Na Rychnovsku působí největší zaměstnavatel v Královéhradeckém kraji - závod Škoda Auto v Kvasinách. Automobilka a velké firmy v okolí přitom zaměstnávají dohromady více lidí, než má obyvatel okresní město. A tento  průmyslový tygr se rozpíná a nabírá na síle. Další investoři najdou podmínky pro své podnikání v nové - jižní části průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

„Královéhradecký kraj pokračuje v plnění vládního usnesení a investičně se podílí na rozvoji průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, a to nejen v oblasti dopravy, ale i bezpečnosti a zdravotnictví. Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Odlehčit by se mělo také silně zatíženým silnicím v blízkosti kvasinské automobilky.

Jen málokde ovlivňuje průmysl život intenzivněji než v Kvasinách a Solnici na Rychnovsku.
U škodovky se žije v rytmu třísměnného provozu. Daní za rozvoj je i ztráta klidu

„Díky této investici dojde ke zlepšení situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí a s úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy, kdy dojde k modernizaci trati, na kterou v budoucnu naváže investice Správy železnic do rozšíření její kapacity. Všechny zmíněné akce jsou součástí vládního usnesení, které přinesou na Rychnovsko investice v celkové výši 11 miliard korun,“ zhodnotil v tiskové zprávě význam nově budované části průmyslové zóny hejtman.

Základní vymezení plochy tvoří trojice hlavních přístupových komunikací III. třídy o celkové délce 3,5 kilometru. Navrhované komunikace průmyslové zóny budou plynule napojeny na silnici III/32118 (ulice Průmyslová) stykovou křižovatkou a na silnici první třídy I/14 okružní křižovatkou.

Páteřní komunikace bude podcházet železniční trať, a to ve zhruba osm metrů hlubokém zářezu, přičemž na železniční trati bude nově vybudován dvojkolejný most. Propojení páteřních komunikací je pak řešeno formou stykové křižovatky v blízkosti úrovňového železničního přejezdu a okružní křižovatkou (ta je navrhována pro zajištění obslužnosti technologického zázemí a budoucí železniční stanice Lipovka).

Tady vyroste nová část průmyslové zóny u Solnice. Jana Jiráňová přibližuje budoucí podobu průmyslové zóny a staveb, které s ní souvisejí.
Nový výběh pro tygra bude mít podjezd, mosty, tři kilometry silnic i suchý poldr

Součástí stavby jsou také doplňkové komunikace a polní cesty, jejich úpravy, přeložky a nové společné stezky pro chodce a cyklisty.

„Nová infrastruktura bude efektivně sloužit vznikající strategicky významné průmyslové zóně Solnice-jih. Přípravu území pro tuto průmyslovou zónu jsme odstartovali již vloni výstavbou pětiramenné okružní křižovatky za 31 milionů korun, kterou bude možné v budoucnu napojit na plánovanou komunikaci směřující do zóny,“ doplnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za investice, inovace a IT.

Kromě již zmíněného železničního mostu se počítá s vybudováním silničního mostu a se zajištěním technické infrastruktury pro stabilní provoz průmyslové zóny a zajištění dodávek potřebných energií (vodovody, vodojem, splaškové kanalizace, čerpací stanice atd.), tak i s prvky odvodnění (dešťové kanalizace, úpravy a přeložky koryt vodních toků, retenční nádrže, odlučovače NEL atd.).

Vizualizace obchvatu Solnice.
Konečně. Solnici uleví obchvat za půl miliardy, na trase se hrábne už na podzim

Před velkou vodou má průmyslovou zónu ochránit suchý poldr o objemu 10,5 tisíce metrů krychlových. Podle kraje jsou dále nedílnou součástí přeložky a nová vedení elektrických (nízko i vysoko napěťových) a sdělovacích kabelů, přeložky a nová vedení STL a VTL plynovodů a vybudování regulační stanice, úpravy v rámci objektů dráhy, a to jak samotné železnice (provizorní a definitivní přeložka trati), tak i železničního přejezdu a kabelových vedení a také finální řešení náhradní výsadby a vegetačních úpravy.

Ze soutěže vzešlo vítězně sdružení tří firem - M-silnice, Eurovia, CS a Chládek a Tintěra, Pardubice, které v rámci stavby vybudují více než 80 stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury. Odhadovaná cena stavebních prací včetně nezbytných přeložek je 670 milionů korun bez DPH. Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky činí 410 milionů korun. Hotovo by mělo být podle předpokladu do konce roku 2025.

Plán průmyslové zóny Solnice - jihPlán průmyslové zóny Solnice - jihZdroj: archiv KÚ KHK

„Královéhradecký kraj v předstihu v této lokalitě vykupoval či směňoval pozemky od soukromých majitelů jako plochy pro potenciální investory z oblasti výzkumu a vývoje nebo ze zpracovatelského průmyslu, její celková plocha 32 hektarů bude členěna po odečtení ploch na infrastrukturu v poměru 80 procent zastavitelné plochy a 20 procent zeleně,“ dodal v tiskové zprávě mluvčí kraje Dan Lechman.

Investiční akce je součástí projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem.
Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací. /Zdroj: KÚ KHK/