Tabulky s registrační značkou již nebude nutné měnit. Nový provozovatel na „svůj" úřad již nemusí, pouze v případě, že chce nahlásit na vozidle další změnu.

V případě, že se registrace vozidla nebo změna provozovatele či vlastníka bude provádět na základě plné moci, musí být tato plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem. Protokol o evidenční kontrole, který se přikládá k žádosti o zápis změny vlastníka, nesmí být nově starší než čtrnáct dní.

„Nově také dochází k úpravám při vyřazení vozidla z provozu (dříve takzvaný. „depozit"). Pokud bude trvat vyřazení vozidla z provozu déle než dvanáct po sobě jdoucích měsíců, je vlastník tohoto vozidla povinen oznámit adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití," vysvětluje Zdeněk Molcar.
V případě, že tak neučiní, nejen že mu hrozí pokuta ve výši až padesát tisíc korun (stejně jako u nesplnění celé řady dalších stanovených povinností), ale vozidlo navíc zanikne.

Za zaniklé vozidlo bude považováno i takové, které je v současnosti právě v takzvaném . „polopřevodu" a do šesti měsíců od účinnosti zákona (tedy do 30. června 2015) nebude podána žádost o zápis vlastníka do registru.
Pojem zánik vozidla (dříve „trvalé vyřazení") znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost k provozu a nebude již možné jej ani zaregistrovat, ani provozovat.