Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu uložena pokuta za správní delikt spočívající v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce provedené na víceúčelové herně a sportovním klubu, který se nachází na místním stadionu.

„Zadavatel tímto postupem rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod zákonem stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce. A v důsledku toho k nedodržení postupu stanoveného zákonem, neboť veřejná zakázka nebyla zadána v zadávacím řízení," popsal Petr Rafaj.

Pro určení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je podle jeho slov rozhodný předmět požadovaných stavebních prací a posouzení existence místní, časové, urbanistické, věcné, technologické a funkční souvislosti plnění.

Zadavatel zahájil s dvou, respektive tříměsíčním odstupem dvě výběrová řízení, s výzvou k podání nabídek oslovil téměř shodný okruh dodavatelů a následně podepsal se stejným uchazečem vybraným v obou výběrových řízeních dvě smlouvy o dílo.

Stavební práce byly uskutečněny v jednom objektu – na Stadionu mládeže v Kostelci nad Orlicí, byla zpracována pouze jedna projektová dokumentace a obě veřejné zakázky měly shodný koncový termín.

„Jednalo se tedy o jeden urbanistický celek, jehož výstavba byla realizována na jednom místě a v jednom čase. Prokázána byla i věcná, technologická a funkční souvislost, neboť obě veřejné zakázky byly realizovány stejným dodavatelem, určité druhy stavebních a montážních prací byly zahrnuty v předmětu plnění obou veřejných zakázek a mohly tedy být prováděny současně," popisuje důvody rozhodnutí předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj.

Veřejná zakázka jako jeden celek s předpokládanou hodnotou přesahující dle uzavřených smluv o dílo 6,6 milionu korun byla podle jeho slov podlimitní veřejnou zakázkou, kterou byl zadavatel povinen zadat v některém ze zadávacích řízení v souladu se zákonem.
„Rozdělením zakázky se zadavatel vyhnul své povinnosti vyplývající ze zákona. Nelze vyloučit, že v rámci transparentně uskutečněného zadávacího řízení by zadavatel obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky," tvrdí Petr Rafaj.

S tím však nesouhlasí místostarosta Luboš Lerch. Bude prý na nové radě a zastupitelstvu, jak bude dále postupovat.

„Já osobně se domnívám, že rozdělením zakázky nemohlo k žádnému navýšení vzhledem k rozsahu a typu prací a potřebného technického vybavení a materiálu vůbec dojít. K navýšení nákladů dochází především při přesunech těžké techniky, tedy při zřízení staveniště, pakliže je nutno je kalkulovat dvakrát, naopak snížení lze dosáhnout při velkých objemech nakupovaných materiálů. Nejtěžší technika, která byla při stavebních úpravách interiéru přízemí SK použita, byla míchačka. Asi většina soudných lidí dokáže odhadnout, jaké mohou být náklady na převezení míchačky, navíc v místě sídla firmy," prohlašuje místostarosta města.

Na rozhodnutí úřadu se čekalo déle než rok. O tom, že Kostelec dostal pokutu, Rychnovský deník informoval už loni v srpnu.

Město však podalo rozklad. Současné rozhodnutí ÚOHS již nabylo právní moci. „Rozhodnutí úřadu se zabývá všemi námitkami rozkladu a zdůrazňuje, že obsahuje dostatečné odůvodnění a netrpí žádnými nedostatky, které by mohly způsobit jeho nepřezkoumatelnost.

Nedodržení postupu při zadávání veřejné zakázky podle zákona omezuje nebo zcela vylučuje soutěžní prostředí. Skutečnost, že zadavatel provedl výběrová řízení a vyzval tak alespoň omezený okruh uchazečů k podání nabídek, je polehčující okolností, nicméně nemůže nahradit zadávací řízení učiněné podle zákona, které mělo být uskutečněno," odůvodňuje své rozhodnutí předseda Petr Rafaj.