„Rozhodně to zase zkoušíme. Je tu fůra šikovných lidí, sdružení a organizací, které vědí, co chtějí a nebojí se přiložit ruku k dílu. Opravdu umí táhnout za jeden provaz, jde-li o dobrou věc,“ říká starostka Olešnice v Orlických horách Eva Skalická. Právě Olešnice získala v minulých ročnících několik ocenění a činnost řady zdejších lidí, kterým není osud jejich domoviny lhostejný, začíná být proslulá.

Recept?

Cílem soutěže je spolupráce a podnícení aktivity občanů, snaha zlepšit kvalitu života na venkově. Recept na úspěch má starosta obce Podbřezí, Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje, Antonín Novotný: „Občané musí chtít mít obec jako vymalovanou a pak samozřejmě přidají ruku k dílu. A tak se vlastně tvoří pospolitost. Nejen při zábavě, ale také při práci. A když lidé vidí, že jejich práce má smysl, mají zastupitelé o aktivitu občanů a spolků postaráno.“ Podbřezí se letos ještě soutěže jako vítěz roku 2006 zúčastnit nemůže.

Hodnotí i vzhled

Během soutěže starostové zjistí, jak to chodí jinde, a mohou se inspirovat nápady pro rozvoj své vesnice. Kritériem hodnocení totiž není jen spolková činnost. Hodnotí se například dobře připravený program obnovy vesnice nebo její vzhled. Některé obce v posledních letech jen kvetou.

To vidí i v Pohoří. Za poslední roky se udělala řada úprav od oprav komunikací, stavby chodníků až po zvelebení návsi. „Do soutěže jsme se opět přihlásili. Prostředky, se kterými hospodaříme, tady jsou vidět. Příjemným zjištěním je i to, že spolky samy nabízí pomoc, brigády na vylepšení prostředí a zeleně v obci, což je v dnešní uspěchané době je chvályhodné,“ uvedl starosta obce Zdeněk Krafka.

Pohoří bylo proslulé společenským životem v éře první republiky. Dnes tu jsou aktivní především hasiči nebo zahrádkáři.

PAVEL BEDNÁŘ

Soutěž pořádá Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství a Svaz měst a obcí ČR.

