VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Život otravující zákony: Postavit si domek za vesnicí? Zcela nemožné

VÝCHODNÍ ČECHY - Nový stavební zákon, který podle kritiků nadělal více škody než užitku, dozná změn. Požadovaného zjednodušení výstavby rodinných domů se však ministerští úředníci lekli.

31.7.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ivan Babej

Chcete prchnout z města a postavit si někde u lesa rodinný domek? Předem si zjistěte, zda obec, pod kterou vámi vyhlédnutá samota patří, má hotový územní plán. Bez něj vám totiž výstavbu nepovolí. I kdyby starosta chtěl.

„Chtěli jsme se odstěhovat do Železných hor, sto metrů nad vesnicí jsme se chystali stavět. Ale podle nového stavebního zákona nemůžeme. Máme tam jenom ohradu s kozami a ovcemi, po baráčku jsme se museli porozhlédnout jinde,“ posteskla si Zuzana Borkovcová z Chrudimě.
Obec by přitom také nebyla proti. Jenže ministerští úředníci chtěli zabránit divoké výstavbě hypermarketů či podnikatelského baroka. Nic naplat, že územní plány dnes nemají hlavně malé vesnice, kde nic takového nehrozí.

Chystaná novela kritizovaného stavebního zákona, kterou vicepremiér Jiří Čunek představil minulý týden, tento zákaz původně měla zrušit. Pasáž však na poslední chvíli z návrhu vypadla. V parlamentu by totiž mohla zkazit úspěch celé novely. Stavební zákon, který omezení zavedl, platí teprve od ledna.
„Přijde mi, že takový zákaz vymýšlel v Praze někdo od stolu, bez základní znalosti věci. Máme 220 obyvatel a sami snad víme nejlépe, co kde chceme, nebo nechceme mít postaveného,“ zlobí se starosta Dětřichova u Moravské Třebové Jiří Kvapil.
Ironií je, že katastrem Dětřichova přitom mají vést hned dvě dálnice, spojené obří křižovatkou. A sám Kvapil je zvědav, jak se úředníci povolující stavbu R35 z Hradce na Olomouc a navazující R43 do Brna se stavební uzávěrou vypořádají. „Zcela jednoduše. Prostě nás vyvlastní a bude to,“ zažertoval hořce starosta.

Pro malé vesnice je přitom pořízení územního plánu téměř likvidační záležitostí. Vyjde na čtvrt milionu a například Dětřichov hospodaří ročně s pouhým milionem.

A stát navíc vyhrožuje obcím, které územní plán už mají, že budou muset dělat nový.
„Vždyť ho ani nepotřebujeme. Sami přece víme, že nemůžeme stavět u řeky,“ přisvědčil Jiří Kučera, starosta Úhřetické Lhoty na Chrudimsku postihované záplavami.

„Je to naprostá zbytečnost. Úředníci si vymýšlejí, jen aby něco nešlo. S našimi novými šesti stavebními parcelami jsme ale zákonu stihli uniknout. Tři už jsme prodali a další jsou zamluvené,“ dodal starosta Bukoviny u Přelouče Miloslav Švejda.

Zjednodušit? Parlament by asi byl proti

Pasáž, která by zrušila zákaz výstavby v nezastavěných částech obcí, jež nemají územní plán, v návrhu novely původně byla. Jenže ministr Čunek ji na poslední chvíli před jednáním vlády z návrhu vypustil. Narazil totiž na nesouhlas Legislativní rady vlády.
„Prokázalo se, že se jedná o otázku velmi citlivou, neboť nedostatečná ochrana nezastavěného území byla oprávněně kritizovaným nedostatkem zákona platného do roku 2006. Lze očekávat, že případná novelizace ustanovení o podmínkách ochrany nezastavěného území neproběhne bez kolizí,“ sdělila včera Deníku mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Taťána Kaniová.
Drobní stavebníci tak musí čekat na další novelu stavebního zákona, zda se v ní zjednodušení výstavby v obcích neobjeví. Ministerští úředníci se však již chystají na její vypracování. Bude to již druhá novela. Stavební zákon přitom platí teprve do ledna.
„Ochrana nezastavěného území byla do zákona zavedena z důvodu potřeby eliminovat negativní dopady živelného rozšiřování zástavby, která často neodpovídala charakteru okolní volné krajiny,“ dodala mluvčí.

