Tvoří ji enkláva lučních porostů při pravém břehu Divoké Orlice na polských hranicích ležících v rozmezí nadmořských výšek 660 až 770 m.n.m., a je obklopena rozsáhlými lesy Orlických a Bystřických hor. Předmětem ochrany této evropsky významné lokality je populace chřástala polního (Crex crex), jenž zde byl akusticky zjištěn nejméně na 30 místech. Chřástal je stěhovavý pták, zimuje v Africe a k nám přilétá na přelomu dubna a května.
Ptačí oblast Orlické Záhoří s rozlohou 903,73 ha je šestou nejmenší oblastí v České republice. Probíhá po linii SZ – JV v délce necelých 8 km a její šíře kolísá mezi 1 a 1,5 km.

Celé území je příznivě ovlivněno ekologickým způsobem hospodaření zemědělského družstva Ekolife, které se vyznačuje nižším zatížením půdy a porostů, přítomností menšího počtu skotu na pastvě a omezením hnojení. Travní porosty jsou většinou střídavě spásány a koseny. Části travních porostů na vyhrazených lokalitách nejsou paseny vůbec a sklizeň trávy se provádí až po vyvedení mláďat chřástalů (po 15. 8.), také podmáčené pozemky, které nelze sklízet mechanizací, zůstávají nepokosené a vytvářejí vhodné podmínky pro vyhnízdění chřástala polního. Neposečené porosty jsou dále vhodným prostředím pro vývoj dalších generací různých druhů motýlů. Některými návštěvníky kritizované „neposečené uschlé lány plné plevele“ jsou tak významným krajinotvorným prvkem.

Řeka Divoká Orlice, různé vodní nádrže a tůně v lokalitě jsou vhodnou potravní základnou čápa černého (Ciconia nigra), který hnízdí v okolních lesích.V ptačí oblasti se vyskytuje i ťuhýk obecný (Lanius collurio). K zahlédnutí je zde ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus).
Orgánem ochrany přírody v ptačí oblasti, který rozhoduje o souhlasech k činnostem dle zřizujícího nařízení ptačí oblasti, je Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.

(oz)