Štafeta k radnici

Neznáte některé lídry politických stran a uskupení? Mnohé o nich prozrazuje seriál Deníku Štafeta k radnici. Všem lídrům v Rychnově nad Kněžnou postupně pokládáme dvanáct stejných otázek. Dozvíte se, jaké mají vzory, jak snášejí kritiku atd. Úkolem každého z oslovených je připojit třináctou otázku, která směřuje na dalšího kandidáta.

Ve štafetě otázek, na které odpovídají lídři stran kandidujících ve městě v komunálních volbách, se prostřednictvím odpovědí představují lidé, kteří by mohli usednout do křesla starosty.

Dnes pokračuje Miroslava Knapovská. Pracovala jako vysokoškolská pedagožka v Olomouci, učitelka základní školy ve Vamberku, externě učila také na Vyšší odborné škole a SZeŠ v Kostelci n. O. Od roku 1997 pracovala na odboru životního prostředí okresního úřadu v Rychnově, od roku 2003 je referentkou ochrany přírody na Krajském úřadě v Hradci Králové.

Nejprve odpovídá na otázku svého předchůdce Jaroslava Tichého: Kterému problému města se chcete nejvíce věnovat?
Zajištění financování města, optimalizaci dopravního systému a parkování, revizi stávajících smluv a regionálnímu rozvoji.

Co považujete za největší problém Rychnova nad Kněžnou a jak byste ho řešila?
Dle mého osobního názoru je problémem města zadluženost, placení úvěru a dlouhodobé zajištění prostředků na provoz bazénu. Řešení vidím v sestavení dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu města včetně odpovědného nakládání s majetkem města. Mým cílem je zefektivnit a zprůhlednit pro občany rozhodování komunálních politiků a hospodaření s prostředky města včetně hospodaření ve společnostech založených městem.
Svoje hlavní úsilí bych zaměřila zejména na transparentní zadávání všech zakázek a jejich veřejnou kontrolu. Zveřejňování zadávacích podmínek; výsledná cena, vítězná firma i uzavřené smlouvy, to vše musí být věcí veřejnou a k dispozici všem občanům města.

Jakou část města máte nejraději?
Město jako takové se mi osobně líbí, nejraději mám však jeho přilehlé části, zejména přírodní park Les Včelný s koupalištěm a Ivanským jezerem. Přírodní park Les Včelný leží severovýchodně od města Rychnov nad Kněžnou a je hojně rekreačně využívaným zázemím od roku 1996. V území bylo prokázáno na 400 druhů rostlin jako okrotice bílá, lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý nebo střevíčník pantoflíček, z živočišných druhů lze běžně spatřit ještěrku živorodou, slepýše křehkého nebo káně lesní.
Ve městě se mi líbí Kolowratský zámek spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice, který je jedním z největších a nejkrásnějších barokních celků v Čechách, budova radnice na Starém náměstí, která byla původně dřevěná, za zmínku stojí též nově vybudované wellness centrum s bazénem.

Kterou nebo které budovy města byste ráda zbořila, kdybyste nemusela brát ohledy?
Starší a architektonicky zajímavé budovy je lépe rekonstruovat (příkladem je Hányšova vila dnes s katastrálním úřadem), vše je ovšem závislé na dostatečném zajištění finančních prostředků.
Pokud bych nemusela brát ohledy, navrhla bych zbourání části budovy přiléhající ke vchodu do městského úřadu z důvodu lepší přístupnosti občanů do úřadu, jedná se však o budovu, resp. pozemek zařazený do památkové zóny. Pro vybudování nové infrastruktury bude zapotřebí na realizaci projektů pracovat na získání grantů z Ministerstva pro místní rozvoj.

Kam by měla vést nová silnice z města, aby se zrychlil provoz nebo vytvořilo úplně nové spojení?
Prioritním řešením je odklonění tranzitní dopravy na přeložku silnice II/318 v Rychnově nad Kněžnou (což je strategické pro zrychlení dopravy ve směru Rychnov nad Kněžnou – Hradec Králové). V návrhu změny č. 2 ÚP města Rychnov nad Kněžnou je též uvažováno o přeložce silnice I/14 vedené po západní hranici současně zastavěného území, tato varianta je však velmi ekonomicky náročná.
V současné době mi připadá jako nelogický systém tzv. jednosměrného provozu některých komunikací uvnitř města s vyústěním na přetíženou tranzitní I/14 směrem na Vamberk a Solnici. Uvažovat lze též o zlepšení parkovacího systému (např. vybudováním záchytného parkoviště na okraji města). Myslím si, že by se k dopravní situaci uvnitř města měli vyjádřit i zástupci občanů (autodopravci, chodci, invalidé, řidiči osobních automobilů atd.).

Kolik hodin týdně chcete jako starostka pracovat?
Vzhledem ke skutečnosti, že starosta je statutárním zástupcem města, pracovala bych dle toho, jak by to chod města vyžadoval. Starosta zastupuje město navenek (je např. předsedou povodňové komise a předsedou bezpečnostní rady a krizového štábu města); tato práce vyžaduje někdy nasazení i 24 hodin denně. Představitelé měst a obcí nesou při výkonu starostenské nebo jiné odpovědné funkce v samosprávě obce velkou odpovědnost, z čehož plyne spousta povinností a starostí, přičemž mají vykonávat tu nejdůležitější práci ve své obci, městě - službu občanovi.
Ve vedení úřadu však záleží zejména na dobrých organizačních schopnostech starosty, rozdělení úkolů, využití pracovní doby zaměstnanců atd.

Koho byste pozvala do úřadu jako prvního, pokud byste se stala starostkou?
Jako prvního bych si pozvala pracovně na úřad bývalého starostu města, místostarosty, tajemníka úřadu, hejtmana Královéhradeckého kraje, velitele a zástupce Integrovaného záchranného systému a vedoucí odborů města. V Rychnově nad Kněžnou bych chtěla též využít spolupráce s poslanci všech politických stran, kteří zde působí , což je důležité pro rozvoj města.

Jaké schopnosti vašeho předchůdce byste ráda měla?
Pozitivní.

Jak snášíte kritiku?
Pokud je kritika oprávněná, snažím se o nápravu. Neoprávněnou kritiku beru na vědomí.

Máte osobní vzory? Koho?
Svoji sestru, lékařku Jitku Chalánkovou, nyní zástupkyni v Poslanecké sněmovně za TOP 09.

Přispíváte na charitu?
Ano, většinou příležitostně. Nedávno jsem přispěla na Světlušku pro nevidomé.

Za jakých okolností byste řekla: Jsem naprosto spokojena?
Myslím si, že existují dílčí kroky ke spojenosti starosty, zejména pokud se podaří nějaká plánovaná akce s čerpáním prostředků z dotací jak národních, tak evropských, které vedou ke spokojenosti a zkvalitnění života občanů města, pokud se ovšem podaří na tuto akci zajistit spolufinancování.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
T. G. Masaryk a Karel Schwarzenberg. (zr)