Územní plán neměl být vůbec potřeba

Podle vypuštěného paragrafu z návrhu novely stavebního zákona mělo obcím namísto územního plánu stačit pro výstavbu v nezastavěných částech jen vydání „opatření obecné povahy“. To se stalo předmětem kritiky ekologických organizací, které se bály nedostatečné ochrany volné krajiny před živelnou výstavbou.

ZÁKON, NEBO ZMETEK? Ještě před čtrnácti dny ministerstvo chtělo zrušit zákaz stavění v nezastavěných částech vesnic s poukazem na „nepřiměřeně tvrdou úpravu u obcí bez územně plánovací dokumentace“. Pak se ale leklo toho, že by kvůli jedné kontroverzní pasáži celá novela u poslanců narazila. Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Jak to tedy je?

(Kamil Dubský, Deníky, k ministerstvu pro místní rozvoj)

Rád bych poprosil o upřesnění informace zchystané novely stavebního zákona o plánovaném umožnění výstavby rodinných domů u vnezastavěných částech obcí, které nemají územní plán. Tuto informaci přinesla el. média 17. a tištěná 18. července, vzápětí ale ČTK přinesla novou informaci, že tato pasáž znávrhu novely nakonec vypadla. Jak to tedy je?

Tiskové oddělení ministerstva pro místní rozvoj sdělilo Deníku:

Důsledná ochrana nezastavěného území, tj. území tvořeného pozemky nezahrnutými do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy byla do zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zavedena zdůvodu potřeby eliminovat negativní dopady živelného rozšiřování zástavby, která navíc často neodpovídala charakteru a podmínkám vúzemí, do volné krajiny.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh novely stavebního zákona, který se týkal i zmírnění ochrany nezastavěného území zvláště vpřípadě obcí, které nemají územní plán. Při projednávání návrhu novely vLegislativní radě vlády, se jednoznačně prokázalo, že se jedná o otázku velmi citlivou, neboť nedostatečná ochrana nezastavěného území byla oprávněně kritizovaným nedostatkem právní úpravy platné a účinné do 31. prosince 2006. Pro nesouhlas Legislativní rady vlády byla tato pasáž znávrhu novely vyřazena a není součástí vládního návrhu novely předloženého Parlamentu České republiky. Lze očekávat, že případná novelizace ustanovení týkajícího se podmínek ochrany nezastavěného území (například formou pozměňovacího návrhu uplatněného během projednávání materiálu vParlamentu České republiky) neproběhne bez kolizí.

Vláda schválila novelizaci stavebního zákona

19. 07. 2007 – Na svém jednání dne 18. července 2007 schválila Vláda ČR návrh novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zkušenosti z jeho aplikace ukazují řadu nedostatků, které hodlá ministerstvo pro místní rozvoj překonat návrhem této novely, která byla zpracována na základě vyhodnocení uplatňování stavebního zákona v praxi.

Novela řeší nepřiměřeně tvrdé podmínky při umisťování, povolování a provádění plotů, upravuje společné povolování souborů staveb. Upravena bude také možnost provádět změny a rušit stavební uzávěry vyhlášené dle staré právní úpravy.

Především s ohledem na čerpání finančních prostředků z Evropské unie, které by mohla absence platných územních plánů podvázat, mění novela lhůty, ve kterých by bylo nutno nahradit územně plánovací dokumentaci sídelních útvarů nebo zón schválenou po 1. červenci 1992 a upravit územní plány obcí a regulační plány schválené po 1. červenci 1998.

