Nejpočetnější zastupitelstva budou volit v devíti městech. V Rychnově se svádí volební souboj o 21 křesel, stejně jako v Kostelci nad Orlicí. Sedmnáct zastupitelů se volí v Týništi nad Orlicí a jen o dva méně v Dobrušce.

Celkem se o místa na obecních úřadech Rychnovska uchází 2662 lidí (1806 mužů a 856 žen). Nejstaršího kandidáta na Rychnovsku mají v Doudlebách nad Orlicí. Důchodci Zdeňku Šulcovi figurujícím na kandidátce KSČM je 86 let. Osmnáctiletých adeptů o místo v zastupitelstvu se v našem regionu uchází sedm. Tři z nich kandidují v Častolovicích – studenti Jan Brandejs (TOP 09), Tereza Janáková (KDU-ČSL) a Denisa Minářová (Prosperita pro městys).

Na rozloučenou

Dne 20. května 1938 zasedalo naposled staré zastupitelstvo města Rychnova nad Kněžnou, v němž se rozloučil s jeho členy odcházející starosta města Karel Rathouský, který vždy dbal o rozkvět našeho města.
„Velevážení pánové,
dovolte mi, abych se s Vámi rozloučil tímto způsobem, nemohu-li tak učiniti ústně.
Účet ze své činnosti ve službách rodné obce za dobu 28 let, ze kterých po 6 a půl roku měl jsem čest státi v čele Vašeho sboru jako starosta města, nepotřebuji podávati. Vy sami, kteří jste mne pověřili tímto úřadem a věnovali mi plnou důvěru v horlivé spolupráci, byli jste svědky, že jsem pracoval vždy poctivě a nenáročně v nejlepší snaze prospěti ze svých sil své rodné obci k její cti a rozmachu. I když se snad nezdařil každý náš společný podnik v dokonalé míře, přece můžeme být všichni, Vy i já, úplně spokojeni 
s uplynulým obdobím naší funkce.
Odcházím s plným vědomím, že jsem nikdy nelitoval žádných osobních obětí pro dobro celku. Proč odcházím, víte… Činím to klidně a rád a je mi nesmírným zadostiučiněním a odměnou, že mohu odevzdati svému nástupci v úřadě stav obce po stránce hospodářské i finanční v daleko lepším stavu, než jsem jej převzal sám.
Přeji všem, kteří v tato místa přijdou po mně a po Vás, pevné síly a hojného zdaru v práci ve prospěch a k rozkvětu všem nám našeho drahého města."
„Ujímám se úřadu starosty rodného Rychnova n. Kn., pokládám za svou povinnost vzdáti v první řadě veřejný dík všem svým předchůdcům a jejich spolupracovníkům za práci a námahu vynaloženou ve prospěch věcí obecních a zdůrazniti znamenité výsledky drobné, ale odpovědné této činnosti.
Jest úkolem mým a nových městských sborů budovati na této generacemi z nepatrných prostředků docílené základně dále k všestrannému prospěchu města a celého Rychnovska.
Jsem si vědom, že k splnění tohoto čestného úkolu nepostačuje činnost jednotlivce, že naopak jest nutnou spolupráce všech s celkem poctivě smýšlejících lidí a snaha, vedená jediné zájmem obce a neovlivňovaná jednotlivci, jimž starosti osobní jsou nad obecné.
Vytkli jsme si se svými spolupracovníky za úkol obnoviti a upevniti tradiční rychnovskou spolupráci, prostou osobních nepřátelství a nedůvěry, naplněnou jedinou touhou a ctižádostí: prospěti městu a kraji, vytvořiti v něm kulturně vyspělé prostředí, sociálně šťastné a spokojené, opírající se o hospodářský blahobyt všech vrstev občanstva; jsem přesvědčen, že tato spolupráce, která založila dominující postavení Rychnova n. Kn. v krásném podorlickém kraji a výbornou pověst Rychnovska, povede k úspěchům, jejichž dosažení jest přáním každého dobrého občana našeho města, všech našich příslušníků a přátel po celé vlasti; stejně jsem přesvědčen, že nebude jediného z nich, kdož by odepřel účast na tomto poctivě míněném a ušlechtilém díle.
Rozvoj hospodářský i kulturní našeho města, jehož vzrůst a vliv a tím i rozmach Rychnovska jest společným přáním, jehož splnění si nové vedení obce klade za svůj cíl a jemuž chce věnovati nejlepší své schopnosti a síly."

Použito z publikace „Město Rychnov n. Kněžnou a Soudní okres 
⋌rychnovský n. Kněž." redigoval Stanislav Dvořák, odb. učitel 1938