Podmínky soutěže Vesnice roku 2008

Cílem soutěže Vesnice roku 2008 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
1. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže
1.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce vesnického charakteru, mají maximálně 5 250*
obyvatel a které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice.
1.2. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek, včetně všech svých místních částí.
1.3. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu do 30.4. 2008 podá řádně vyplněnou přihlášku
do soutěže. Rozhodující je razítko pošty.
1.4. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č.1 těchto
podmínek. K přihlášce do soutěže musí být přiloženo doklad o úhradě registračního poplatku
stanoveného bodem 4 těchto podmínek a Charakteristika obce zpracovaná podle přílohy č.2
těchto podmínek. Bez zmíněných příloh není přihláška do soutěže považována za řádně
vyplněnou a nelze ji proto akceptovat.
1.5. Přihláška do soutěže včetně příloh musí být v termínu dle bodu 1.3. zaslána poštou v listinné
a elektronické podobě na nosiči CD na adresy Kontaktních míst podle příslušnosti obce
k jednotlivým krajům. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.
2. Kontaktní místa
Královéhradecký kraj, Liberecký kraj a Pardubický kraj – Mgr. Jiří Paulů, Regionální
pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Soukenická 1245, Hradec Králové, 500 02; tel.:
495 817 561, mobil: 739 681 619, e-mail: paujir@mmr.cz
4. Registrační poplatek
4.1. Registrační poplatek je stanoven ve výši 2 Kč za každého občana přihlašované obce.
4.2. Registrační poplatek musí být zaslán na účet SPOV číslo 1931013349/0800 u České spořitelny,
a. s., pod VAR symbolem 1111.
4.3. Z registračních poplatků jsou hrazeny režijní náklady soutěže (náklady spojené s činností
hodnotitelských komisí, poštovné, publikační a propagační činnost) .
4.4. Členové hodnotitelských komisí mají právo na úhradu cestovného a nákladů na nezbytně nutné
ubytování při výkonu jejich funkce. O úhradu nákladů může požádat pouze předseda příslušné
hodnotitelské komise, který zároveň odpovídá za správnost výše a struktury nárokovaných
nákladů. Tato žádost musí být doručena nejpozději do 30. 9. 2008 na adresu SPOV ČR, Bělotín
151, 753 64 Bělotín. Úhrn nákladů na činnost krajských hodnotitelských komisí bude uhrazen
maximálně ve výši vybraných registračních poplatků v daném kraji po odečtení nákladů
spojených s činností celostátní komise.
5. Organizace soutěže
5.1. Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním.
5.2. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. V případě, že se do krajského
kola přihlásí více než 30 soutěžících, může předseda krajské komise požádat o organizaci
oblastních kol.
5.3. Do celostátního kola postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena
Zlatá stuha v krajském kole.
5.4. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa a vítěz soutěže se stává nositelem
titulu Vesnice roku 2008.
6. Hodnotitelské komise a organizační zabezpečení
6.1. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže. Ředitelem soutěže Vesnice roku 2008 byl na základě
dohody vyhlašovatelů soutěže jmenován starosta obce Liptál, Vesnice roku 2006, pan
Miroslav Vaculík, tel: 571 438 074; email: starosta@liptal.cz ; 756 31 Liptál 331.
6.2. Organizační zabezpečení soutěže zajišťuje tajemnice soutěže Bc. Miroslava Tichá, tel: 234 154
189, mobil: 731 628 447, fax: 234 154 243, e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz , Ministerstvo pro
místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha
1, na regionální úrovni regionální pracovníci MMR (viz bod 2).
6.3. Předsedové krajských komisí jsou jmenováni ředitelem soutěže. Předsedou krajské komise může
být jmenován starosta obce nebo její zástupce jmenovaný zastupitelstvem obce, která byla
v předchozích ročnících této soutěže oceněna Zlatou stuhou.
Starosta obce, která zvítězila v krajském kole, je v následujícím roce členem krajské hodnotitelské komise
a v dalším roce ho ředitel soutěže jmenuje předsedou krajské hodnotitelské komise. V případě, že se nově
jmenovaný předseda krajské hodnotitelské komise nezúčastní informativního semináře o organizaci
soutěže, může ředitel soutěže zrušit své předchozí jmenování a předsedou soutěže jmenovat jiného člena
krajské hodnotitelské komise z předchozího ročníku.
6.4. Předseda krajské hodnotitelské komise jmenuje členy této komise. Krajská hodnotitelská komise
může mít maximálně 10 členů. Členové krajské hodnotitelské komise jsou zástupci obcí, které
získaly Zlatou stuhu v předcházejících ročnících soutěže a zástupci, které delegují SPOV, SMO,
MMR, MZe, SZKT pod záštitou MŽP, Krajský úřad, případně zástupci dalších spolupracujících
organizací a odborníků. Členy hodnotitelské komise nesmí být zástupci obcí soutěžících v daném
kraji.
6.5. Členové krajské i celostátní hodnotitelské komise jsou povinni se zúčastnit hodnocení minimálně
80% obcí soutěžících v daném kole.
6.6. Krajské kolo se v daném kraji uskuteční bude-li možno krajskou hodnotitelskou komisí udělit
minimálně 1/3 stuh z celkového počtu přihlášených obcí.
6.7. Předsedu celostátní hodnotitelské komise volí členové celostátní hodnotitelské komise ze svých
řad ze zástupců SPOV nebo SMO.
6.8. Členy celostátní hodnotitelské komise jsou ředitel soutěže, tajemnice soutěže, zástupci
vyhlašovatelů soutěže a zástupci spolupracujících úřadů a organizací. K rozhodování
o odborných otázkách si může komise přizvat další odborníky.
6.9. Celostátní hodnotitelská komise může mít maximálně 11 členů.
7. Hodnocení
7.1. Každá obec zařazená do soutěže bude v termínu od 1.5. – 30.6. 2008 navštívena krajskou
hodnotitelskou komisí. O této návštěvě bude starosta obce předem informován.
7.2. Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z
•prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce),
•prohlídky obce,
•obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.
Na základě těchto podkladů je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých předem stanovených
