Rychnovská policie od začátku roku zasahovala u 18 nehod motorkářů

„Ve všech osmnácti případech se jednalo o nehody silnějších motocyklů. Malé nebouraly vůbec,“ uvedla tisková mluvčí PČR v Rychnově n. Kněžnou Vlasta Lepková. Při nehodách často dochází k vážnějším zraněním: „Motorkáře nechrání žádné bezpečnostní pásy jako ve vozidle. Jen ochranné oblečení. Pozitivem jistě je, že od začátku roku nedošlo ke smrtelné nehodě.“


Poslední případ, kdy motocyklista utrpěl těžká zranění, se stal minulý týden v Solnici. Ve velké rychlosti se zde střetl s nákladním vozem. Vrtulníkem záchranné služby byl transportován do nemocnice v Hradci Králové.

 

Co se nevešlo do tištěného vydání:

 

 

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za leden až červenec 2007

Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 101 931 nehod, při kterých bylo 612 osob usmrceno, 2 286 osob těžce zraněno a 14 375 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 4711,6 mil. Kč. Porovnání hodnot základních ukazatelů se stejným obdobím roku 2006 je následující:

Nárůst zaznamenáváme vkategorii:

· počet usmrcených o 105 osob, tj. o 20,7%

· počet těžce zraněných o 9 osob, tj. o 0,4%

· počet lehce zraněných o 786 osob, tj. o 5,6%.

Pokles zaznamenáváme pouze vkategorii:

· počet nehod o 12 377 nehod, tj. o 10,8%

· odhad hmotné škod o 841,3 mil. Kč, tj. o 15,1%.

Vývoj základních ukazatelů následků nehod je velmi nepříznivý, a to i přes snížení celkového počtu nehod. To potvrzuje i druhý největší meziroční nárůst počtu usmrcených (o 105 osob, tj. o 20,7%) od roku 1990, když největší absolutní meziroční nárůst byl právě v roce 1990 (zvýšení o 140 osob, tj. o 28,8%).

Nepříznivý vývoj byl, svýjimkou měsíce února (stejný počet usmrcených osob jako vroce 2006) a května (o 12 usmrcených osob méně, než vroce 2006), ve všech zbývajících měsících a především pak vměsíci červenec, kdy počet usmrcených byl vyšší o 44 osob (vporovnání srokem 2006).

Počet usmrcených osob za prvních sedm měsíců roku 2007 je 3. nejnižší od roku 1990. Nejvíce usmrcených bylo vroce 1994, kdy zahynulo 767 osob. Počet usmrcených vsamotném červenci (117 osob) je společně srokem 2002, čtvrtý až pátý nejnižší od roku 1990. Nejméně usmrcených bylo vroce 2006 (507 osob) a vroce 2005 (588 osob).

Počet nehod za prvních sedm měsíců letošního roku je od roku 1990 8. nejnižší, když nejvíce nehod bylo vroce 1999 (123 707 nehod) a nejméně vroce 1991 (49 281 nehod).

Počet těžce zraněných osob byl od roku 1990 2. nejnižší (po roce 2006 – 2277 těžce zraněných); nejvíce těžce zraněných bylo vroce 1997 (3 689 osob).

Počet lehce zraněných osob vhodnoceném období roku 2007 byl 4. nejnižší; nejvíce lehce zraněných bylo vroce 1997 (17 160 osob) a naopak nejméně vroce 1991, kdy bylo lehce zraněno „jen“ 11 727 osob.

Pokles počtu nehod zaznamenáváme u více jak 3/4 měsíčně sledovaných nehodových položek. Nejvíce nehod ubylo vobci, méně bylo i nehod zaviněných řidiči osobních automobilů (o 9 187 nehod), dále ubylo nehod které se staly na neošetřeném náledí (o 7 782 nehod) atd.

Největší absolutní nárůst byl v kategorii nehod „na suchém povrchu komunikace“ (o 8 053 nehod, tj. o 11,7%), dále u nehod „mimo obec“ (zvýšení o 2 134 nehod, tj. o 8,4%), u nehod zaviněných (resp. způsobených) „lesní zvěří nebo domácím zvířetem“ je zvýšení o 855 nehod, tj. o 21,6%, řidiči motocyklů zavinili o 387 nehod více (tj. o 37,8%) apod.

