Na tyto i další otázky přináší odpovědi čtrnáct nových preventivních videospotů, které vytvořila královéhradecká policie.

Videa jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti. Od tohoto měsíce jsou videa postupně distribuována a bude je možné zhlédnout nejen na webových stránkách policie, ale i v kinech, MHD, na televizních obrazovkách, v čekárnách, školách a na dalších místech – například na webových stránkách organizací podporující šíření preventivních informací.

Ke každému tématu byla vytvořena dvě videa – krátké video trvá zhruba 30 vteřin a dlouhé zhruba 3 minuty.
Dětí a mládeže se týkají především první tři témata. S tématem trestná činnost na seniorech je spojena soutěž pro potomky těchto ohrožených osob.
Soutěž spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného" seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost páchané na seniorech. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika. Soutěž probíhá od 1. září do 15. listopadu. Hlavní cena pro vítěze je tablet v hodnotě pěti tisíc korun a další ceny.

Rizika virtuální komunikace:
Snímek upozorňuje na rizika neobezřetného sdílení osobních dat (fotografií) dětmi a mládeží v rámci internetu přístupná leckdy i cizím lidem.
Dle zkušeností vyšetřovatelů jsou děti a mládež, leckdy i dospělí jedinci, schopni zasílat své nahé fotografie nejen svým „přátelům", ale i cizím lidem, které „znají" pouze přes virtuální prostředí.
Tato činnost s sebou nese následně velká rizika – kybereršikanu, vydírání, vyhrožování či riziko zvané kybergrooming. K tématu jsou vyhotovena dvě videa. Jeden snímek je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže a druhý je určen pro jejich rodiče.

Trestná činnost páchaná na seniorech:
Video informuje obyvatele seniorského věku o rizicích a trestné činnosti, která jim hrozí ze strany pachatelů trestné činnosti.
Krátká verze upoutává na soutěž s názvem „Vyzbroj si svou babičku – dědečka". Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika a senior byl s nimi alespoň trochu srozuměn.

Kapesní krádeže:
Videa upozorňují na riziko kapesních krádeží a krádeží odložených věcí.

Agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže:
Téma je zaměřené na rizikové jednání dětí a mládeže ve spojitosti s užíváním alkoholu a drog a agresivní chování. Ve videu jsou mimo jiné zachyceny změny na člověku díky užívání návykových látek.

Nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu:
Toto téma hovoří o základních návycích mladých účastníků silničního provozu a především apeluje na výchovu samotných rodičů dětí v této oblasti.
Cílovou skupinou jsou právě rodiče dětí, kteří se leckdy rizikově pohybují na vozovkách či v jejich okolí.

Vloupání do motorových vozidel:
Toto téma je zaměřeno na problematiku krádeží věcí z vozidel a upozorňuje na známé heslo „auto není trezor".
Komu jsou videospoty určeny
Cílové skupiny u videospotů jsou různé. Dětí a mládeže, potažmo i jejich rodičů se týkají tři témata (1, 4, 5). Ovšem i s dalším tématem – trestná činnost na seniorech (2) – je spojena soutěž pro jejich potomky.
Téma „nebezpečného pohybu dětí v silničním provozu" (5) je určeno především pro cílovou skupinu rodičů dětí. Stejně tak je i další téma, a to rizika virtuální komunikace a sdílení svých fotografií (1), určeno rodičům. Kdy jedna verze je určena právě rodičům a druhá verze je určena samotným možným potenciálním obětem.

Další téma je určené samotným seniorům (2) – dlouhá verze, kde zaznívají rady, jaká rizika jim hrozí a jak se jim vyhnout. Další dvě témata jsou určená pro širokou veřejnost se zaměřením na kapesní krádeže a krádeže odložených věcí (3) a na problematiku krádeží věcí z motorových vozidel (6).
Jedná se o preventivní projekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, kdy tvorba videospotů byla financována z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality.

Videa můžete vidět zde.

