Už od 13. března by řidiči měli počítat s dopravními omezeními v blízkosti opočenského Broumaru, největšího rybníku na Rychnovsku. Na jeho hráz se vrhnou stavbaři. Chystaná rekonstrukce vyjde na téměř 21 milionů korun. Jde o investiční akci města Opočna a Královéhradeckého kraje.

Práce měly začít už loni v září, jenže dodavatele na stavební práce se podařilo vysoutěžit až v opakovaném výběrovém řízení. Termín se tak posunul, a to i kvůli zmírnění nepříjemných dopadů dopravního omezení. Rozkopaná hráz by musela být uzavřena i v zimě, kdy by stavba reálně neprobíhala.

"Předmětem rekonstrukce je hlavní hráz, která v aktuálním stavu neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Hlavním problémem zde jsou tři stávající bezpečnostní přelivy s nedostatečnou délkou přelivných hran a výrazně zhoršeným technickým stavem. Všechny přelivy mají kamenné konstrukce z kombinace opracovaných pískovcových kvádrů a na sucho skládané opuky. Zvláště v opukovém zdivu jsou patrná vydrolená místa a mezery mezi jednotlivými kameny, které výrazně zhoršují stabilitu jednotlivých propustků," popisuje současný stav tisková zpráva města.

Momentky z opočenského Broumaru.
Ještě než ji rozkopou. Hráz Broumaru zanedlouho obsadí stavební stroje

Jak dále uvádí, všechny propustky jsou staré více než 150 let a současnému zatížení dopravou nestačí. I kvůli tomu dochází ke značnému poškození. Po rekonstrukci by hráz aktuálnímu zatížení měla odolat a zajistit i bezpečnost vodního díla.

Technický stav hráze
Rybník Broumar má katastrální výměru 66 ha, z toho na vodní plochu připadá cca 57 ha při normální výšce hladiny, tzn. cca 700.000 m3 vody, maximální retenční kapacita během povodňových průtoků pak překračuje 1 milion m3 vody. Rybník je ohrazený dvěma hrázemi – hlavní a vedlejší. Hlavní hráz je 240 m dlouhá a vede na ní silnice mezi Opočnem a Semechnicemi. Vedlejší hráz má celkovou délku 1 122 m a vede od bezpečnostního přelivu u koupaliště směrem k Semechnicím, vede po ní pěšina a v terénu není příliš výrazná. /Zdroj: MÚ Opočno/

"Stěžejní stavební práce budou spočívat ve zrušení stávajících přelivů na hlavní hrázi a v rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení, které bude řešeno jako sdružený objekt, jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla a bude v souladu s platnou legislativou pro malé vodní nádrže. V rámci výstavby sdruženého objektu dojde k výstavbě potřebných zařízení, tří rámových propustků pro tlumení energie vody na odtoku na vzdušné straně hráze a k nezbytné úpravě navazující části koryta odtoku," stojí v tiskové zprávě.

Zrekonstruován bude rovněž nátok na sádky pod silnicí, přeložka vodovodní přípojky na koupaliště a na hrázi bude nově zřízeno odběrné místo požární vody.

Okolí koupaliště by mělo být bezpečnější

Na Broumaru v Opočně. Současné koupalištěNa Broumaru v Opočně. Současné koupalištěZdroj: Deník/Jana Kotalová

Silnice a chodník vedoucí po hlavní hrázi jsou hlavně v létě hodně frekventované, zdejší koupaliště prošlo rekonstrukcí už před časem a vyhledávají ho nejen místní, ale i lidé z širokého okolí. Měli by se tu cítit bezpečněji. Chodník se prodlouží a po celé délce budou osazeny sloupy veřejného osvětlení.

"Výše popsané stavební práce jsou investicí města Opočna. Na tuto část (konkrétně vodohospodářské objekty) získalo město dotaci od Ministerstva životního prostředí, z Operačního programu životního prostředí, ve výši 11 054 578,93 korun. Celková cena díla (bez veřejného osvětlení) je 20 972 930 korun," zmiňuje město.

Současně s investiční akcí města se bude rekonstruovat most u koupaliště a opravovat silnice z Opočna na obec Semechnice - od křižovatky u opočenského hřbitova až za stávající autobusovou zastávku u koupaliště. Investorem této části akce je Královéhradecký kraj.

Kaplanka při požehnání.
Opočno opět zabodovalo. Znovuvzkříšená kaplanka je krajskou památkou roku

Uzavírka silnice z Opočna na Semechnice bude rozdělena do dvou etap: "V první etapě – 13. 3. 2023 až 11. 6. 2023 - budou probíhat stavební práce zejména na hrázi a na mostu u koupaliště. Zákaz vjezdu ze směru od hřbitova na Semechnice bude umístěn u čp. 494, obyvatelé žijící v lokalitě Na Hliníku tak nebudou mít po tyto tři měsíce vjezd nijak omezen. Pro některé obyvatele bude vjezd povolen pouze s povolením stavby. Část obyvatel bude mít vjezd na své pozemky zcela zakázán a pro ně byla s majitelem dohodnuta možnost odstavit svá vozidla na pozemku parc. č. 1582/10 (travnatá plocha v Legonu)."

Ve druhé etapě, která potrvá od 12. června do 8. října se silnice na Semechnice uzavře hned za křižovatkou u hřbitova, po tuto dobu budou probíhat stavební práce na komunikaci, vjezd tak nebude možný pro nikoho. I v tyto měsíce bude platit možnost odstavení vozidel na pozemku v Legonu.

Nákres plánovaných dopravních omezení v Opočně.Nákres plánovaných dopravních omezení v Opočně.Zdroj: archiv MÚ Opočno

Dopravní omezení a uzavírky – Švamberk, Pod Oborou a Podkostelí
Nejkomplikovanější situace vznikne občanům žijícím na Švamberku, Pod Oborou a v Podkostelí, pro které bude po celou dobu realizace akce uzavřena jediná přístupová cesta vedoucí do města.
Chtěli bychom Vás požádat o velkou dávku trpělivosti a shovívavosti a požádat Vás, abyste využívali oficiální objízdnou trasu vedoucí přes Přepychy – Malou Záhornici - Kruhovku a Semechnice a nezkracovali si cestu přes historickou štětovou cestu vedoucí přes Podkostelí, která není na velkou automobilovou zátěž konstruována.
Samozřejmě jsme si vědomi tohoto náročného omezení a alespoň pro pěší se snažíme najít přijatelnější variantu spojení s městem. S Povodím Labe domlouváme podmínky umístění lávky pro pěší nad Zlatým potokem v oblasti Legonu, které by mělo obyvatelům Švamberku alespoň trochu pomoci, zároveň by v létě lávka sloužila pro návštěvníky koupaliště Broumar. /Zdroj: MÚ Opočno/