Proto místní nepotěšil aktualizovaný leták Ředitelství silnic a dálnic z listopadu 2019. Zahájení stavby obchvatu posunul až na rok 2026 a termín dokončení o dva roky později.

„Směle předpokládáme, že bychom chtěli obchvat Rychnova začít stavět v roce 2022,“ přitom tvrdil ještě na jaře loňského roku krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic.

Jak informoval Rychnovský zpravodaj, starosta města Jan Skořepa si na konci listopadu na jednání v Praze vyžádal vysvětlení. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl mu slíbil, že se pokusí harmonogram přípravy stavby obchvatu přehodnotit. „Nový, přehodnocený harmonogram hovoří o tom, že stavba obchvatu by mohla začít v září 2023. Původní termín zahájení stavby 2021/2022 byl a je nereálný,“ dodal starosta.

Předpokládaná cena stavby je necelých 596 milionů korun bez DPH a hotova by měla být v roce 2025. Trasa obchvatu je situována na západním okraji města. „Přeložka vznikne v místech, které v současnosti slouží jako louky, pole, pastviny a lesy. V jižní části města pak částečně zasahuje do zástavby skladových a výrobních areálů,“ uvádí zpráva Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba začíná v prostoru okružní křižovatky ulic Štemberkova, Pod Budínem a silnice II/319 a přeložka bude končit v blízkosti Lipovky severně od Rychnova.

Stavba začíná v prostoru okružní křižovatky ulic Štemberkova, Pod Budínem a silnice II/319. Přeložka odbočuje z této křižovatky do ulice Pod Budínem. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům je křižovatka přestavěna. Její vnější průměr činí 40 m (původně 28 m) a navíc vzniká bypass ve směru z ulice Pod Budínem na I/14 směr Vamberk. V km 0,335 je poté navržena úrovňová průsečná křižovatka ulic Pod Budínem, Na Jámách a Ekologická. Následně se trasa stáčí vpravo směrovým obloukem o poloměru 300 m a v km 0,615 překonává mostem délky 20 m řeku Kněžnou.

Po 270 metrech následuje další most přes stávající silnici II/318 (ulice Zbuzany) a železniční trať. Nově se silnice II/318 napojuje na I/14 až v km 1,050 úrovňovou stykovou křižovatku. Na křižovatce je zřízen pruh pro odbočení vlevo. Trasa posléze vede v přímém směru až ke křížení s III/3211. V tomto úseku dlouhém cca 1645 m jsou navrženy tři menší mosty včetně ekoduktu. Silnici III/3211 v km 2,530 překonává obchvat dalším mostem vzdáleným cca 85 m západně od stávající zástavby i dostatečné vzdálenosti od zahrádkářské kolonie. Trasa dále pokračuje severním směrem a v km 3,500 překonává mostem silnici III/3214. V úseku mezi III/3211 a III/3214 obchvat prochází směrovým obloukem o poloměru 500 m lesním komplexem v délce cca 290 m. Místo průchodu je zvoleno tak, aby přeložka nezasahovala do lokálního biocentra na západním okraji tohoto komplexu. Navržen je zde i jeden most přes přeložku lesní cesty.

Obchvat pokračuje ve směrovém oblouku o poloměru 500 m. Napojení Jiráskovy ulice je na vnější stranu směrového oblouku. Úsek přeložky končí v blízkosti městské části Lipovka severně od Rychnova, kde se připojuje na stávající stopu I/14.

Napojení je řešeno novou stykovou úrovňovou křižovatkou v km 4,025. Na přeložce I/14 je navržen v křižovatce odbočovací pruh pro odbočení vlevo.

Stavba obchvatu vede zcela mimo stávající stopu I/14, která prochází okolím areálu nemocnice a polikliniky, kde kříží železniční trať s úrovňovým zabezpečeným přejezdem. Toto místo způsobuje ve špičkách dlouhé kolony.

Dále nynější I/14 míjí autobusové a vlakové nádraží, obytnou zástavbu, obchodní centra a další komerční objekty. Realizací stavby obchvatu tak dojde k výraznému zkrácení jízdních dob.
(zdroj ŘSD)