Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je poplatek splatný poslední den měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla. Sazby místních poplatků ze psů a za komunální odpad se nemění.