Projekt Víceúčelového sportoviště Sokolík v Ličně splnil všechny předepsané náležitosti a byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod letošního 17. června schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu.
Schválení projektu potěšila nejen celý výbor TJ Sokol Lično, ale i ostatní členy organizace. Radost jistě udělala i všem spoluobčanům, kteří dosud jezdí trávit volný čas do vzdálenějších obcí na podobná sportoviště, kde v současnosti rostou jako houby po dešti.
Od okamžiku zrodu myšlenky utekly již čtyři roky naplněné prací na nápravě vlastnických vztahů, čekáním na provedení pozemkových úprav, výkupem pozemků, tvorbou dokumentace a projektu, získáním stavebního povolení a hlavně přípravou vlastní žádostí o získání podpory s množstvím různých dokladů v úzké a intenzívní spolupráci s pracovníky Regional Development Agency. Někomu by to mohlo připadat jako příliš dlouhá doba. Rozhodně se však nezahálelo. Jedná se totiž o velmi zdlouhavý a složitý proces.

Snažení se ličenským Sokolům vyplatilo. Podporu získali a dnes jsou opravdu šťastní. Sportoviště významně obohatí infrastrukturu obce a okolí a zejména možnosti sportování a trávení volného času v obci. Radost je o to větší, že nové sportoviště vyrůstá právě v roce 90. výročí založení spolku Sokol v Ličně. Během slavnostního programu v den oslav kulatého výročí na sklonku srpna bylo symbolicky poklepáno na základní kámen stavby.
A jaké bude mít nově vznikající stavba parametry? Ve sportovním areálu TJ Sokol Lično vznikne víceúčelové sportoviště Sokolík se dvěma kurty s umělohmotným povrchem (umělá tráva s křemičitým pískovým vsypem) s oplocením, elektrickým osvětlením a s dětským hřištěm. Samozřejmě také s patřičným sportovním vybavením - brankami, sloupky, sítěmi, koši a podobně.

Stavba byla zahájena po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a po uskutečnění výběrového řízení. Vše začalo zaměřením stavby, skrývkou ornice, vybudováním odvodňovacího systému, následovala navážka jednotlivých frakcí kameniva a jejich zhutňováním, instalací a zabetonováním sloupků oplocení, pokládkou obrubníků, přípravou elektromontážních prací a v neposlední řadě důležitým měřením únosnosti povrchu (modulu deformace). V současné době byla dokončena první etapa. Po splnění uložených administrativních povinností bude stavba na jaře příštího roku pokračovat s předběžným termínem dokončení do 31. května. (dop)