Na první pohled by se mohlo zdát, že třídění odpadu již dávno není pro většinu české veřejnosti něčím neznámým. Odborníci na jedné straně přiznávají, že Češi jsou zvyklí třídit mnohem víc než například v období před deseti nebo dvaceti lety, přesto však zbývá zhruba 80% odpadů, které musíme skládkovat, protože je neumíme jinak využít. Jednou z možností jak získat informace pro další využití odpadů je projekt s názvem „Výzkum vlastností komunálního odpadu a optimalizace jejich využívání“, který probíhá v Hradci Králové. Projekt je realizován za účasti vysokoškolských expertů a má za cíl podrobný výzkum skladby, složení a možné další využitelnosti jednotlivých typů a druhů komunálního odpadu.

Řešitelem tohoto výzkumného projektu je Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Už dlouho vnímáme potřebu hledat v otázce dalšího využití zbytkových komunálních odpadů po separaci nové možnosti a postupy. Aplikace nejmodernějších výzkumných metod přispívá k získání co největšího množství nových informací o vlastnostech těchto odpadů, které mohou využít investoři velkých zařízení na zpracování těchto zbytkových odpadů“, prozradila ing. Libuše Benešová, CSc., která je hlavním odborným garantem výzkumného projektu.
Rozbory provádějí na překladišti komunálního odpadu v Hradci Králové.

„Jsme samozřejmě velice rádi, že si výzkumní pracovníci vybrali k tomuto úkolu právě naši lokalitu. Od samotného začátku jsme jim proto nabídli veškerou pomoc při svozu a manipulaci se svezeným komunálním odpadem. Také naši společnost určitě zajímá nejen podrobné složení odpadu, ale rovněž jeho další možné využití“, uvedl Bc. Radek Sokol ze společnosti Hradecké služby, a.s., jejímž hlavním úkolem je tedy materiálové a provozní zabezpečení analýz skladby odpadů.

Partnerem projektu je společnost EKO-KOM, a.s. Podle jejího regionálního manažera Tomáše Peška patří právě tato aktivita mezi ty, které mohou s pomocí odborných výzkumných metod nalézt v problematice třídění odpadu další nová řešení. „V posledních letech se stále zvyšuje množství odpadů, které občané Hradce Králové vytřídí.Na druhou stranuje potřeba říct, že ve směsném komunálním odpadu se stále objevuje velké množství odpadů, které je možné vytřídit a dále využít. To ostatně potvrzují také dosavadní výsledky prováděných rozborů,“ dodal.
Začátek akce je tedy v 9 hodin, pro každého z pozvaných hostů budou připraveny kompletní informační materiály.

Další podrobnosti o celém projektu je pak možné najít i na internetových stránkách
www.komunaniodpad.eu
__________________________________________________________________________
Radnice Pardubic a Hradce Králové i vedení obou krajů se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti likvidace komunálního odpadu. Prvním krokem bude analýza produkce a zpracování odpadů v aglomeraci, následně by měla vzniknout studie proveditelnosti. Magistráty nevylučují ani výstavbu spalovny odpadu, řekli náměstek pardubického primátora Michal Koláček a náměstkyně hradeckého primátora Pavla Finfrlová.

Výzkum vlastností komunálního odpadu a optimalizace jejich využívání


Výzkumný projekt SP/2f1/132/08

Hlavním řešitelem výzkumného projektu je Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Projekt je zaměřen na analýzy složení komunálního odpadu a na zjišťování některých dalších fyzikálních a chemických charakteristik. Analýzy komunálního odpadu se soustřeďují na tu část komunálního odpadu, kterou produkují občané ve svých domácnostech. Z tohoto pohledu se jedná především o domovní odpad a objemný odpad.

Sledování vlastností komunálních odpadů

Podstatou sledování vlastností komunálních odpadů jsou experimentální práce spojené se vzorkováním odpadů, analýzami skladby odpadů a laboratorními analýzami. Analýzy prováděné v rámci navrhovaného výzkumného projektu zohledňují:
 návaznost na v minulosti prováděná měření s ohledem na možnost posouzení vývojových tendencí,
 aktualizaci metodiky s ohledem na metodiky užívané v zemích EU,
 stanovení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu,
 stanovení výhřevnosti v závislosti na výtěžnostech odděleného sběru využitelných složek,
 stanovení reálné produkce komunálních odpadů v ČR.

Na základě sledování vlastností komunálních odpadů budou stanoveny standardní hodnoty ukazatelů měrného množství a složení a dalších charakteristik směsného domovního odpadu a objemného odpadu. Aplikací těchto ukazatelů do konkrétních podmínek v rámci regionů ČR bude možné stanovit reálnou produkci komunálních odpadů. K tomu účelu bude vypracován jednoduchý počítačový model. Jeho využití se předpokládá při vytváření regionálních integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady. Využití je reálné např. v souvislosti s metodikou pro zpracování žádostí o podporu z Operačního programu životního prostředí (materiálové toky pro finanční analýzu).

V rámci výzkumného projektu budou ukazatele a zpracovaný model využit pro stanovení:
 reálné produkce komunálních odpadů v ČR
Získané informace budou využity pro posouzení objektivnosti hodnot množství komunálních odpadů evidovaných v rámci Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). V případě, že budou sledovány také měrné produkce odděleně sebraných využitelných složek komunálních odpadů a k tomu stanoveny standardní ukazatele, je možné jejich využití také k posouzení výtěžností separace v regionech ČR.
 potenciálu materiálového a energetického využití komunálních odpadů v ČR
Standardní hodnoty skladby a další charakteristiky komunálních odpadů budou využity při změnách podmínek v realizaci strategií nakládání s vybranými druhy těchto odpadů.

 potenciálu výskytu biologicky rozložitelného komunálního odpadu v ČR
Standardní hodnoty skladby a další charakteristiky komunálních odpadů budou využity při formulaci strategie a sledování její realizace ve snižování množství BRKO ukládaných na skládky.

Harmonogram realizace projektu

Rok Etapy řešení
2008
definiční vymezení předmětu řešení
rešerše metodik analýz komunálních odpadů
metodika vzorkování a analýz směsného komunálního odpadu (SKO)
metodika vzorkování a analýz objemných odpadů
zahájení analýz SKO
2009
příprava počítačového modelu pro zpracování výsledků analýz
provádění a ukončení analýz SKO
zahájení analýz objemných odpadů
zpracování výsledků analýz SKO
příprava počítačového modelu pro výpočet produkce komunálního odpadu (KO)
2010
zpracování standardů
provádění a ukončení analýz objemných odpadů
zpracování výsledků analýz objemných odpadů
interpretace a vizualizace výsledků analýz
zpracování počítačového modelu pro stanovení produkce KO
výpočet reálné produkce KO v ČR
stanovení materiálového a energetického potenciálu KO
stanovení potenciálu biologicky rozložitelného KO (BRKO)
návrh na úpravu výpočtu indikátoru I.22 (podíl BRKO ukládaný na skládky – ČR se zavázala ke snižování tohoto podílu, sledování probíhá pomocí uvedeného indikátoru)
zpracování odborné knihy
závěrečná zpráva

Řešitelský tým:
Ing. Libuše Benešová, CSc., , lbenes@natur.cuni.cz
Ing. Bohumil Černík, cernik.bohumil@centrum.cz
RNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D hnatukova@post.cz
Ing. Zdenka Kotoulová, kotoulova@quick.cz
RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., , vrbova@ekokom.cz

Více informací o výzkumném projektu na www.komunalniodpad.eu.