III
N á v r h
ZÁKON
ze dne
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem
žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu
stavby hlavní“.
2. V § 103 odst. 1 písm. d) bodě 6 se slova) „do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím¹)“ zrušují.
3. V § 107 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odvolání proti rozhodnutí, jímž stavební úřad zakázal provedení ohlášené stavby, nemá odkladný účinek.“
4. V § 188 odst. 1 a 2 se slova „5 let“ nahrazují slovy „9 let“.
5. Za § 189 se vkládá nový § 189a, který zní:
㤠189a
Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 a při povolování výjimek z nich se postupuje podle tohoto zákona.“
Čl. II.
Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
2
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., odhalily některé problémy, které je potřeba naléhavě řešit.
Z hlediska disponibilních kapacit projektových organizací a také věcně z hlediska obsahově vyhovujících územních plánů schválených v období od 1. července 1992 do 31. prosince 2006 se jeví jako nepřiměřeně krátká 5 letá lhůta na nahrazení těchto plánů územně plánovací dokumentací podle nového stavebního zákona. S ohledem na čerpání finančních prostředků z Evropské unie, které by mohla absence platných územních plánů
podvázat, se navrhuje její prodloužení na 9 let.
Stavební zákon výslovně neřeší posuzování a povolování souboru staveb, což stavební úřady považují za výrazný nedostatek, stěžující jim možnost využívat zjednodušujících postupů. Právní úprava výsledného znění stavebního zákona je nepřiměřeně tvrdá při umisťování, povolování a provádění plotů. Výstavba plotů je oproti předchozí úpravě přísnější, a je proto předmětem oprávněné kritiky.
Stavební zákon ve svých přechodných ustanoveních výslovně neupravil zrušení územních rozhodnutí a nařízení obcí o stavebních uzávěrách. Přechodná ustanovení také neřeší ani platnost a účinnost stavebních uzávěr vydaných podle předchozí právní úpravy jiným způsobem. Vzhledem k tomu, že praxe si vyžaduje řešení této problematiky, je nezbytné navrhnout řešení formou novely stavebního zákona.
Zvláštní část K článku I.
K bodu 1
Dosavadní praxe s aplikací nového stavebního zákona ukazuje, že není dostatečně řešeno povolování souboru staveb, což stavebním úřadům činí problém. Často stavebník kromě stavby hlavní, která vyžaduje vydání stavebního povolení, zamýšlí provést i další stavby, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu, popř. ani ohlášení nevyžadují. V takovém situaci stavební úřad posuzuje každou stavbu zvlášť, což je zbytečně složité. Zákon výslovně neupravuje společné posuzování a povolování souboru staveb komplexně, a to v jednotném režimu, režimu stavby hlavní. Navrhovaná úprava zjištěný nedostatek zákona napravuje.
K bodu 2
Zákonná úprava provádění plotů je oprávněně kritizovaná. V případě, že by stavebník zamýšlel provést plot vyšší než 1,8 m nebo plot hraničící s veřejným prostranstvím a veřejnou pozemní komunikací, vyžaduje takový plot stavební povolení, což s sebou současně přináší i povinnost zpracování dokumentace takové stavby autorizovanou osobou a nemožnost stavbu provádět svépomocí. Tato nepřiměřeně tvrdá úprava dopadá na velké množství stavebníků, a je proto nežádoucí a neopodstatněná. Navrženou úpravou § 103 se docílí stavu, že ploty budou vyžadovat pouze územní souhlas.
3
K bodu 3
Ohlášenou stavbu může stavební úřad zakázat, jsou-li pro to důvody dané zákonem.
Rozhodnutí o zákazu provedení stavby je prvním úkonem v řízení a stavební úřad jej vydává do 30 dnů ode dne ohlášení. Případnému odvolání proti tomuto rozhodnutí není odňat odkladný účinek přímo ze zákona, což se ukazuje jako nedostatek. Stavební úřad tak musí při každém zákazovém rozhodnutí vylučovat odkladný účinek odvolání zvláštním samostatným výrokem s podrobným odůvodněním. Kdyby tak neučinil, mohla by nastat situace, kdy zákonná 40 denní lhůta od ohlášení uplyne, a rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby nenabude právní moci, což by mohlo v praxi vyvolávat problémy a nejistotu. Navržená úprava odnětí odkladného účinku odvolání přímo ze zákona vylučuje, aby uvedená situace
nastala.
K bodu 4
Změna prodlužuje lhůtu, do které je nutno všechny územní plány sídelních útvarů nebo obcí, schválené před účinností nového stavebního zákona upravit podle tohoto zákona. To povede k úsporám prostředků obcí, rovnoměrnějšímu rozložení disponibilních projektových kapacit a umožní to bezkonfliktní čerpání prostředků Evropské unie v plánovacím období 2007-2013 při aplikaci zásady n+2. Příprava a pořízení nových územních plánů obcí je finančně a časově náročná záležitost, která se dotkne rozpočtu obcí. Proto i z těchto důvodů je potřeba prodloužit lhůtu platnosti územních plánů. Změny schválených územních plánů se provádějí již v režimu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tudíž jsou soudně přezkoumatelné.
K bodu 5
Novela by měla vyřešit absenci chybějících ustanovení pro postupy využití stavebních uzávěr vyhlašovaných dle zákona č. 50/1976 Sb. a to jak vydávaných formou územního rozhodnutí tak i vyhlašovaných formou nařízení obce nebo kraje. Podle obecných právních zásad „staré“ stavební uzávěry platí a jsou účinné i nadále.
Z hlediska teoretického podle definičních znaků správních aktů směřujících k vydání stavební uzávěry se jedná o tzv. obecně konkrétní správní akt. Podle úpravy obsažené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, splňuje stavební uzávěra definiční znaky opatření obecné
povahy (ustanovení § 171 a násl. správního řádu). Stanovení stavební uzávěry je totiž konkrétní ve věci, ale abstraktní, co do stanovení adresátů.
Vzhledem uvedenému je třeba ke stavebním uzávěrám vydaným podle předchozí právní úpravy přistupovat jako k platným a účinným aktům veřejné správy. Jelikož byla změněna forma, obsah a postup při vydávání stavebních uzávěr, je třeba při jejich změně, zrušení a vydávání výjimek z nich vycházet z ustanovení § 97 až 100 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
K článku II.
Přechodné ustanovení odstraňuje pochybnosti, jak postupovat ve správních řízeních zahájených přede dnem účinnosti tohoto zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
K článku III.
Vzhledem k naléhavosti potřeby navrhované změny stavebního zákona se navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

