VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Výsledky v poločase ukážou volby za dva roky

Královéhradecký kraj - Kvalitní zdravotnická péče, zrušení poplatků v krajských nemocnicích, dostavba dálnice D11 nebo vyrovnané hospodaření. To jsou programové priority nové Rady Královéhradec­kého kraje.

9.12.2008
SDÍLEJ:

Ilustrační foto Foto: DENÍK/David Taneček

Prim v celém patnáctistránkovém dokumentu hraje zdravotnictví. Od února chce kraj pacientům dotovat regulační poplatky, sjednotit mzdy v krajských nemocnicích či vyjednávat jako celek se zdravotními pojišťovnami. V plánu má kraj také převod krajských nemocnic na veřejnoprávní společnosti. „Myšlenka jedné velké nemocnice podle našeho názoru není špatná,“ řekl náměstek za zdravotnictví Vladimír Dryml.

Ke zrušení regulačních polatků by v kraji mělo dojít 1. února. Podle odhadů by na jejich dotování mělo na Královéhradecku být potřeba 40 až 50 milionů korun.„Podle mne ale ta částka bude nižší, odhaduji totiž, že tak do jednoho až dvou měsíců poplatky padnou,“ dodal Dryml.(rot)

Královéhradecký kraj

Rada Královéhradeckého kraje

(Úplné znění programového prohlášení)

Lubomír Franc - hejtman Královéhradeckého kraje
zodpovědný za oblast krizového řízení a integrovaný záchranný systém
politická příslušnost: ČSSD
bydliště: Broumov
rok narození: 1953
telefon: +420 495 817 222
e-mail: franc@kr-kralovehradecky.cz

Preambule – úvodní slovo

Kroky členů Rady Královéhradeckého kraje tvořené levo-středovou koalicí ČSSD, KDU-ČSL a SNK-ED povedou ve svém volebním období v letech 2008 – 2012 především k praktickým, efektivním a transparentním rozhodnutím a cílům. Vedení Královéhradeckého kraje s převahou sociální demokracie chce svým rozhodováním sloužit veřejnosti a být obyvatelům kraje partnerem s přirozenou autoritou. Lidem žijícím v tomto regionu chceme přinášet užitečnou podporu, která bude vycházet vstříc jejich každodenním potřebám. Praktickými a přímočarými kroky chceme lidem žijícím v našem kraji vytvářet jistoty pro jejich spokojený život. Uvědomujeme si, že startovní čáru, ze které vyrážíme do boje o zlepšení života v kraji, již určovala rozhodnutí našich předchůdců: síť krajských silnic dnes přebíráme s několikamiliardovým dluhem, který v posledních letech rostl, zanedbané budovy většiny krajských škol nezbytně potřebují opravy, struktura některých obchodních společností kraje je značně neprůhledná. Budeme se však snažit navázat na to dobré, co se v našem kraji již podařilo a dopady omylů našich předchůdců zmírnit.

V tomto úsilí se budeme maximálně snažit udržet prosperující a zdravou krajskou ekonomiku. Současně chceme proměnit všechny neopakovatelné možnosti související s podporou evropských institucí a nastartovat významné rozvojové projekty ve všech oblastech kraje. V této souvislosti budeme hájit zájmy Královéhradeckého kraje v rámci regionu NUTS II Severovýchod.
Společně s veřejností chceme do roku 2012 přispět k tomu, aby se Královéhradecký kraj proměnil v příjemný domov, kde se lidem bude dobře žít.

Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje

Vladimír Dryml -
1. náměstek hejtmana
zodpovědný za oblast zdravotnictví
politická příslušnost: ČSSD
bydliště: Vrchlabí
rok narození: 1952
telefon: +420 495 817 233
e-mail: dryml@kr-kralovehradecky.cz

Zdravotnictví je nejcitlivější veřejnou službou a jeho dostupnost a kvalita jsou základem efektivní politiky. Zdraví člověka nemůže být předmětem nekontrolovatelného zisku a ani předmětem úspor za každou cenu. Prvořadým úkolem je vytvářet dobré podmínky pro poskytování zdravotnických služeb. Královéhradecký kraj se zaměří v tomto volebním období na následující oblasti:

dotování regulačních poplatků
- budou dotovány takzvané regulační zdravotní poplatky ve všech zdravotnických zařízeních kraje, a to i včetně poplatků za položku v nemocničních lékárnách pod správou kraje;
- předběžně odhadnutou částku ve výši 40 milionů korun kraj pokryje úsporami při zefektivnění práce Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

převod nemocnic zřizovaných krajem
- bude pokračovat převod nemocnic pod jedinou Krajskou nemocnici, kterou převedeme na veřejnoprávní nemocnici s termínem nejdéle do 31. 12. 2009

odměňování zdravotnických pracovníků
- v souladu s uzavřenou Koaliční smlouvou navýšíme během roku 2009 průměrné platy zdravotním sestrám o 5 %;
- navyšování dalších platů je závislé na hospodářské situaci České republiky a narůstající celosvětové finanční krizi

modernizace nemocničních a dalších zdravotnických zařízení
- budeme pokračovat v modernizaci krajských nemocnic s cílem dosáhnout co nejvíce jednolůžkových nebo dvojlůžkových nemocničních pokojů s vlastním sociálním zařízením;
- nadále bude pokračovat podle možností, nejlépe z finančních prostředků EU, vybavování krajských nemocnic moderní lékařskou technikou;
- zmodernizujeme Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, především dostane nová vozidla, rozšíří se také počet jejích výjezdových středisek

zajištění lékařské pohotovosti
- v krajských nemocnicích bude podle možností zabezpečena nepřetržitá služba lékařské pohotovosti včetně stomatologické péče


zefektivnění systému řízení ve zdravotnictví
- v celé síti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje i všech zdravotnických zařízeních se v lednu 2009 uskuteční finanční a právní audity vedení a hospodaření vedení těchto organizací;
- tyto audity se budou týkat nejen nemocnic, ale i Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a SOAL Trutnov, Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje a Léčeben dlouhodobě nemocných;
- ředitelé mají do 1. 2. 2009 možnost zlepšit výsledky hospodaření a zkvalitnit poskytované služby;
- pokud tyto úkoly nezvládnou, budou odvoláni a na jejich místa vypíšeme konkurzy; ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zvýšíme počet kontrol registračních podmínek včetně věcného a personálního vybavení ve všech zdravotnických zařízeních v kraji;
- za tímto účelem bude posílen kontrolní úsek odboru zdravotnictví

Josef Táborský -
2. náměstek hejtmana
zodpovědný za oblast ekonomiky a zahraničních vztahů
politická příslušnost: ČSSD
bydliště: Kopidlno
rok narození: 1951
telefon: +420 495 817 430
e-mail: taborsky@kr-kralovehradecky.cz


ozdravení krajské ekonomiky
- chceme nastartovat ozdravný proces krajské ekonomiky; krajský rozpočet chceme nasměrovat k vyrovnanému hospodaření, které v případě potřeby podepřeme efektivní úvěrovou politikou;
- ta bude sloužit k zajištění spoluúčasti kraje při čerpání finančních zdrojů Evropské unie a státu

spravedlivější rozdělení daní
- chceme usilovat o systémové a spravedlivé rozpočtové určení daní státu ve prospěch kraje, měst a obcí počínaje rokem 2010

čtvrtina krajského rozpočtu do investic
- chceme perspektivně zajistit, aby krajský rozpočet byl prorůstový a pod veřejnou kontrolou, investice by měly výhledově dosahovat 25% podílu z krajského rozpočtu

podpora projektům s evropskou a státní účastí
- podporujeme přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a státního rozpočtu

krajské peníze pro veřejné služby
- chceme zajistit hospodárné využití zdrojů kraje s důrazem na podporu zajištění veřejných služeb v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dopravy, rozvoj regionu, měst a obcí

průhledné financování krajských organizací
- provedeme revizi krajského hospodaření s důrazem na účelné rozpočtování a průhledné financování organizací zřizovaných krajem