Téměř u 58% měsíčně sledovaných nehodových položek zaznamenáváme (v porovnání se stejným obdobím loňského roku) nárůst počtu usmrcených osob, u 18% položek zůstal počet usmrcených na úrovni období roku 2006 a u 24% registrujeme nárůst. Největší absolutní nárůst počtu usmrcených byl u nehod, ke kterým došlo „na suchém povrchu komunikace“ (o 149 osob, tj. o 46,4%), dále u nehod mimo obec (o 90 osob, tj. o 29,1%), u nehod zaviněných řidiči motorových vozidel je zvýšení o 77 osob, tj. o 17% atd.

Vnásledující tabulce je přehled o počtech nehod a počtech usmrcených osob podle sledovaných viníků, včetně podílů na celkovém počtu.

VINÍCI NEHOD

Viník, zavinění nehody
období leden až červenec 2007

Počet
nehod

Rozdíl nehod

Index
rok 2006=100%

Počet
usmrcených

Rozdíl usmrcených

Index
rok 2006=100%

Řidičem motorového vozidla

93 135

-12 960

87,8

529

77

117,0

Řidičem nemotorového vozidla

1 534

86

105,9

47

22

188,0

Chodcem

881

55

106,7

17

-3

85,0

Jiným účastníkem

128

-23

84,8

0

0

Závadou komunikace

245

-403

37,8

0

0

Technickou závadou vozidla

655

-116

85,0

6

5

600,0

Lesní, domácí zvěří

4 806

855

121,6

5

5

Jiné zavinění

547

129

130,9

8

-1

88,9

Vporovnání se stejným obdobím roku 2006 zavinili méně nehod řidiči osobních a nákladních automobilů (o 12,8%, resp. o 16%), autobusů (o 23,3%), traktorů (o 44,2%) a méně nehod bylo zaviněno i ztitulu závady komunikace (o 62,2%) a technické závady vozidla (o 15%). Více nehod bylo zaviněno zdůvodu „jiného zavinění“ (o 30,9%) a také počet nehod způsobených lesní zvěří, resp. domácím zvířetem byl vyšší (o 21,6%). Nárůst registrujeme i vkategorii nehod zaviněných řidiči jednostopých motorových vozidel (o 37,8% u motocyklů, resp. o 9,8% u malých motocyklů), dále u nehod zaviněných cyklisty (o 89 nehod, tj. o 6,4%) a chodci (o 55 nehod, tj. o 6,7%) atd. Zuváděných počtů zavinily děti cyklisté 230 nehod (o 16 nehod více) a tyto nehody mají následující bilanci – jedna osoba usmrcená a 193 zraněných (12 osob více). Děti chodci zavinily 315 nehod (o 2 nehody méně) a bilanci těchto nehod představuje 322 zraněných osob (o 1 osobu více).

Nejvíce usmrcených si vyžádaly nehody zaviněné řidiči motorových vozidel – 529 osob (tj. o 77 osob více, než vobdobí roku 2006), ztoho připadá na nehody zaviněné řidiči:

· osobních automobilů 374 osob o 61 osob více

· nákladních automobilů sólo 61 osob o 17 osob více

· motocyklů 51 osob o 12 osob více

· kteří ujeli zmísta nehody 12 osob o 3 osoby více

· nákladních automobilů spřívěsem 5 osob o 1 osobu více apod.

Pozitivní bilanci mají prakticky jen nehody zaviněné řidiči:

· nákladních automobilů snávěsem 17 osob o 8 osob méně

· autobusů 4 osoby o 6 osob méně

· pojízdných pracovních strojů 0 o 4 osoby méně.

Nejvíce usmrcených bylo při nehodách končících srážkou jedoucích motorových vozidel - 257 osob (o 30 osob více, než vobdobí roku 2006) a toto číslo představuje 42% zcelkového počtu usmrcených osob. Následují nehody končící srážkou spevnou překážkou – 175 usmrcených (o 34 osob více) – tj. bezmála 29% zcelkového počtu. Při srážkách vozidel s chodci zahynulo 86 osob (zvýšení o 14 osob), při haváriích zahynulo 61 osob (o 21 osob více) atd.