II
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Od 1. ledna 2007 nabyly účinnosti nový stavební zákon, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zkušenosti z jeho aplikace ukazují určité aktuální problémy, které hodlá ministerstvo pro místní rozvoj překonat předkládanou dílčí novelou a v návaznosti na ni druhou novelou zpracovanou na základě vyhodnocení roční
implementace zákona.
Na základě Stanoviska Legislativní rady vlády byl původně přeložený materiál z 21. června 2007 upraven tak, že předkládaná novela řeší pouze nepřiměřeně tvrdé podmínky při umisťování, povolování a provádění plotů, upravuje společné povolování souborů staveb.
Upravena bude také možnost provádět změny a rušit stavební uzávěry vyhlášené podle dosavadních právních předpisů.
Především s ohledem na čerpání finančních prostředků z Evropské unie, které by mohla absence platných územních plánů podvázat, se navrhuje prodloužit lhůty, ve kterých by bylo nutno nahradit územně plánovací dokumentaci sídelních útvarů nebo zón schválenou po 1. červenci 1992 a upravit územní plány obcí a regulační plány schválené po 1. červenci 1998.
S ohledem na technický charakter předkládané novely zákona ministr pro místní rozvoj požádal předsedu Legislativní Rady vlády o udělení výjimky spočívající v tom, že nebude provedeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona. Předkládaný návrh
zákona tudíž neobsahuje vypořádání meziresortního připomínkového řízení.
Předložený návrh tudíž reaguje odpovídajícím způsobem na Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády ze dne 13. července 2007.

Zdroj:www.mmr.cz

Stránku připravil Kamil Dubský

31.7.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Administrativa - Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek 18 000 Kč

Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek Doručovatel/ka balíkový/á motorizovaný/á. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail kubistova.petra@cpost.cz., Požadavky:, - řidičský průkaz sk. B, - odolnost vůči stresu a fyzické zátěži (manipulace s těžkými břemeny), - k nástupu je nutné doložit Výpis z rejstříku trestů, Náplň práce:, - příprava balíkových zásilek a jejich doručování, - ukládání nedoručených zásilek na ukládacích poštách, - vyúčtování zásilek a finanční hotovosti po návratu na pracoviště, - řízení automobilu po trase Rychnov nad Kněžnou, Zaměstnanecké výhody:, - zaměstnanecké benefity (stravenky v hodnotě 70,- Kč, ubytování ve firemní rekreačních zařízeních, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, volno pro rodiče aj.), - 5 týdnů dovolené, - PP na dobu určitou 1 rok s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou, - zaměstnavatel zajistí potřebné zaučení nových zaměstnanců.. Pracoviště: Česká pošta, s.p. - depo rychnov nad kněžnou 70, Na Sádkách, č.p. 1764, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Petra Kubistová, .