veřejné peníze efektivně pro samosprávy a veřejnost
- zajistíme, aby veřejné prostředky sloužily k uspokojování potřeb měst, obcí a občanů kraje efektivně a hospodárně

stop privatizaci krajského majetku
- zajistit efektivní správu majetku kraje, jeho hospodárného využívání, nepřipustit rozprodávaní majetku kraje

aktuální finanční strategie
- aktualizovat finanční strategii Královéhradeckého kraje ve vazbě na dlouhodobé koncepce rozvoje jednotlivých oblastí v působnosti kraje, rozvoj měst a obcí

podpoříme Evropu regionů
- aktivně využívat členství kraje v Asociaci evropských regionů k podpoře myšlenky „Evropa regionů“;
- rozvíjet zahraniční spolupráci v oblastech zájmů kraje

Evropa pro obce v našem kraji
- efektivně prosazovat zájmy a priority kraje, jeho měst a obcí v rámci ROP NUTS II Severovýchod a ostatních operačních programech;
- zajištění efektivní implementace operačních programů na úrovni kraje

více informací a podpory pro žadatele
- rozšiřovat informovanost a podporu žadatelů o přidělení dotačních titulů z evropských fondů v souladu se strategickými dokumenty kraje;
- rovněž chceme aktivně zajišťovat konzultační a poradenské činnosti pro žadatele o podporu z evropských fondů

CEP se rozšíří

- dále rozšiřovat činnost Centra evropského projektování při přípravě a zpracování projektů k čerpání finančních zdrojů z evropských fondů

Vladimír Derner –
člen rady
zodpovědný za oblast majetkoprávní
politická příslušnost: KDU-ČSL
bydliště: Třebechovice pod Orebem
rok narození: 1956
telefon: +420 495 817 275
e-mail: derner@kr-kralovehradecky.cz


průhledné nakládání s krajským majetkem
- dokončíme pasportizaci krajského majetku a pořídíme jeho komplexní evidenci, tím chceme zajistit hospodárné a transparentní nakládání s majetkem kraje

samospráva v rukou samosprávy
- navrátíme samosprávné činnosti vykonávané při správě majetku kraje obchodními společnostmi zpět do rukou volených orgánů

dostatek informací o životě krajských obchodních společností
- chceme zajistit, aby orgány kraje měly k dispozici dostatečné informace o hospodaření obchodních společností či právnických osob založených krajem pro odpovědné rozhodování

jasná pravidla pro nakládání s majetkem
- stanovení jednoznačných pravidel pro nakládání s majetkem kraje;
- zajistíme transparentnost v obchodních vztazích a při uzavírání smluvních vztahů mezi krajem a třetími subjekty

veřejné zakázky v rukou samosprávy
- zajistíme, aby vypisování veřejných zakázek a jejich vyhodnocování bylo plně v rukou a rozhodování krajské samosprávy a volených orgánů kraje

Helmut Dohnálek –
člen rady
zodpovědný za oblast region. rozvoje, územ. plánování, stav. řádu a cest. ruchu
politická příslušnost: SNK-ED
bydliště: Rychnov nad Kněžnou
rok narození: 1966
telefon: +420 495 817 333
e-mail: dohnalek@kr-kralovehradecky.cz


růst kvality a produkce v kraji

- prosadíme realizaci uceleného programu podpory růstu kvality produkce vyráběné v našem kraji a zvýšení jejich odbytových možností doma i v zahraničí jako předpoklad celkového růstu ekonomiky kraje a tím i růstu výše mezd našich občanů;
- zvláštní pozornost přitom zaměříme na naše malé a střední podnikatele

podpora rozvoje venkova
- podpoříme navýšení finančních prostředků na rozvoj venkova, zejména ucelených projektů řešících rozvoj venkova jako komplexní soubor všech oblastí života na venkově;
- ako podstatné vidíme navýšení prostředků kraje do Programu obnovy venkova (POV) jako osvědčeného a účinného nástroje podpory venkova;
- důležité je budování a rozvoj infrastruktury v malých obcích a zapojování jejich obyvatel do spolkové činnosti jako jeden ze základních předpokladů rozvoje venkova

spolupráce se zahraničními sousedy
- budeme usilovat o prohloubení spolupráce se zahraničními regiony s praktickými přínosy pro rozvoj všech oblastí života kraje;
- zejména velký důraz klademe na spolupráci se sousedním polským Dolnoslezským vojvodstvím;
- podpoříme stávající partnerskou spolupráci měst a obcí se zahraničními partnery, zejména v rámci Euroregionu Glacensis

příliv nových investic
- budeme podporovat příliv nových investic a dokončení realizace projektů již zahájených (Kvasiny, Vrchlabí)

územní plánování podle pravidel
- kraj bude garantem dodržování pravidel při územním plánování

podpora cestovního ruchu
- budeme podporovat konkrétní projekty zaměřené na rozvoj služeb v cestovním ruchu, budování infrastruktury a zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou sférou a veřejnou správou v cestovním ruchu

Josef Ješina –
člen rady
zodpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství
politická příslušnost: ČSSD
bydliště: Rychnov nad Kněžnou
rok narození: 1944
telefon: +420 495 817 548
e-mail: jesina@kr-kralovehradecky.cz


lepší krajské silnice
- chceme v maximální možné míře využít historickou možnost získat pro modernizaci krajské silniční sítě – silnice II. a III. třídy - finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie

dostavba dálnice D11
- budeme podporovat jednání směřující k dostavbě dálnice D11 na území Královéhradeckého kraje od jeho jižních hranic až k Polsku; k tomu chceme využít zákonodárné iniciativy krajské samosprávy

zahájení stavby rychlostní silnice R 35
- budeme prosazovat urychlení přípravy výstavby silnice R 35, která by měla po svém dokončení výrazně ulehčit krajské silniční síti

kraj jako křižovatka nadregionálních dopravních systémů
- zkvalitnit celkové propojení regionálních dopravních sítí na území kraje s nadregionálními dopravními systémy

obchvaty měst a obcí
- výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy ve správě kraje má naši maximální podporu

rozvoj cyklodopravy
- podpoříme rozvoj celostátní sítě cyklostezek a cyklotras na území kraje;
- cyklodoprava jako bezpečné cestování do zaměstnání i významná oblast turistiky

efektivní veřejná doprava
- budeme racionálně využívat finančních prostředků určených k zajištění dopravní obslužnosti

dialog s místními samosprávami o dopravní obslužnosti
- bude pokračovat spolupráce s místními samosprávami při optimalizaci dopravní obslužnosti

moderní silnice mezi kraji
- záměry modernizace silniční sítě budeme realizovat ve spolupráci s Pardubickým a Libereckým krajem v rámci NUTS II Severovýchod

moderní SUS Královéhradeckého kraje
- chceme kvalitnější práci transformované SUS Královéhradeckého kraje v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy


nad plánem oprav krajských silnic s městy a obcemi

- stanovování jednotlivých priorit při plánování oprav silnic II. a III. třídy bude probíhat po dohodě s místními samosprávami

bezpečnější silnice
- budeme podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, zejména při výchově mládeže

Jiří Nosek –
člen rady
zodpovědný za oblast školství a kultury
politická příslušnost: ČSSD
bydliště: Hradec Králové
rok narození: 1945
telefon: +420 495 817 351
e-mail: nosek@kr-kralovehradecky.cz


perspektivní vzdělávání
- podpoříme školy, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce

podpora učňovského školství
- budeme pomáhat získávat nové zájemce o učňovské školství, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek prostřednictvím stipendií

podporujeme centra odborného vzdělávání
- podpoříme činnost center odborného vzdělávání v kraji, která zajistí vysokou odbornou úroveň poskytovaných vzdělávacích programů i celoživotního vzdělávání

dostupné školy
- případná optimalizace sítě škol musí být řešena s ohledem na jejich dostupnost

nechceme rušit malé školy
- rušení malých škol se budeme snažit zabránit především ve spolupráci s místními samosprávami

podpora talentovaných žáků
- uvědomujeme si nutnost podpory a zvláštní péče o talentované žáky, oceňování těchto žáků a učitelů chceme podporovat prostřednictvím grantu a přímých finančních podpor

Evropa pro školství
- budeme se snažit získat maximální podporu ze zdrojů Evropské unie, zejména z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

podpora celoživotního vzdělávání
- vytvoříme podmínky pro celoživotní učení a vzdělávání;
- ve spolupráci s obcemi, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery budeme přizpůsobovat nabídky celoživotního učení potřebám trhu práce

kulturní rodinné stříbro kraje
- významné tradiční regionální kulturní či sportovní akce (Divadlo evropských regionů, Jiráskův Hronov, volejbalový turnaj v Dřevěnicích a další) považujeme za kulturní rodinné stříbro Královéhradeckého kraje a budeme je podporovat prostřednictvím každoročních grantových příspěvků z krajského rozpočtu

podpora obnovy památek
- koncepční podpora obnovy a oprav památek, bez ohledu na to kdo je majitelem jako součást turistických a ekonomických aktivit kraje

kraj podporuje sport
- podpora sportu a volnočasových aktivit v kraji formou krajských grantů, podporujeme také výstavbu sportovních zařízení na území kraje

Jan Tippner –
člen rady
zodpovědný za oblast životního prostředí a zemědělství
politická příslušnost: ČSSD
bydliště: Klamoš - Štít
rok narození: 1952
telefon: +420 495 817 327
e-mail: tippner@kr-kralovehradecky.cz


podpoříme ekologickou dopravu

- budeme podporovat ekologicky šetrné druhy dopravy a výstavbu silničních obchvatů měst a obcí

ekologická likvidace odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie
- budeme pokračovat v systému přímých dotací a grantových pobídek při podpoře provozů ekologické recyklace a likvidace odpadů, využívání obnovitelných zdrojů energie a při výstavbě vodovodů, kanalizací a čističek malých obcí;
- chceme snižovat investiční náročnost těchto projektů

voda jako přírodní bohatství kraje
- voda je společným bohatstvím obyvatel kraje, a proto nebudeme podporovat privatizaci vodárenským společnostem

zlepšíme podmínky krajských zemědělců
- budeme podporovat odbyt kvalitních potravin domácí produkce a regionálních specialit, abychom zvýšili konkurenceschopnost malých zemědělských farem a zpracovatelů v regionu

využití obnovitelných zdrojů
- budeme podporovat projekty, které pomohou zvýšit energetické využití obnovitelných zdrojů, například z lesního odpadu

stop privatizaci lesů
- privatizaci státních lesů nepodpoříme

harmonie mezi člověkem a přírodou
- chceme usilovat o vytvoření trvale udržitelného vztahu mezi člověkem a krajinou, ve které žije;
- tato zásada musí být prioritou při využívání přírodního bohatství

bezpečí před povodněmi
- budeme zvyšovat opatření, která obyvatele kraje ochrání před ničivými následky povodní;
- tyto kroky budou navazovat na zvyšování retenční schopnosti krajiny včetně vrcholových partií hor a orné půdy

šetřit volnou krajinu
- budeme se snažit směřovat masivní výstavbu do nevyužívaných či zdevastovaných ploch uvnitř zastavěných území;
- volná krajina by měla být v tomto ohledu co nejvíce ušetřena

Miroslav Uchytil –
člen rady
zodpovědný za oblast sociální
politická příslušnost: KDU-ČSL
bydliště: Chlumec nad Cidlinou
rok narození: 1958
telefon: +420 495 817 290
e-mail: uchytil@kr-kralovehradecky.cz


Oblast sociálních věcí a služeb a zaměstnanosti je velmi rozmanitá. Královéhradecký kraj se bude snažit aktivně vyrovnávat s nepříznivými životními situacemi jeho občanů, aktivně čelit sociálním hrozbám, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu života všech jeho občanů. Systém sociálních věcí a služeb organizovaný Královéhradeckým krajem bude vycházet z úzké spolupráce s městy a obcemi kraje, bude pružný a adresný. Mezi základní oblasti podpory bude patřit:

pomoc člověku v jeho přirozeném prostředí
- podpoříme setrvání člověka vyžadujícího pomoc jiné osoby v jeho přirozeném prostředí (v domácnosti);
- zajistíme každoroční růst dotační podpory terénních a ambulantních sociálních služeb; budeme podporovat další způsoby podpory člověka v jeho přirozeném prostředí

zlepšení podmínek poskytování sociálních služeb
- zvýšíme spoluúčast kraje při financování sociálních služeb v kraji; v přerozdělování dotačních prostředků pro sociální služby uplatníme shodná pravidla pro všechny typy poskytovatelů;
- podnikneme kroky k zavedení víceletého financování sociálních služeb;
- snížíme administrativní náročnost dotačního řízení v oblasti sociálních a navazujících služeb

integrace vyloučených lokalit
- podpoříme vzdělávání dětí a mládeže ve vyloučených lokalitách;
- zvýšíme počet a kvalifikaci terénních sociálních pracovníků ve vyloučených lokalitách;
- budeme podporovat integrační a celostní přístup k integraci obyvatel vyloučených lokalit: ve spolupráci s obcemi, s obyvateli vyloučených lokalit a s partnerskými organizacemi vypracujeme analýzu vyloučených lokalit v kraji a strategii jejich začleňování

rovné příležitosti
- podpoříme rozvoj rodinné politiky kraje; zajistíme pro občany kraje tzv. rodinné pasy; učiníme kroky k podpoře slaďování rodinného a profesního života;
- vypracujeme krajskou strategii rodinné politiky; budeme podporovat a podílet se na odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji;
- vytvoříme aktivní politiku podpory seniorů a proseniorských aktivit v Královéhradeckém kraji

prevence kriminality a protidrogová politika
- budeme podporovat aktivní a celostní přístup k prevenci kriminality v kraji a podporovat ochranu obyvatel před nežádoucími jevy způsobenými zneužíváním drog, např. formou programů snižování rizik

spolupráce a zapojení veřejnosti
- budeme s obcemi a dalšími partnery v kraji spolupracovat na zabezpečení potřebných sociálních služeb a dalších způsobů pomoci a budeme podporovat účast veřejnosti, obcí a dalších partnerů v rozhodovacích procesech sociální oblasti;
- zvýšíme úlohu obcí v rozdělování dotačních prostředků pro sociální a navazující služby;
- budeme bránit centralizaci sociální správy a jejímu odtržení od občanů obcí

Oblast veřejná správa:

úřad jako služba veřejnosti
- veřejnou správu považujeme za službu svým majitelům – daňovým poplatníkům: občanům České republiky či obyvatelům Královéhradeckého kraje; na základě této myšlenky chceme, aby krajský úřad poskytoval levné, kvalitní a profesionální služby svým klientům;
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje bude otevřenou, vstřícnou a důvěryhodnou institucí s přirozenou autoritou

základními nástroji k dosažení těchto cílů bude sloužit:
- implementace strategického řízení do orgánů kraje, resp. krajského úřadu ( dle projektu SMART kraj) pro zefektivnění jeho činnosti ( měřítko: dosažení vyšší kvality/ohodnocení kritérií 1 a 2 dle modelu CAF)
- benchmarking mezi krajskými úřady (měřítko: dosahované výsledky realizovaných BMK sledovaných oblastí, přebírané nejlepší praxe, dosažení vyšší kvality hodnocení dotčených kritérií dle modelu CAF)
- elektronizace veřejné správy - procesů realizovaných orgány kraje (měřítko: procesy převedené do elektronické podoby)

9.12.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 13 500 Kč Pomocní dělníci ve výrobě Pomocní dělníci ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: Kontakt e-mailem kunova.viera@du-mi.cz, telefonicky nebo osobně po telefonické domluvě (Na kopcích 112, Solnice)., - aplikace ochranné transparentní fólie na osobní vozy, - dotované ubytování.. Pracoviště: Du-mi cz s.r.o. - pracoviště kvasiny, 517 02 Kvasiny. Informace: Viera Kunová, +420 725 552 284. Doprava a logistika - Doprava a logistika Traktorista a obsluha 20 000 Kč Traktoristé a obsluha zemědělských strojů Traktorista/tka, opravář/ka zemědělských strojů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky, e-mailem zemspol.dostalova@volny.cz nebo osobně na pracovišti., - vzdělání nerozhoduje, praxe vítána, - řidičský průkaz sk. "B" a "T", - čelní nakladač výhodou, - stravenky, dovolená navíc, - nástup možný ihned.. Pracoviště: Zemspol české meziříčí, a.s. - sídlo, Julia Fučíka, č.p. 532, 517 71 České Meziříčí. Informace: Vladimír Černý, +420 603 561 759. Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 22 630 Kč Všeobecné sestry bez specializace Všeobecná sestra na ortopedickou ambulanci. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22630 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky / osobně na personálním oddělení Nemocnice v Rychnově n. Kn. od 7:00 do 13:30 hodin s žádostí o zaměstnání a životopisem nebo e-mailem rufferova.helena@nemocnicerk.cz., Bližší informace při pohovoru s vrchní sestrou., - vzdělání podle zákona č.96/2004 Sb. v platném znění, - samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, - 5 týdnů dovolené, podpora vzdělávání, zaměstnanecké benefity dle platné kolektivní smlouvy, - nástup dle dohody.. Pracoviště: Oblastní nemocnice náchod a.s. - nemocnice rychnov n.kn., Jiráskova, č.p. 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Helena Rufferová, +420 494 502 262. Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 30 000 Kč Hlavní účetní Hlavní účetní. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu s průvodním dopisem na e-mail kariera@matrix-as.cz., Požadujeme:, - praxe na pozici samostatné účetní min. 2 roky, - dobrá znalost podvojného účetnictví a daňových předpisů, - uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel), - řidičský průkaz sk. B, - pečlivost, důslednost a samostatnost, - výhodou znalost informačního systému Helios Orange , Charakteristika pracovní pozice:, - samostatné účtování účetních případů a zpracování účetních výkazů, - zpracování přijatých faktur, bankovních výpisů, - zpracování daňových přiznání, - inventarizace účtů, - komunikace s auditory, daňovými poradci a finančními úřady, - příprava podkladů pro pravidelný reporting vedení společnosti, - zpracování měsíčních a ročních závěrek , Nabízíme:, - zázemí silné, ryze české společnosti, motivující systém odměňování, - závodní stravování, 13. plat.. Pracoviště: Matrix a.s., 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Martin Bárta, .

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Čtvrté dějství v režii domácích celků

Ilustrační foto

Dopravu u Rychnova zablokovaly krávy

Auto se převrátilo, řidič se zranil

Pulice - Jeden člověk se zranil ve středu ráno při dopravní nehodě v dobrušské části Pulice. Auto skončilo mimo cestu převrácené na střechu.

Na náměstí se vrátila žula

Týniště nad Orlicí - Půl roku trvající rekonstrukce středové části Mírového náměstí v Týništi nad Orlicí ho přenesla z 20. do 21. století. Tak rozsáhlé úpravy nepodstoupilo už několik desítek let.

Po pauze zase na ligový fotbal

Východní Čechy - Po reprezentační přestávce už zítra pokračují nejvyšší fotbalové soutěže. V první lize otevře 12. kolo zápas Bohemianss Plzní. Ve druhé lize trojice východočeských týmů míří na půdu soupeřů. Už v pátek nastoupí Hradec Králové a Pardubice.

Město přijímá návrhy na ocenění

Rychnov nad Kněžnou - Město Rychnov nad Kněžnou ve středu oznámilo, že lidé mohou posílat zastupitelstvu písemné návrhy na ocenění Sportovní tým města, sportovec města. Přijímat je bude do 15. listopadu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT