„Aby děti mohly navštěvovat školu, aktivně trávit svůj volný čas jako jejich vrstevníci, stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé, pokud je mohou bez obtíží využívat,“ shrnula cíl sdružení Ilona Mikušová. V současné době se sdružením spolupracuje 60 rodin z Rychnovska, které využívají jeho služby.
Aktivizační centrum
Prioritou sdružení je nyní vybudování denního aktivizačního centra pro mladistvé, kteří ukončí školní docházku.
„Je to velmi aktuální, protože v dohledné době nenajde umístění po ukončení povinné školní docházky více než 50 mladých dospělých, kteří mají ve většině případů těžší a kombinované postižení a nyní chodí do základních i speciálních škol v celém okrese,“ upozornila Mikušová. Doplnila, že tito lidé mají v současnosti výhledově pouze dvě možnosti: zůstat doma pod dohledem matky, anebo, pokud oba rodiče pracují, být jako mladistvý s handicapem umístěni do ústavu s celoročním provozem.

Zůstanou doma?

„Reálně ale hrozí, že tito mladí budou muset zůstat v dospělosti celodenně ve svých rodinách. V okrese jsou sice zařízení, která by zajišťovala péči o dospělé osoby se zdravotním postižením, většinou se však jedná o pobytová zařízení. To ale nevyhovuje rodinám, jež nyní vychovávají své dítě s handicapem a které využívají stávající služby sdružení. Tato pobytová zařízení mají navíc v drtivé většině kapacitu naplněnou,“ připomněla Mikušová úskalí této volby.
Téměř žádné zařízení nenabízí služby pracovní rehabilitace, předprofesní přípravu, uplatnění na trhu práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podle Mikušové je ale do budoucna třeba vnímat právě tyto aktivity jako cestu, která povede k podpoře samostatnosti a soběstačnosti osob s handicapem a umožní jim uplatnění ve společnosti bez segregaci. „Jejich integrace od dětství až po dospělost by zcela ztratila smysl, kdyby nepokračovala i v dospělosti. Díky aktivizačnímu centru děti nezůstanou doma, ale zapojí se do činností, které zvládnou i navzdory svému postižení, pod dohledem a s dopomocí asistentů budou se moci dále vzdělávat a rozvíjet,“ míní další zástupkyně sdružení Miroslava Červinková.

Pro soběstačnost

Sdružení chce pro děti s lehčím handicapem vyhledávat vhodnou práci v běžných provozech a podnicích formou podporovaného zaměstnání, aby se částečně osamostatnily, zvýšily svoji soběstačnost a našly si své místo v životě, mohly být prospěšné společnosti.
Podle představ sdružení by děti s těžšími postiženími mohly pracovat přímo v centru, pod stálým dohledem pracovníků a v chráněném prostředí, dětem s těžkým postižením by se poskytla celodenní péče, rehabilitace a smysluplné vyplnění volného času.
Denní aktivizační centrum bude představovat komplex budov s tímto zaměřením: poskytování sociální, výchovné a ošetřovatelské péče osobám s handicapem, chráněné byty pro respitní péči, zázemí organizace, chráněné dílny, dále zde bude parková zóna určená k relaxaci, kterou chtějí zpřístupnit i pro veřejnost.

Sdružení je neziskovou organizací, veškeré finanční prostředky na provoz získáváme formou dotací, psaním grantů a z částečných úhrad od rodin s postiženými dětmi. Oslovujeme ale také firmy, které působí v regionu, s žádostí o sponzorský příspěvek. Díky projektům „Chceme být s vámi“ prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a „Klíč k handicapu“, podaný v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ jsme byli podpořeni i evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Doufáme, že i na vybudování Centra bychom mohli část finančních prostředků získat z některého programu dotovaného z Evropských fondů. Největším problémem ale je, že tyto prostředky není možné použít na nákup pozemku ani na zadání stavební dokumentace tohoto komplexu. Tyto finanční prostředky proto musíme získat z jiných zdrojů. Zřídili jsme samostatný účet u České spořitelny, a.s. v Rychnově nad Kněžnou, č.ú. 94-1187737399/0800, kam budou vkládány pouze prostředky na Denní aktivizační centrum, aby bylo účetnictví tohoto projektu co nejprůhlednější.

Pokud Vás zaujala myšlenka vzniku tohoto potřebného zařízení, budeme rádi, pokud se přidáte k nám a podpoříte náš projekt. Nabízíme dvě možnosti finanční pomoci – buď jednorázový příspěvek na uvedené číslo účtu anebo měsíční platby – zadáním trvalého příkazu. Věříme, že se nám podaří i s Vaší pomocí záměr Denního aktivizačního centra realizovat a že umožníme dětem se zdravotním postižením i jejich rodinám kvalitnější život i v budoucnosti. Současně budeme moci ukázat, že i tyto osoby mohou naši společnost obohatit.

Za OS ORION – PharmDr. Ilona Mikušová a Mgr. Miroslava Červinková