na vzdělávání 2 042 zaměstnanců. K 31.12.2009 bylo v druhé fázi projektu vyplaceno 4 423 tis. Kč. Během prvních dvou měsíců letošního roku bylo již uzavřeno 8 dohod s 5 zaměstnavateli,“ bilancovala vedoucí pracovnice.

O příspěvek je třeba žádat na místně příslušném úřadu práce s využitím formuláře dostupného na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se, kde je umístěn i manuál pro zájemce o vstup do projektu. Místní příslušností se rozumí místo výkonu práce. Vyplněné žádosti včetně příloh je nutné dodat v elektronické i tištěné podobě, a to minimálně 14 dnů před předpokládaným termínem zahájení vzdělávací aktivity. Pro elektronickou komunikaci je určena emailová adresa, ke které má přístup odpovědný pracovník úřadu práce, který kontroluje správnost žádosti a identickou podobu elektronické a papírové verze. Pro tyto účely byla Úřadem práce v Rychnově n. K. zřízena adresa: vzdelavejtese@rk.mpsv.cz.
Základní podmínkou zařazení do projektu je, že se jedná o zaměstnavatele, kteří se v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni svým zaměstnancům přidělovat práci. Tuto skutečnost je nutné doložit např. poklesem zakázek, snížením počtu zaměstnanců, organizačními změnami, poklesem tržeb aj.

Na jednom úřadu práce mohou zaměstnavatelé čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně. Jde o celkovou částku určenou na mzdové náklady nebo náhrady mzdy, vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Případné poskytnutí vyššího příspěvku nad uvedený limit posuzuje ministr práce a sociálních věcí. Postup při podávání žádostí a základní podmínky k zařazení do projektu jsou uvedeny na stránkách Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local/rk_info/rk_esf.

Maximální ceny

V projektu jsou mimo jiné stanoveny i maximální ceny kurzů bez DPH. Například na jazyková školení se specifickým vymezením je limit na hodinu vzdělávací aktivity 700 Kč, u IT kurzů se jedná o 1 300 Kč, u manažerských dovedností pak o 1 500 Kč za hodinu aj. Zde bychom chtěli upozornit, že toto jsou ceny maximální, nikoli doporučené a úřad práce vždy posuzuje zda se jedná o ceny obvyklé v regionu u obdobných aktivit probíhajících například v rámci rekvalifikací.

Při posuzování žádostí je přihlíženo k aktuální situaci na trhu práce a preferovány jsou žádosti, které řeší především odborná vzdělávání většího počtu zaměstnanců, jímž nemůže zaměstnavatel přidělovat práci. Nebude podporováno vzdělávání jednotlivců, kde není zcela jasně zdůvodněna souvislost mezi nedostatkem zakázek a pracovní pozicí zaměstnance. Posuzována je rovněž potřebnost vzdělávací aktivity ve vztahu k pracovní pozici zaměstnance.

„Projekt bude pokračovat i po celý rok 2010 a v případě Vašeho zájmu o zapojení do projektu Vám rádi poskytneme další informace. Kontaktní osobou je Ing. Věra Kulštejnová, tel.: 950 159 226, e-mail: vera.kulstejnova@rk.mpsv.cz,“ dodala.