Ladislav Kubíček je starostou Solnice již třetí volební období, tedy od roku 1998. „Každý člověk, který vstupuje do funkce, ať je to funkce ve státní správě, či samosprávě nebo i firemní, by měl mít před svým nástupem určitou vizi. V době mého zvolení jsem měl štěstí na spolupracovníky a zvolené zastupitele a mohu konstatovat, že tak je tomu i doposud. Z mých plánovaných vizí se ve městě podařilo realizovat modernizaci základní školy, rekonstrukci a nástavbu mateřské školky, ale také čistírnu odpadních vod,“ konstatuje starosta Ladislav Kubíček.

Kromě těchto navenek viditelných akcí, které, jak starosta pevně doufá, posloužily k lepší občanské vybavenosti Solnice i Ještětic, si také velice cení kladných vztahů se všemi podnikatelskými a zájmovými subjekty ve městě. Budování úzkých vztahů a vstřícnost úřadu k občansky různorodým aktivitám ve městě bylo rovněž od prvopočátku jeho působení na radnici prioritou, na kterou bral zřetel při jednáních rady či zastupitelstva města.
„Když si dnes s odstupem času udělám rekapitulaci svých pracovních cílů, mám za to, že velký díl se jich podařilo uskutečnit. Byl bych ale pochopitelně nesmírně potěšen, kdyby tento vývoj posoudili i občané města.

Co se ve městě nedaří a proč? Na co chybí finance, jak a kde je chcete získat?
Potýkáme se dlouhodobě s vandalismem, tedy poškozováním a ničením městského majetku, jehož následná oprava pak stojí město nemalé peníze. To je ale problém spíše všeobecného rázu. Jako představitel města Solnice cítím v současné době konkrétně a intenzivně problém s údržbou a po letech provozování i tolik potřebnou revitalizací Společenského domu. Navíc kulturně - společenské a sportovní akce v něm pořádané, zvláště v době zasažené hospodářskou krizí, nemívají velkou návštěvnost a úřad musí většinu z nich financovat. Určité pokrytí nákladů nutných budoucích oprav tohoto kulturního zařízení jsme již zařadili do harmonogramu projektových záměrů a pokusíme se na ně získat nějaké finanční dotace.

V čem spoléháte na pomoc občanů?
Věřím v otevřenost našich občanů, věřím, že vědí, že radnice je pro jakékoliv potřeby a aktivity vůči občanům vstřícná. Za každý názor a podnět ze strany obyvatel města jsem rád, každé, byť sebemenší kladné ohodnocení práce úřadu mi dodává sílu a podporu. Negativní kritika je zase důvodem k zamyšlení, pokud je opodstatněná a je to v možnostech města, bývá i důvodem k realizaci.

Co podle Vás patří mezi největší klady obce, kterou spravujete?
Za největší klad našeho městečka osobně považuji, že se podařilo v roce 2006 vládou odsouhlasit podporu rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Na základě toho dorazil do infrastruktury města nezanedbatelný objem finančních prostředků a zatím tento příliv trvá. Proto také můžeme říci, že kromě již zmíněných akcí se ve městě podařilo zrealizovat tolik očekávanou cyklostezku , zapracovalo se na výstavbě infrastruktury pro síť rodinných domů a dále projekčně spolupracujeme na obchvatu Solnice, konkrétně na jeho 3. etapě spojující silnici Solnice - Rychnov nad Kněžnou I/14 se silnicí Solnice - Častolovice II/321.

Co jí naopak chybí?
Víte, já jsem svým naturelem spíše optimista, a tak nebudu ani nechci spílat, že všechno se odvíjí od peněz, a proto ve městě nemáme např. takovou sportovní vybavenost, jaká by uspokojila každého sportovně zaměřeného občana. Každý zdravě uvažující jedinec ví, že rozpočet města má své limity a jednotlivé akce se plánují dle určité míry priority, přičemž pořadí těchto priorit právě stanovujeme na základě potřebnosti a úzké komunikace s jednotlivými sdruženími působícími ve městě.

Jak rozvíjíte spolupráci s okolními městy, případně partnery v zahraničí?
Město je členem Mikroregionu Bělá a Mikroregionu Rychnovsko a se členy těchto svazků udržuje čilé vztahy. Naše příspěvková organizace základní škola a stejně tak Svaz žen v Solnici spolupracují s partnerskými městy v Polsku.

Jak se staráte o to, aby mladí obyvatelé neopouštěli obec a žili zde?
Zainvestovaly se pozemky pro výstavbu 50 rodinných domů v Solnici, zmínil jsem uvedení do provozu nové cyklostezky mezi Rychnovem nad Kněžnou a Ještěticemi, kterou s příchodem slunečného počasí hojně využívají nejen cyklisté, ale i bruslaři, a dokonce i maminkami na bruslích s kočárky. Za toto jsem moc rád. Připomenout bych chtěl také podporu různorodých aktivit, které pořádá místní sdružení Brouček pro maminky na mateřské dovolené a pro jejich rodiny, podporu dobrovolných hasičů a sportovců, kteří vychovávají další generace a přízeň všem ostatním spolkům, které se podílejí na společenském dění v Solnici i v Ještěticích. Naší spolupráce si velice vážím.

-----------------------------------------------------------

OTÁZKA DNE: Jste spokojeni, jak se vám žije ve městě?

Josef Koblása, Solnice:
Jsem spokojen, nic mi tady nechybí. Městský úřad se stará, je tady dobrá kultura i sportovní vyžití. Trápí mě, že lidé, hlavně mladí, tady v centru neudržují pořádek. Když jim něco řeknu, jsou i drzí.

Hana Dušková, Solnice:
Žije se mi tady dobře, jsem tu už čtyřicet let. Chybí tady obchody s průmyslovým zbožím, pro všechno se musí jezdit do Rychnova, to je pro důchodce výdaj. Lékařská péče je dobrá, potraviny na úrovni.

Martina Šindlerová, Solnice:

Jsem celkem spokojená. Jen hřiště u bývalého koupaliště by mohlo být lepší, mít víc houpaček. Chybí brouzdaliště a vůbec možnost koupání i pro malé děti, protože je tady jen hasičská nádrž.

Dana Pavlová, Solnice:

Na malé město je tady všechno, co potřebujete k dennímu životu. Ačkoliv jsem z velkoměsta, zvykla jsem si, nic důležitého nepostrádám. Případně do Rychnova to není daleko.