okruzích, které korespondují s členěním uvedeným v příloze č. 2 těchto podmínek.
7.3. Krajská hodnotitelská komise určí jednoho vítěze, nositele Zlaté stuhy, který postoupí do
celostátního kola, a dále udělí ocenění dle odstavce 8. těchto podmínek.
7.4. Za organizaci a průběh hodnocení v krajském kole soutěže je zodpovědný předseda krajské
hodnotitelské komise.
7.5. Krajská hodnotitelská komise zpracuje Protokol o vyhodnocení krajského kola a její předseda ho
nejpozději do 9. 7. 2008 předá tajemnici soutěže, tisku a soutěžícím obcím. Současně s tímto
protokolem předá předseda krajské hodnotitelské komise tajemnici soutěže i kompletní přihlášky
do soutěže všech oceněných obcí.
7.6. Obce oceněné Zlatou stuhou, které postupují do celostátního kola, budou v termínu od 1.9. – 7.9.
2008 navštíveny a hodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí.
7.7. Celostátní hodnotitelská komise bude hodnotit obce podle shodného schématu jako krajská
hodnotitelská komise (viz bod 7. 2). Starosta celostátně hodnocené obce bude předem
informován o požadovaném rozsahu a délce prezentace obce.
7.8. Celostátní hodnotitelská komise zpracuje Protokol o vyhodnocení celostátního kola a předá jej
řediteli soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na tiskové konferenci, kterou zorganizují
vyhlašovatelé soutěže.
8. Ocenění
8.1. V rámci krajských kol jsou udělována následujících ocenění:
•Zlatá stuha – vítěz krajského kola,
•Modrá stuha - za společenský život,
•Bílá stuha - za činnost mládeže,
•Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí,
•Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
8.2. Nositel Zlaté stuhy - vítěz krajského kola soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice XXX kraje
roku 2008“. V případě, že vítěz krajského kola tento titul nebude používat v jeho plném znění,
může být ze strany vyhlašovatelů soutěže penalizován.
8.3. V krajském kole může být stuhou oceněna maximálně 1/3 přihlášených obcí. Každé ocenění
může být uděleno v daném kraji vždy pouze jedenkrát.
Příklad : při celkovém počtu přihlášených obcí 14 mohou být udělena maximálně 4 ocenění. Při výpočtu se
vždy zaokrouhluje směrem dolů.
8.4. Každá obec může získat v daném roce maximálně jedno z výše uvedených ocenění.
8.5. Jednotlivá ocenění mohou být téže obci udělena vždy jen jednou za 5 let.
8.6. V rámci krajských kol může krajská hodnotitelská komise dále udělit
•diplom za vzorné vedení obecní knihovny,
•diplom za vzorné vedení kroniky,
•diplom za rozvíjení lidových tradic,
•diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
•mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví.
9. Slavnostní vyhlášení
Krajská slavnostní vyhlášení
9.1. Krajská slavnostní vyhlášení mohou být uspořádána pouze v termínu od 1. 7. – 31. 8. 2008.
9.2. Krajské vyhlášení organizuje krajský vítěz – nositel Zlaté stuhy za organizačního případně
i finančního přispění krajského úřadu a vyhlašovatelů soutěže.
9.3. Termín konání krajského slavnostního vyhlášení musí být minimálně s 14ti denním předstihem
písemně (e-mailem) oznámen řediteli soutěže a tajemnici soutěže. O tomto termínu musí být dále
s dostatečným časovým předstihem informováni vyhlašovatelé soutěže (SPOV, SMO, MMR,
MZe).
9.4. V rámci krajského slavnostního vyhlášení mohou být předána pouze následující ocenění –
Krajský vítěz, Modrá stuha, Zelená stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha a diplomy, případně
mimořádná ocenění. Zlatá stuha bude předána při celostátním slavnostním vyhlášení.
Celostátní slavnostní vyhlášení
9.5. Celostátní slavnostní vyhlášení se uskuteční v termínu do 31. 10. 2008.
9.6. Celostátní slavnostní vyhlášení organizuje celostátní vítěz – nositel titulu Vesnice roku 2008 za
organizačního a finančního přispění vyhlašovatelů soutěže. Informace potřebné pro organizaci
tohoto vyhlášení obdrží starosta vítězné obce od tajemnice soutěže.
9.7. Při celostátním slavnostním vyhlášení budou za přítomnosti čelních představitelů vyhlašovatelů
soutěže předána ocenění Zlaté stuhy, 2. a 3. místo v celostátním kole a především titul Vesnice
roku 2008 vítězi celostátního kola soutěže.
10. Soutěže související se soutěží Vesnice roku
10.1. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj
venkova a obnovu vesnice.
10.2. Obce oceněné Zelenou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny
odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu. Obec s nejlepší péčí o životní prostředí a zeleň v obci a okolní krajině získá
titul Zelená stuha České republiky roku 2008. Vítěz Zelené stuhy České republiky roku 2008
postupuje do evropské soutěže v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale. Nad oceněním
Zelenou stuhou převzal záštitu ministr životního prostředí.
10.3. Obce oceněné Oranžovou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny
odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva zemědělství. Tato komise vyhodnotí nejlepší
obec, které bude udělena Oranžová stuha roku 2008. Nad oceněním Oranžovou stuhou převzal
záštitu ministr zemědělství.
10.4. Knihovny obcí oceněných diplomem v krajských kolech soutěže Vesnice roku jsou Svazem
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) zpravidla nominovány na cenu Knihovna roku,
která je udělována jako státní ocenění v oblasti kultury. Cenu Knihovna roku získá nejlepší
knihovna vyhodnocená v celostátním kole porotou, kterou jmenuje ministr kultury na návrh SKIP
z řad knihovnických odborníků.
10.5. Folklorní sdružení ČR vyhodnotí a ocení „Putovním pohárem FoS ČR“ obec s nejvýraznějším
programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice z řad obcí oceněných diplomem za rozvíjení
lidových tradic nebo zlatou stuhou.
11. Termíny soutěže
vyhlášení 14. ročníku soutěže 4. března 2008
ukončení příjmu přihlášek 30. dubna 2008
hodnocení krajských kol do 30. června 2008
slavnostní vyhlášení krajských kol 1. 7. – 31. 8. 2008
hodnocení celostátního kola 1.9. – 7.9. 2008
slavnostní vyhlášení celostátního kola do 31. října 2008
vyúčtování soutěže do 31. prosince 2008