Půda je vyprahlá, popraskaná, plodiny schnou, nemají dostatek vláhy. Snížit riziko povodní i pomoci lépe bojovat se suchem má projekt na obnovu původního koryta řeky Orlice zvaného Jordán. Dříve meandrující tok řeky se průpichem narovnal a zkrátil.

"V rámci akce dojde ke zprůtočnění původního koryta Orlice, čímž se prodlouží délka toku o 0,4 km. Revitalizace bude mít z dlouhodobého hlediska pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území a vodní režim krajiny," uvádí mluvčí Státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Ilustrační foto
Mladý řidič kamionu tragicky zahynul v Polsku. Do Česka se dostal až po 13 dnech

Stará říční ramena patří mezi mimořádně cenné přírodní fenomény. Jsou centry rozmanitých živých organismů, slouží jako útočiště pro mnohé druhy rostlin, hub a živočichů. Z vodohospodářského hlediska plní důležité funkce v krajině, jedná se o přirozenou formu akumulace a retence vody, tlumí průběh velkých vod. Necitlivé zásahy na řekách v minulosti tyto funkce narušily.

"Dojde k revitalizaci území. Cílem stavebních úprav je vytvoření přírodního, neupraveného úseku vodního toku, ve kterém budou probíhat přirozené hydromorfologické procesy. Navrácením toku Orlice, v minulosti zkráceného průpichem, do původního koryta dojde k dílčímu prodloužení toku, což spolu s výstavbou balvanitého skluzu bude mít pozitivní vliv pro zlepšení dotace podzemních vod," přidává další podrobnosti Ladislav Merta z Povodí Labe.

Revitalizaci provede firma Lesostavby Frýdek - Místek a. s., cena podle smlouvy je 17,8 milionů korun. Práce začaly v říjnu loňského roku. Do konce února byly vykáceny dřeviny z prostoru staveniště a vytěžena zemina z obnovovaného zazemněného ramene Jordán u Orlice. Ta bude ještě využita

"Od 1. března do 31. srpna 2020 musí být stavební práce přerušeny z důvodu podmínek stanovených orgány ochrany přírody. Pokračovat tedy budou až od 1. září 2020, a to zasypáním části původního koryta toku, což povede k převedení toku do obnovovaného ramene," vysvětluje Ladislav Merta.

Vybudován bude rovněž stabilizační spádový objekt v korytě Orlice a náporové břehy zpevní kamenné záhozy.

"Na konci stavby bude ještě umístěno "mrtvé dřevo" do koryta toku," říká Ladislav Merta.

"Mrtvé dřevo" poslouží jako úkryt vodním organismům. A dojde také na náhradní výsadbu, která byla uvedena v podmínce rozhodnutí o povolení kácení.

Ilustrační foto. Jarní úklid.
Lidé na Rychnovsku bojují za čisté okolí

"V období od 1. března 2021 do 31. srpna 2021 musí být opět práce přerušeny a poslední případné drobnější dodělávky mohou být provedeny v září 2021, protože ke dni 30. září 2021 musí být podle platné smlouvy o dílo vše kompletně dokončeno," poznamenává Ladislav Merta.

Slepé rameno Orlice vzniklo na konci 80. let při již zmíněném narovnání řeky, vodu do něj vodohospodáři nechali proudit jen dvěma betonovými trubkami nad sebou, což způsobilo nedostatečný průtok, zhoršování kvality vody a postupné zarůstání. Ve spodní výtokové části zůstalo rameno volně napojené na koryto Orlice. Dalším úpravám přirozeně meandrující řeky pak zamezilo vyhlášení přírodního parku Orlice v roce 1996.

To obyvatelé nedalekého Štěpánovska, kudy vede další rameno Orlice, si budou muset ještě počkat. "Nechceme mít smeťák v Orlici,“ hlásala petice, kterou podpořili svými podpisy obyvatelé Štěpánovska, Týniště nad Orlicí, Albrechtic nad Orlicí a starostové přilehlých obcí.

Na rameno zanesené nejen bahnem, ale i odpadky a nad touto bažinou se snášející hejna komárů si lidé začali stěžovat už před mnoha lety. Odpadky tu sice už nejsou vidět, ale jak se zdá, jinak se tu příliš nezměnilo.

"Revitalizace dalšího ramene ve Štěpánovsku je zatím ve fázi přípravy investičního záměru, který bude zadáním pro nový projekt a bude definovat pro přírodu maximální přínos. Původní projekt, starý několik let, musí být modifikován tak, aby odrážel moderní trendy ochraně přírody.

Revitalizace ramene ve Štěpánovsku je na úplném počátku příprav. Projektová příprava, majetkoprávní příprava, povolovací proces a vlastní realizace stavby je několikaletá záležitost a v současné době lze těžko odhadovat kolik a jaké komplikace se v době přípravy objeví," dodává Ladislav Merta.

Betonová stezka patří k nejdelším naučným trasám.
Betonová stezka patří k nejdelším naučným trasám