Centrum vzniklo na základě usnesení vlády ze dne 22. května 2017. Jeho vznik je součástí opatření řešících zhoršenou situaci v průmyslové zóně Kvasiny a jejím okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců. Provozovatelem a zřizovatelem Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, která má dlouhodobé praktické zkušenosti v oblasti práce s cizinci, zejména pak z provozu Center na podporu integrace cizinců. Ta v současné době působí v devíti krajích včetně průmyslových zón s velkým množstvím zaměstnaných cizinců. Nacházejí se například v Pardubicích, České Lípě, Stráži pod Ralskem nebo Plzni.

Nově vzniklé centrum v Rychnově má za sebou první důležitou akci - v červnu se konalo jednání k problematice zaměstnávání cizinců v průmyslové zóně Kvasiny, kterého se účastnili starostové nejbližších měst a obcí, zástupci firem působících v průmyslové zóně, zástupci personálních agentur a zástupci Správy uprchlických zařízení MV. Nejdůležitějšími tématy jednání byly prezentace dané problematiky z pohledu starostů, prezentace aktivit Škoda Auto, a. s. a také představení činnosti Koordinačního centra. Cílem setkání bylo vzájemné seznámení a navázání partnerství pro dlouhodobou spolupráci. „Setkání potvrdilo, že v rámci řešení situace na Rychnovsku je zásadní především výměna informací mezi hlavními aktéry, jejíž zajištění je, jak již bylo zmíněno, hlavní úlohou centra,“ uvedla Kateřina Tomanová, mluvčí Správy uprchlických zařízení.

Další zásadní činností centra je monitoring situace týkající se zaměstnávání cizinců v oblasti a předávání informací Ministerstvu vnitra, místním samosprávám. S monitoringem situace v oblasti úzce souvisí terénní práce, v jejímž rámci budou zaměstnanci centra navštěvovat úřady, ubytovny, zaměstnavatele a zjišťovat aktuální informace. Získané poznatky pak předají již výše zmíněným odpovědným složkám, které budou schopné na jejich základě vyhodnotit situaci a případně přijmout adekvátní opatření.

S čím konkrétně bude centrum pomáhat?

V rámci poradenské činnosti se mohou na centrum obracet cizinci zaměstnaní v průmyslové zóně, ale i místní občané. „Co se týče pomoci cizincům, centrum jim bude poskytovat poradenství týkající se ubytování, pracovněprávní problematiky poradenství související s prodloužením pobytu na území České republiky, vyřizováním dokladů, zprostředkování nabídky volnočasových aktivit, případně zajistí tlumočení,“ doplňuje Kateřina Tomanová.

Místní občané se mohou na centrum obracet s otázkami týkajícími se aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců v regionu, ale rovněž s konkrétními problémy souvisejícími s cizinci – zaměstnanci centra v těchto případech předají daný problém odpovědným složkám, případně občanovi poskytnout relevantní kontakty či rady, jak situaci řešit.

Nově otevřené koordinační centrum sídlí ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou, podrobné informace lze najít na webových stránkách www.koordinacnicentrum.cz.

Statistiky jsou neúprosné

Jen v Kvasinách, kde má svůj výrobní závod automobilka Škoda, vzrostl počet přestupků spáchaných cizinci v loňském roce o 419 procent proti předchozímu roku.

Vyplývá to ze statistik, ministerstva vnitra s tím, že velkou roli hrál v těchto případech alkohol. Rychnovská policie řešila letos už 426 případů trestné činnosti, většina případů se týkala právě cizinců. Právě snížení kriminality v rychnovském regionu je také jedním z dalších cílů nově vzniklého Koordinačního centra.