Co si koupí turista či náhodný návštěvník, který přijede do orlického regionu? Většinou zavítá do marketu a odnese si to samé, co si kupuje doma, případně i ve stejném obchodě v zahraničí. Odlišovat se chtějí výrobci, kteří usilují o získání certifikátu Originální produkt Orlických hor. Po čtvrtečním večerním zasedání certifikační komise jich je na Rychnovsku 21. Kromě čtyř nových zájemců, jejichž výrobky uspěly, žádalo po dvou letech o prodloužení certifikátu osm nositelů, mimo jednoho uspěli všichni z nich.

Pokud výrobce podniká poctivě, snaží se o kvalitu a originalitu, jsou jeho výrobky dražší než třeba produkce, kterou prodávají velké řetězce. Právě proto za dodržení patřičných podmínek může získat tento punc kvality.

„Mám radost, že zase přibyly úplně jiné druhy výrobků,“ potvrdil pestrost regionální koordinátor značení domácích produktů Orlických hor Luboš Řehák. Kromě různých potravin, kožených či včelích výrobků, produkce keramické, košíkářské a tkalcovské chráněné dílny přibudou do této skupiny například ručně paličkované krajkové šperky, kolekce rychnovských kvasnicových piv, ryby z podhůří Orlických hor – například živý kapr, ale i uzený pstruh – a krytina střech dřevěný štípaný šindel z Klášterce nad Orlicí.

Pro výrobce značka představuje ocenění práce, pro zákazníka záruku kvality a zviditelnění. „O jejich výrobku se potom ví, oni zase díky značce propagují region,“ míní Řehák.

Nepředstíranou radost z udělení má nová nositelka Jiřina Rejentová ze Žamberka, která certifikátem ozdobí své ručně paličkované šperky podle vlastních návrhů. „Vytvářím šperky především na společenské a svatební šaty, korunky i květy do vlasů, často i v kombinaci s drahými kameny, perlami apod.,“ přiblížila svoji práci překvapená autorka.

Další zájemci mají možnost získat certifikát na podzim, kdy bude komise opět zasedat.

Certifikační kritéria pro značku ORLICKÉ HORY originální produkt


A. Kritéria pro výrobce:
1) Místní subjekt
a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území Orlických hor a Podorlicka (viz
přiložená mapa a seznam obcí).
Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace.
Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.
b) Zemědělec hospodařící na území ve vymezeném území Orlických hor a Podorlicka (viz přiložená
mapa a seznam obcí).
Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis
z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.
c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna ve vymezeném území Orlických hor a Podorlicka (viz přiložená
mapa a seznam obcí).
Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění včelstev (od Českého svazu včelařů).
2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu
Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu, zemědělci musí mít živnostenský list nebo být
vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, včelaři musí mít
průkaz člena Českého svazu včelařů.
Způsob ověření: předložení kopie těchto dokumentů.
3) Bezdlužnost
Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani
sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.
4) Zaručení standardní kvality výroby
Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické
normy, bezpečnost práce apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.
5) Proces výroby nepoškozuje přírodu
Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou
platnými právními předpisy1 a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude
v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:
šetrné nakládání s vodou – úsporné chování, zařízení na úsporu vody, oddělené užívání užitkové a
pitné vody (kde je to technicky možné), použití šetrných (biologicky odbouratelných) čisticích
prostředků, náležité zneškodňování odpadních vod, šetrné nakládání s energií – úsporné chování, využití energeticky efektivních spotřebičů (třídy A
nebo B), úsporných žárovek, efektivní vytápění (regulace topení, nižší teplota v neobývaných
1 Zejména zákony: 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny), 254/2001 Sb. (vodní zákon), 185/2001 Sb. (zákon o
odpadech), 86/2002 Sb. (zákon o ochraně ovzduší), 289/1995 Sb. (lesní zákon), 334/1992 Sb. (zákon České národní rady o
ochraně zemědělského půdního fondu), 353/1999 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií), 477/2001 Sb. (zákon o obalech),
258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), 356/2003 Sb. (zákon o chemických látkách a chemických přípravcích)
Certifikační kritéria pro značku „ORLICKÉ HORY originální produkt®“ 2/5
prostorách), zateplení budov, snaha využívat obnovitelné nebo alternativní zdroje energie (kde je to
technicky možné)
 odpady – minimalizace odpadů a obalů, důsledné třídění odpadů (zejména papír, plasty, sklo a
nebezpečný odpad, případně kompost)
 materiál, suroviny – preference znovuvyužitelných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů
(i pro obaly), užívání místních surovin, minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické,
hořlavé, rakovinotvorné apod.) a jejich řádné zneškodňování
 zemědělci – minimalizace chemických přípravků (hnojiv, pesticidů apod.), etické zacházení se
zvířaty
Proti žadateli není vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti,
v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Orlické hory nebo veterinární správy.
B. Kritéria pro výrobek:
1) Spotřební zboží, umělecká díla nebo zemědělské a přírodní produkty vyrobené
v Orlických horách a Podorlicku
Pro posouzení charakteru výrobku Certifikační komisí předloží žadatel vzorek výrobku, kde to není
možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.
V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo území Orlických hor a Podorlicka, posoudí
Certifikační komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený
v Orlických horách a Podorlicku. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá na území Orlických hor a
Podorlicka, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku, případně podle popisu výroby.
2) Zaručení standardní kvality
Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.
3) Šetrnost k přírodě
Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou
platnými právními předpisy1, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a
podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti
vůči životnímu prostředí:
 materiál – přednostně z recyklovaných, recyklovatelných nebo znovupoužitelných materiálů,
biologicky odbouratelných, přednostně z místních surovin, minimalizace nebezpečných látek
 obal – co nejúspornější, pokud možno vratný nebo recyklovatelný
 charakter výrobku – výrobek není svým charakterem nešetrný vůči životnímu prostředí nebo lidskému
zdraví, výrobek není určen na jedno použití (ve smyslu alternativy k obdobným výrobkům
s dlouhodobým využitím)
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti,
v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Orlické hory.
4) Jedinečnost spojená s regionem:
1 Zejména zákony: 477/2001 Sb. (zákon o obalech), 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), 356/2003 Sb. (zákon
o chemických látkách a chemických přípravcích)
Certifikační kritéria pro značku „ORLICKÉ HORY originální produkt®“ 3/5
Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k Orlickým horám a Podorlicku. Toto kritérium lze splnit
dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:
a) Tradiční místní výrobek
Výrobek nebo výrobní technologie nebo firma existuje v Orlických horách a Podorlicku:
5 let nebo méně  body: 0
6 - 10 let  body: 1
11 - 20 let  body: 2
21 - 50 let  body: 3
51 - 100 let  body: 4
déle než 100 let  body: 5
Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu výrobku, výrobní technologie (i když samotný
výrobek již může být nový) nebo firmy (působí v regionu po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo
technologie může mít nové).
Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci
výroby, technologie nebo firmy dokazuje.
b) Produkt z místních surovin
Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z vymezeného
území Orlických hor a Podorlicka (viz přiložená mapa a seznam obcí). Suroviny uvedené jako místní
nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami.
Výrobek obsahuje:
méně než 10 % místních surovin  body: 0
alespoň 20 % místních surovin  body: 1
alespoň 40 % místních surovin  body: 2
alespoň 60 % místních surovin  body: 3
alespoň 80 % místních surovin  body: 4
pouze místní suroviny (téměř nebo úplných 100 %)  body: 5
Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod.,
záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují
nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).
Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních
surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny, lesní plody aj. čisté
přírodní produkty
Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu;
Certifikační komise posoudí procentní zastoupení.
c) Ruční / řemeslná nebo duševní práce
Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně, řemeslnou nebo duševní prací. Takovou prací se zde
rozumí to, že řemeslník/autor vnáší do každého výrobku/díla vlastní osobitost – každý kus je originál.
Při takové výrobě může řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým
pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho osobní zručnosti.
Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční / řemeslné / duševní práce:
0 % (plně automatizovaný provoz)  body: 0
do 20 %  body: 1
do 50 %  body: 2
do 70 %  body: 3
do 95 %  body: 4
(téměř) 100 %  body: 5

Certifikační kritéria pro značku ORLICKÉ HORY originální produkt 4/5
Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce/autor osobně a přímo podílí na procesu
výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a
pracuje „sám“ (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.). U produktů duševní práce se započítává
doba práce autora, nikoli jen výroba nosiče díla (např. knihy nebo CD).
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle popisu výrobního postupu.
d) Díla s hlavním motivem Orlických hor a Podorlicka / výrobky specifické pro Orlické hory a
Podorlicko
U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.)
může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s regionem Orlických hor a
Podorlicka:
Motiv vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, slon…)  body: 0
Motiv souvisí s regionem, ale není specifický - zcela obecně příroda,
venkovský život (kočka, pampeliška, chalupa)  body: 1
Přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro
region (ovečka, lidové stavení, hory…)
 body: 3
Motiv přímo z regionu - konkrétní hora, řeka, město, památka, osobnost,
legenda apod.
 body: 4
Motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu  body: 5
Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost v regionu Orlických hor a Podorlicka:
Výrobek vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, mobil, desinfekce…)  body: 0
Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s
životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček…)  body: 1
Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím
charakteristickým pro region (ovčí produkty v Beskydech, hovězí maso v
Kravařsku, brambory na Vysočině, sněžnice v Krkonoších, sklo na
Šumavě)
 body: 3
Výrobek je pro region zcela typický a jinde se nevyrábí (např.
Vamberecká krajka, Štramberské ucho, Hořické trubičky)
 body: 5
Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují
významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro
suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky
atd.).
Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium):
- uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Ličenský chléb) –
1 bod,
- užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku,
na jeho obalu či etiketě – 1 bod.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.
e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku
Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region.
Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných
případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle
vlastního uvážení 0 až 5 bodů.
Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti,
originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí
(ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).
Certifikační komise může přihlédnout k dalším oceněním za kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči
životnímu prostředí, české (národní) nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu
prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA).
Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3
body.
Certifikační kritéria pro značku „ORLICKÉ HORY originální produkt®“ 5/5
Jestliže zemědělský nebo lesní podnik hospodaří na území CHKO Orlické hory v souladu s předpisy
Správy CHKO a výrobek nebo suroviny pocházejí alespoň z části z uvedeného území, získává min. 3
body.
Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a
písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění
Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky
a odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak
poškodit dobré jméno značky, systému Domácí výrobky nebo MAS POHODA venkova.