Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkNaposledy tu povodňová komise obce vyhlásila stav pohotovosti, tedy druhý stupeň povodňového nebezpečí, 21. ledna.

"Na Dlouhé strouze byla v roce 2020 dokončena investiční oprava 150 metrů dlouhého úseku v místě asi 250 metrů nad katastrálním rozhraním Kvasiny/Solnice, v rámci níž byla provedena kompletní rekonstrukce koryta památkově chráněného historického náhonu. Jednalo se odstranění původní konstrukce, dále o zřízení betonové stabilizační zdi, vymodelování nového koryta, zajištění jeho těsnosti fólií a napojení na navazující úseky toku. V jarním období 2021 zde budou dokončeny finální terénní úpravy. Celkové stavební náklady na tuto akci činily 8,4 milionů korun," uvedla mluvčí podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Pro přípravu další opravy Povodí Labe připravuje a projednává odstranění nežádoucích a závadných porostů v délce 300 metrů nad objektem technických služeb. V tomto samém úseku zpracovává projekt na technologicky náročnou opravu hráze, které předcházel dvojnásobný geologický průzkum. 

"V letošním roce budou opraveny dvě lokality, kde vlivem eroze a zemního sedání došlo k poklesu koruny hráze v zastavěné části pod obecním úřadem. Mimo tyto jmenované akce probíhá setrvalé sledování, průběžné čištění toku, stavidel i česlí a manipulace s vodou na stavidlech," sdělila mluvčí Hana Bendová.  

Jak upozorňuje, doba potřebná pro administrativní přípravu každého zásahu je několikanásobně delší než zásah samotný: "Protože práce v břehových porostech je zásah do významného krajinného prvku a navíc je to ochranném pásmu velmi vysokého napětí a v bezprostředním kontaktu se zástavbou. Práce v korytě je zásah do biotopu zvlášť chráněných živočichů. Práce na hrázi podléhají režimu ochrany technické památky, vodoprávního povolení a povolení životního prostředí. Náročná je i domluva s majiteli pozemků, které potřebujeme pro přístup k vodnímu toku." 

A mluvčí podniku Povodí Labe zmiňuje i finanční náročnost každé opravy, která, jak bylo uvedeno na příkladu výše, představuje 8,4 miliony korun za 150 metrů toku.