Obnovu v hodnotě asi 4,9 milionu korun provedly Lesy České republiky v rámci projektu Vracíme vodu lesu, který byl zahájen letos v dubnu. Podle mluvčí podniku Evy Jouklové přibyly toku nové tůně, skluzy a rybí úkryty, ale i broukoviště a ještěrkoviště.

V 80. letech 20. století tok tehdejší vodohospodáři regulovali a napřímili, čímž se odvodnily okolní plochy. „Nyní jsme kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem změnili v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Voda tak zůstává v krajině,“ informoval vedoucí správy toků pro Povodí Labe z podniku Lesy ČR Tomáš Sajdl.

Stavělo se na 2,21 hektaru, tok měří 1236 metrů. „Vytvořili jsme také 64 migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, 30 rybích úkrytů a sedm bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organismy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořili jsme tak mokřadní biotopy,“ uvedl Tomáš Sajdl.

Pro další chráněné živočišné a rostlinné druhy vybudovali vodohospodáři nedaleko toku ještěrkoviště a broukoviště a vysadili v okolí stromy a keře. Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt „Vracíme vodu lesu“ je největší vodohospodářský program v historii podniku. Na stavby, které zadrží vodu v lese i krajině, půjde více než miliarda korun.

Potok Zelenka - stav před zásahem.