Vtomto období policie šetřila 10 006 nehod (přes 10% zcelkového počtu), kdy viník nehody zmísta ujel. Vporovnání se stejným obdobím roku 2006 je počet těchto nehod nižší o 457 nehod (tj. o 4,4%). Při těchto nehodách bylo usmrceno 12 osob (o 3 osoby více) a dalších 591 osob bylo zraněno (tj. o 81 osob více).

Vývoj následků chodců při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel zdůvodu neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky chodci, přecházejícímu po vyznačeném přechodu je vnásledující tabulce. Vhodnoceném období byli usmrceni 4 chodci, těžce zraněno 85 chodců a dalších 384 bylo zraněno lehce. Letošní bilance předmětných nehod je tak významně lepší, než vpředchozích letech.

Vývoj následků chodců

leden až červenec; rok 2007

Počet

počet nehod

478

usmrceno osob

4

těžce zraněno

85

lehce zraněno

384

nezraněno

22

Vdalší tabulce jsou uvedeny hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel vobdobí od ledna do července letošního roku. Nejčastější hlavní příčinou nehod je stále nesprávný způsob jízdy, na který připadají téměř 2/3 nehod řidičů motorových vozidel, dalších téměř 19% nehod bylo zaviněno zdůvodu nedání přednosti vjízdě, nepřiměřené rychlosti jízdy jde na konto necelých 14% a 2,1% připadá na nesprávné předjíždění.

HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Hlavní příčina nehody
období leden až červenec 2007

Počet
nehod

tj. %

Počet
usmrcených

tj. %

Rozdíl usmrcených

NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST

12 951

13,9

263

49,7

39

NESPRÁVNÉ PŘEDJÍŽDĚNÍ

1 963

2,1

34

6,4

16

NEDÁNÍ PŘEDNOSTI

17 638

18,9

57

10,8

2

NESPRÁVNÝ ZPŮSOB JÍZDY

60 583

65,0

175

33,1

20

Pořadí dle podílu na tragických následcích nehod je ale jiné a největší podílpočtu usmrcených osob stále patří nepřiměřené rychlosti jízdy – bezmála 50% zcelkových následků nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.

Oproti stejnému období loňského roku je počet nehod nižší ve všech kategoriích hlavních příčin a nejvyšší relativní pokles je u nepřiměřené rychlosti jízdy (o 23,2%).

U všech hlavních příčin zaznamenáváme zvýšení počtu usmrcených osob - u nepřiměřené rychlosti jíz­dy o 17,4%, u nesprávného předjíždění o 88,9%, u nedání přednosti o 3,6% a u nesprávného způsobu jízdy o 12,9%. U většiny příčin je vyšší i počet zraněných osob.

Vnásledující tabulce je uvedeno 10 nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel. Nejvíce nehod připadá na nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla, následuje nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, nesprávné otáčení nebo couvání a uvedené tři příčiny se na celkovém počtu nehod podílejí téměř 45%.

pořadí

DESET nejčetnějších příčin nehod řidičů motorových vozidel;

období leden až červenec 2007

počet nehod

1.

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

18 838

2.

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

16 599

3.

nesprávné otáčení nebo couvání

10 110

4.

nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! "

5 742

5.

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

5 297

6.

nezvládnutí řízení vozidla

4 287

7.

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky

4 226

8.

vjetí do protisměru

3 029

9.

vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu

2 810

10.

nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu

2 533

Vporovnání se stejným obdobím roku 2006 byl vyšší počet nehod zaviněných řidiči motorových vozidel zdůvodu:

v nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky o 853 nehod

v nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu o 372 nehod

v nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu o 85 nehod atd.

Naproti tomu byl nižší počet nehod zaviněných zdůvodu:

v nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky o 5 240 nehod

v nesprávné otáčení nebo couvání o 1 936 nehod

v nezvládnutí řízení vozidla o 1 782 nehod

v vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu o 1339 nehod atd.

Vnásledující tabulce je uvedeno 10 nejtragičtějších příčin nehod vobdobí prvních sedmi měsíců letošního roku.

pořadí

DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel;

období leden až červenec 2007

počet usmrcených osob

1.

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky