Poslední etapa zahájena

Takovou volbu ale většina obyvatel Vamberka nemá. Za poslední měsíc však byly zahájeny stavební práce na poslední etapě zdejšího obchvatu, který má být dokončen do konce roku 2010. Stavba má stát necelých 400 milionů korun a včera byla oficiálně zahájena.

S krumpáčem a lopatami

„Termín finální kolaudace je stanoven na jaro 2011, nicméně jižní přeložka bude zprovozněna již v prosinci 2010,“ sdělil starosta města Vamberka Jiří Mazúch, který se včera účastnil oficiálního zahájení stavby spolu se zástupci investora, zástupci dodavatele a Ředitelství silnic a dálnic a dalšími osobnostmi, se kterými odstartovali stavební práce s krumpáčem a lopatou slavnostním výkopem. V tuto chvíli je v lokalitě stavby 700 metrů dlouhé trasy budoucí komunikace sejmuta ornice, jsou zde vymýceny stromy a předvrtané zabetonované piloty pro budoucí přemostění, které povede přes železniční trať Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, dále polní cestu, vlečku závodu Esab Holding, účelovou komunikaci a řeku Zdobnici.
„Stavba vychází z křižovatky se silnicí I/11 na západním okraji Vamberka. Křižovatka je navržena jako okružní, se čtyřmi paprsky, se směry Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk a Ústí nad Orlicí,“ uvedla Martina Vápeníková, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Tisková zpráva Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zahajujeme výstavbu poslední části silnice kolem Vamberku
Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes zahajuje třetí a poslední stavbu jižní přeložky silnice I/14 ve Vamberku. Silnice I/14 je zařazena do vybrané silniční sítě, kdy mezi Náchodem a Ústím nad Orlicí tvoří spojnici severní a jižní části východních Čech vedoucí po úpatí Orlických hor.
Cílem stavby I/14 Vamberk – jižní přeložka, 3. stavba je je radikálně vyloučit tranzitní dopravu z města Vamberka, kde vlivem nárůstu dopravy a nevyhovujícímu stávajícímu vedení silnice I/14 dochází nejen ke zhoršení životního prostředí ve městě, ale také k častým dopravním kolapsům. V současné době totiž prochází silnice I/14 středem města, přes úzký most, kolem školy a přes náměstí. Výjezd z náměstí směrem na Ústí nad Orlicí je pravoúhlým odbočením do úzké ulice, kde při průjezdu delších vozidel dochází k zablokování křižovatky.
„Dokončením poslední přeložky silnice I/11 a I/14 ve Vamberku bude pro obyvatele tohoto města obrovskou úlevou od značné dopravy, která jej poslední léta zužovala. Její realizací dojde k podstatnému zlepšení životního prostředí ve městě, a to vlivem výrazného omezení exhalací a hluku od tranzitní dopravy. Zároveň se i zvýší bezpečnost silničního provozu, jejím téměř úplným vyloučením ze středu města,“ sečetl nejvýznamnější pozitiva, která nastanou po dokončení poslední části jižního obchvatu Vamberka generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. .
První etapou, která nastartovala řešení dopravní situace ve Vamberku byla stavba „Přeložka silnice I/11 – 1. stavba“, která spojila obchvatem silnici I/11 ve směru od Doudleb nad Orlicí se silnicí I/14 směrem od Rychnova nad Kněžnou. Dokončena byla v roce 1996. V roce 2002 dokončená stavba „I/11 Vamberk, 2. stavba“ byla druhou etapou navazující na předchozí stavbu novou okružní křižovatkou a prodlužující obchvat směrem na Žamberk, a to severně od Vamberka. Poslední a významnou etapou dopravního řešení je právě stavba „I/14 Vamberk – jižní přeložka, 3. stavba“. Tato 1700 metrů dlouhá přeložka (s mostem o délce 526,6 metru) vyloučí tranzitní dopravu mezi Náchodem a Ústím nad Orlicí z centra města.
Zájmové území se nachází na západním okraji města Vamberka. Podél řeky Zdobnice je široké údolí se strmými svahy. Na ně navazuje na obou stranách území s mírnými sklony směrem k údolí. Na konci navrhované přeložky terén klesá směrem k obci Záměl. Pozemky, které budou využity pro stavbu, jsou většinou zemědělsky obdělávány. V údolní nivě Zdobnice to jsou louky, svah na levém břehu Zdobnice je zalesněn. Ostatní pozemky jsou ornou půdou.
Přeložka silnice I/14, 3. stavba vychází z křižovatky se silnicí I/11 na západním okraji Vamberka. Křižovatka je navržena jako okružní, se čtyřmi paprsky, se směry Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk a Ústí nad Orlicí. Uspořádání je řešeno tak, aby do křižovatky mohl být v budoucnu připojen i obchvat silnice I/11 kolem Doudleb nad Orlicí. Trasa přeložky je vedena souběžně s elektrickým vedením velmi vysokého napětí a dále pokračuje levotočivým a pak pravotočivým obloukem ke stávající trase silnice I/14, v místě, kde začíná již dříve vybudovaná přeložka silnice I/14 s mimoúrovňovým křížením železniční trati v Záměli. Přeložka překračuje v km 0,171 v údolní nivě železniční trať Doudleby nad Orlicí–Rokytnice v Orlických horách, dále polní cestu, vlečku závodu ESAB HOLDING, účelovou komunikaci, komunikaci k čistírně odpadních vod a řeku Zdobnici. S ohledem na konfiguraci a výšku svahů okolního terénu je niveleta komunikace vedena ve výšce 13–16 metrů nad úrovní terénu. Proto je navrženo přemostění celé údolní nivy Zdobnice 523,6 metru dlouhým mostním objektem. Přeložka dále úrovňově křižuje místní komunikaci vedoucí do chatové osady Mníšek a končí v novém napojení Vamberka směrem od Ústí nad Orlicí.
Po výstavbě přeložky silnice I/14 bude stávající úsek silnice I/14 mezi náměstím ve Vamberku a připojením na přeložku převeden do sítě místních komunikací Vamberka. Opuštěná část silnice I/14 nad Zámělí bude rekultivována a pozemek přičleněn k sousednímu zemědělskému pozemku. Svahy silničního tělesa budou osázeny doprovodnou vegetací.
INFORMACE O STAVBĚ:
Název stavby: I/14 Vamberk – jižní přeložka, 3. stavba
Délka stavby: 1700 m
Kraj: Královéhradecký kraj
Cena stavby: 398 209 860 Kč
Zprovoznění: prosinec 2010
Mgr. Martina Vápeníková
tisková mluvčí ŘSD
martina.vapenikova@rsd.cz
27. května 2009