„Vyzbroj si svou babičku, dědečka"

Policisté z Královéhradeckého a Pardubického okraje vyhlašují soutěž o nej… fotografii „vyzbrojeného" seniora, kdy hlavní cenou je tablet 
v hodnotě pět tisíc korun, a to v obou krajích. Účelem soutěže je novou formou oslovit potomky seniorů a uvést je do problematiky trestné 
činnosti na seniorech. Dále při realizaci fotografie potomka se svým seniorem, by se měl senior od potomka dozvědět informace o možných 
rizicích, či jen na možná rizika upozornit, či si je „jen" uvědomit a připustit si je.

Jak soutěžit:
Vyfotografujte svou babičku, dědečka či jiného Vám blízkého seniora, kterého důkladně „vyzbrojíte" tak, aby se dokázal účinně bránit, 
či předcházet trestné činnosti ohrožující právě skupinu seniorů. Nápaditosti a originalitě se meze nekladou.

Podmínky soutěže:
- začátek soutěže 1. září a konec 15. listopadu
- datum uzávěrky zasílání fotografií 15. listopadu
- vyhodnocení a předání cen 18. prosince s přítomností Miroslava Vaňury v Hradci Králové v budově Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
- fotografie zasílejte elektronickou poštou na senior@pcr.cz
- vyhodnocení proběhne ve dvou nezávislých komisích (Královéhradeckého a Pardubického kraje) a budou tedy dvě sady odměn
- společně s fotografií odesílejte i kontaktní údaje: jméno a příjmení, nebo „NICK", pod kterým chcete jako soutěžící vystupovat, e-mailovou kontaktní adresu, telefon, obec ve které žijete. Jedná se o data důležitá pro zpětné kontaktování a určení, do které komise soutěžící patří
- v textu e-mailu přiložte komentář popisující, jak fotografování probíhalo, komentář k fotografii – popis a komentář je jedním z hodnocených hledisek
Ceny: 1. cena tablet, 2. a 3. cena dárkové předměty Policie České republiky

Hodnocení:
- originalita a nápaditost 1 – 10 bodů
- kvalita a fotografické zpracování 1 – 10 bodů
- preventivní stránka – obsah fotografie 1 – 10 bodů
- textový komentář, příběh, popis… v e-mailu 1 – 10 bodů

Soutěž je určena pro jednotlivce
- každý účastník soutěže může zaslat jednu soutěžící fotografii
- fotografie zasílejte ve formátu .jpg – případně v jiném běžně používaném formátu
- fotografie budou hodnoceny dle uvedených kritérií komisí složenou z policistů a zaměstnanců Policie ČR. Fotografie s nejvyšším počtem bodů bude vítězná a další s nejvyšším počtem bodů na druhém a další s nejvyšším počtem bodů na místě třetím. V případě bodové shody na oceňovaných místech rozhodne komise individuálním porovnáním těchto snímků
- soutěžní fotografie budou vyhodnocovat dvě komise, a to z policie Královéhradeckého a Pardubického kraje. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv amatérský fotograf z České republiky. Komise z Královéhradeckého kraje bude vyhodnocovat soutěžící z Královéhradeckého, Plzeňského, Ústeckého, Karlovarského, Jihočeského, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Komise Pardubického kraje vyhodnotí a odmění soutěžící z Pardubického, Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina.
- fotografie nebudou použity za jiným účelem než pro soutěž a její vyhodnocení. Odesláním fotografie soutěžící potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže
- výherci budou informováni e-mailem a telefonicky spolu s pozvánkou na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
vyhodnocení celé soutěže a informace o soutěži jsou (budou) zveřejněny na http://www.policie.cz/clanek/soutez-vyzbroj-si-svou-babicku-dedecka.aspx a dále na homepage www.policie.cz v sekci prevence v podsekci akce a projekty a preventivní informace. Dále rovněž v sekci prevence na stránkách Královéhradecké a Pardubické policie
- pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry zobrazujícími nevhodný obsah. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel
- o reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel a současně si vyhrazuje právo soutěž zrušit
případné dotazy Vám zodpoví preventisté z Královéhradeckého a Pardubického kraje