Management - Management Ředitel 25 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti obchodu Vedoucí stavebnin. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt e-mailem adamova@stamont.eu., - SŠ vzdělání technického směru, - praxe v oboru 3 - 5 let, - orientace na zákazníky a výsledek, - zkušenosti s vedením týmu, - velmi dobré komunikační dovednosti, - silné organizační schopnosti, - zvládnutí práce pod stresem, - vysoký stupeň rozhodovacích schopností, - odpovědnost za zajištění kvalitního a efektivního řízení stavebnin při dosažení stanoveného obratu a vysoké zákaznické spokojenosti v daném regionu, Hlavní činnost:, - merchandising dle stanovené obchodní strategie, - pravidelná kontrola prodejních cen a prodejní marže, - organizace práce na svěřených stavebninách - plánování dovolených, kontrola docházky, včasné zpracování podkladů pro mzdy a pod., - kontrola dodržování interních pravidel, - pravidelné vyhodnocování a řízení reklamací s dodavateli/zákazníky, - jednání s dodavateli zboží a služeb, - optimalizace skladového hospodářství - kontrola skladových zásob a jejich optimalizace dle domluvených pravidel, včasné objednávky, měsíční revize skladu, optimalizace paletového hospodářství.. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště, Čs. odboje, č.p. 1039, 518 01 Dobruška. Informace: Andrea Adamová, +420 775 775 749.

Ostatní - Písaři Zapisovatel/ka - administrativní 14 740 Kč

Písaři Zapisovatel/ka - administrativní pracovník/ice. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14740 kč, mzda max. 22170 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přihlášky k účasti na výběrovém řízení posílat na e-mailovou adresu podatelna@osoud.rkn.justice.cz. , Nástup možný ihned. , Předpoklady:, - SŠ vzdělání s maturitou, - psaní všemi deseti prsty, státní zkouška ze psaní na stroji nebo klávesnici výhodou , - trestní a morální bezúhonnost, diskrétnost , Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:, - strukturovaný životopis, - informační povinnost dle GDPR - na vyžádání u ředitelky správy, - kopie maturitního vysvědčení, - výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce k nahlédnutí, Nabízíme:, - plat dle odpracovaných let v administrativě , - 5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, stravenky.. Pracoviště: Okresní soud v rychnově nad kněžnou, Svatohavelská, č.p. 93, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Informace: Ludmila Vašatová, +420 494 548 327,736 514 561.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 20 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník/ice HV. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail marie.hruskova@bohemilk.cz., - praxe v oboru výhodou , - přesnost, pečlivost, zodpovědný a aktivní přístup k práci, - práce v řízeném skladu, příjem a výdej výrobků, - kontrola mechanického poškození výrobků, - zázemí stabilní společnosti, příspěvek na stravování, příspěvek Cafeteria, - výkonnostní a motivační odměny, 3 dny Sick days , - příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění.. Pracoviště: Bohemilk, a.s., Podzámčí, č.p. 385, 517 73 Opočno. Informace: Marie Hrušková, .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační fotografie.

První byl nad síly Dobrušky

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí.

Poslední ročník Šumné Orlice připomene skvosty architektury

Ottmar: Je důležité jít před Pardubice

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Na poslední tři zápasy sezony se z něj stal nehrající kapitán. Brankář Radim Ottmar, během jara jasná opora Hradce, přepustil místo mladému Patriku Vízkovi.

Autobus, nádraží, parník, Náplavka. Hradec roztančí festival Na jednom břehu

Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Již po šestnácté se Hradec zaposlouchá do tónů world music. Právě v pátek totiž začíná již šestnáctý ročník kultovního festivalu Na jednom břehu.

Havlíčkův poslední výkop. V Hradci ho vystřídá Frťala

Hradec Králové - Fotbalová národní liga: Trenér Karel Havlíček končí u týmu Votroků. V pátek ho čeká poslední duel s Táborskem.

Dobré pivo a něco na zub - Kvasničák je podruhé Hospůdkou roku

Hradec Králové - Hlasování čtenářů v anketě Hospůdka roku 2017 vyneslo ve východních Čechách na první místo hospůdku Kvasničák v Plotištích nad Labem na Hradecku.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT