Potvrzuji, že v průběhu 1. kola senátních voleb a voleb do zastupitelstva obce skutečně došlo k několika procesním chybám, které jsou uvedeny ve výpovědích svědků, tedy členů volební komise, kteří byli nominováni jednotlivými stranami.
Nikdo nemohl složení komise ovlivnit, jelikož každá kandidující strana má právo delegovat svého zástupce. K této věci se vyjadřuji z toho důvodu, že jsem byla napadena Hnutím Ano v článku, který byl zveřejněn na portálu Orlický.net a dále moje jméno bylo použito v dopise zaslaném soudu.
Jsem dcerou současné starostky, která v posledních volbách získala nejvíce hlasů a také mandátů v zastupitelstvu. Proto je mi jasné, že se některé osoby budou snažit pošpinit mé jméno, coby člena komise.

V lživém dopise, který se představitelé Hnutí Ano nestyděli poslat soudu, uvádí, že tři zástupci z ČSÚ (nyní můžeme jen spekulovat, zda všechny tyto osoby byly z této instituce, jelikož soud to neprověřoval) se nepodíleli aktivně na sčítání hlasů, byli přítomni jenom jako dozor. To však naprosto popírají všechny výpovědi svědků včetně jejich delegáta v komisi (p. Jehličky), kteří uvedli, že se na sčítání hlasů podíleli (viz zveřejněné usnesení krajského soudu).

Co se týká metodiky počítání hlasů, je pravda, že na schůzce, která se konala před volbami, jsem navrhla, abychom při počítání hlasů v komunálních volbách vytvořili 3 skupinky, při počtu členů komise by v každé skupince byli min. 3 lidé, což je pro sčítání hlasů ideální – jeden čte z volební listiny, druhý zapisuje čárky a třetí oba kontroluje, aby nedělali chyby, následně si volební lístky vymění s jinou skupinou za účelem finální kontroly. Pokud jsou obě sčítání shodná, je vše v pořádku.

Nikdo neměl k tomuto návrhu připomínky, proto zapisovatelka komise před volbami připravila 3x10 sčítacích archů se jmény kandidátů. Tudíž tento postup byl předem určen a v době vyhodnocování jsem nic neřídila, postupovalo se dle dříve navrženého a připraveného způsobu. Díky takovéto kontrole by nikdo nemohl namítat, že se dělalo něco špatně. Bohužel poté, co si jednotlivé skupinky svoji práci vyměnily, se zjistilo, že výsledky nesouhlasí. Proto jsme se rozhodli počítat znovu a společně. Nevím, jaký důvěryhodnější postup Český statistický úřad dle vyjádření hnutí Ano doporučuje, ale když se do volební místnosti dostavila Ing. Habětínková (školitelka volebních okrskových komisí v okrese RK) položila nám otázku, co se děje, že nejsou výsledky a po naší reakci, že počítáme znovu, nám navrhla, proč se nerozdělíme do skupinek, aby to šlo rychleji, jsem reagovala se slovy, že skupinky jsme měly, ale nesouhlasila následná kontrola, proto jsme zvolili jiný způsob.

Myslím si, že jsem se nedopustila ničeho špatného, a to, že chci své úkoly plnit s co nejlepším svědomím, v tom mi představitelé Hnutí Ano nezabrání a zvažuji podání trestního oznámení za pomluvu. Mrzí mě, že s tímto dopisem jsem se setkala až v závěrečném usnesení soudu a nebylo mi o něm nic dříve řečeno, abych se mohla k této věci i já osobně vyjádřit. Co se týká rozhodnutí soudu, překvapilo mne, že za nejzávažnější pochybení shledává přítomnost 3 osob, u kterých dodatečně neprověřil jejich totožnost. Vychází z výpovědi předsedkyně komise (což je 1/3 svědectví), která sdělila, že všechny 3 osoby zná z předání výsledků senátních voleb, což mě a jistě i zapisovatelku muselo po přečtení velmi překvapit, jelikož v Kostelci na předávacím místě byly naprosto odlišní lidé než ti, co k nám dorazili z Hradce Králové.
Ve výpovědích místopředsedkyně a zapisovatelka uvedla, že znaly pouze Ing. Habětínkovou, která vedla školení. Takže nikdo neví, zda další 2 osoby vůbec byli zaměstnanci ČSÚ a myslím, že to je velké pochybení ze strany soudu, že nás s tím ani dodatečně neseznámil.
Celkově mi přijde, že se spoustu pochybení soudci snažili přehlížet. Například soud se nezabýval ani svědectvím, kdy delegát Hnutí Ano v průběhu sčítání hlasů odešel na delší časový úsek z volební místnosti s telefonem (mj. měl u sebe dva). Když jej šla zapisovatelka hledat, zjistilo se, že byl na toaletách v přízemí, přitom volební místnost (a také toalety) jsou v 1. patře.
Nemohl se tento člen komise dopustit porušení zákona ve smyslu porušení mlčenlivosti o průběhu a dílčích výsledcích voleb? Tak takovíto lidé mi budou dělat kázání o doporučeném způsobu počítání. A nejsmutnější je, že díky systému poměrného zastoupení lídr strany, která se nestydí soudu poslat lživý dopis, a který od voličů získal necelou polovinu hlasů oproti 1. kandidátovi, by chtěl přes odpor velkého množství obyvatel Častolovic vést naši radnici.