Původní chalupa č. p. 14 na Rovenských Šedivinách byla postavena Josefem Pohlem z Rovného č.p.18 kolem roku 1850 a existovala krátkou dobu asi 50 až 60 let. Nacházela se nad chalupou č. p. 4 mezi chalupami č. p. 5 a č. p. 3.V letech 1860 až 1872 byla k hospodářské usedlosti Hrušovských č. p. 9 postavena výměneční chalupa č. p. 16. Tuto chalupu dostala od Antonína Hrušovského jeho dcera vdova Anna Ábelová, která se roku 1900 provdala za Fridolína Volfa, který vedle chalupy č. 16 postavil prodejnu pro jeho obchodní živnost.

Také v tuto dobu  Filip Hofman z Roven. Šedivin č. p. 15 postavil chalupu č. p. 17. Roku 1872 Gustav Vích postavil chalupu č.p.18, kterou prodal Antonínu Ábelovi a jeho syn Antonín ji prodal Janu Prázovi, který tu 9. června 1890 založil hostinskou živnost. V roce 1898 byla v Bažinách postavena škola, která získala č. p. 19. Dne 21. července 1932 Antonín Práza z Rovenských Šedivin č. p. 11 požádal Obecní úřad v Rovném o stavební povolení na stavbu rodinného domku na pozemku vedle jeho rodného domu č. p. 11.

Tento dům byl koncem roku 1933 dostavěn a dne 21. 1. 1934 byl stavební komisí uznán za způsobilý k bydlení při čemž obdržel č. p. 14 po zaniklé chaloupce nacházející se mezi současnými domy č. p. 3 a č. p. 15. Po roce 1938 bylo zabráno české pohraničí tzv. Sudety, čímž došlo na Roven. Šedivinách k záboru tří chalup s č.p.12,13 a 18 na stranu německou.Výměnou za tyto chalupy byly Roven.

Šedivinám dány 3 chalupy s č. p. 36, 37 a 38 ze Šedivin německých, tedy jejich místní části Malé Šediviny, které od Rovenských Šedivin části Bažiny dělila cesta, která tvořila hranici mezi katastry obcí Rovné a Šediviny. Po 2. svět. válce se tyto chalupy vrátily zpět do původních katastrů tak, jako byly vedeny do roku 1938. K další katastrální změně Rovenských Šedivin místní části Bažiny došlo v roce 1960, kdy Šedivinám byla odebrána větší část území Malých Šedivin než byla ta z doby 2. světové války.

Tím pádem katastrálnímu území obce Rovné přibyly čtyři šedivinské chalupy s č. p. 35, 36, 37 a 38, které získaly nová popisná čísla Roven. Šedivin tzn., že chalupa č.p. 35 získala č.p. 23, chalupa č. p. 36 získala č.p. 20, chalupa č. p. 37 získala č. p. 21 a chalupa č. p. 38 získala č. p. 22. O živnosti na Rovenských Šedivinách č. p. 18, která od roku 1890 až do současnosti nezměnila jméno svého zakladatele i přes mnoho majitelů budovy č. p. 18 a politických režimů, budou napsány dva články. Po článcích o živnostech bude také významná zmínka o události v Rovenských Šedivin z roku 1970.Teď se ještě v krátkosti vrátíme k obchodní živnosti Fridolína Volfa, která už takové štěstí neměla, aby přežila různé politické režimy.