Emauzy ČR, o.s. obdrželo v letošním roce dotace na sociální služby azylové domy pro Emauzský dům v Praze a Emauzský dům v Mostě.

Organizace podala svou žádost do programu podpory B, sociální služby s nadregionální a celostátní působností. S ohledem na typ sociální služby a cílovou skupinu nejsou poskytované služby nadregionálního ani celostátního charakteru. Mezi takové služby lze řadit ty, které mají svou prostorovou působnost po celé ČR. V rámci vyhlášení dotačního řízení byly stanoveny jasné podmínky pro zařazení sociální služby do jednotlivých programů. Program podpory A je nastaven pro sociální služby s místní a regionální působností, program podpory B je vymezen následovně:

• podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách.) a dále:

o sociální služby (zejména odlehčovací služby a odborné sociální poradenství), které jsou poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru (hospic),

o terapeutické komunity a pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).

S ohledem na výše stanovené podmínky byly sociální služby azylové domy navrženy k přeřazení do programu podpory A, a to následovně.

Emauzský dům Rychnov nad Kněžnou Královéhradeckému kraji, Emauzský dům v Mostě Ústeckému kraji a Emauzský dům Praha Magistrátu hl. města Prahy. Ústecký kraj a Magistrát hl. města Prahy služby do programu podpory A v rámci své regionální působnosti přijaly s tím, že služba je pro daný kraj/hl.m. Prahu potřebná a navrhl pro službu danou výši podpory (výsledky lze nalézt na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/8138/Program_podpory_A.xls).

Královéhradecký kraj přeřazení odmítl a odůvodnil toto rozhodnutí tím, že Emauzy o.s. byly dvakrát vyzvány, aby se zúčastnily veřejné zakázky pro zajištění služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji prostřednictvím prostředků ESF v rámci takzvaného individuálního projektu kraje. Organizace Emauzy ČR pro službu azylové domy v Rychnově nad Kněžnou ani v jedné z výzev svou nabídku nepodala. Kraj má navíc zajištěnu potřebnou kapacitu služeb pro osoby bez přístřeší dalšími poskytovateli sociálních služeb, které v rámci Královéhradeckého kraje působí. Ministerstvo s ohledem na vymezení programu podpory B avizovalo, že službu azylové domy zajišťované Emauzským dome v Rychnově, nenavrhne Dotační komisi MPSV pro oblast sociálních služeb a sociální integrace k podpoře, a to z důvodu zachování systémovosti podpory z národní úrovně a regionálnímu charakteru poskytování dané sociální služby. Královéhradecký kraj z tohoto důvodu operativně navrhl, že Emauzy ČR znovu vyzve, aby se zúčastnil veřejné zakázky a předložil svou nabídku a bylo zajištěno fungování sociální služby pro klienty v území Rychnovska, což podle informací, které má MPSV k dispozici také učinil. Postup MPSV i kraje byl zcela v souladu s pravidly dotačního řízení a koncepcí financování sociálních služeb, a to jak z národních zdrojů, tak zdrojů ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V současné době má MPSV také evidován požadavek Emauzy ČR o.s. na přehodnocení rozhodnutí Dotační komise MPSV (DK MPSV) v případě Emauzského domu v Rychnově nad Kněžnou. O požadavku bude DK MSPV jednat z počátku měsíce května a to v rámci 2. kola dotačního řízení v roce 2010.

Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí MPSV