Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nákazy ptačí chřipkou vydala včera Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj. Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje ochranné pásmo, pásmo dozoru o poloměru 10 km a další pásmo s omezením. Do pásma dozoru na území Královéhradeckého kraje, resp. rychnovského regionu jsou zahrnuty obce a místní části Rájec, Borovnice, Kostelecké Horky, Krchleby, Chleny, Lhoty u Potštejna, Proruby a Polom. Každý, kdo zde chová drůbež v komerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání, je povinen nahlásit údaje o počtu kusů. Dále by mělo dojít k vyčištění prostředí, kde jsou ptáci drženi, a všeho, s čím přišli do styku. Rovněž je zakázáno drůbež přepravovat a vypouštět ji do volných výběhů.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

N A Ř Í ZE N Í

Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj

č. 06/2007

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů vplatném znění (dále jen veterinární zákon) vsouladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 nařizuje podle § 49 odst.1 písm. c) veterinárního zákona tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a kzamezení šíření nebezpečné nákazy

vysocepatogenní aviární influenzy.

Oddíl I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

Článek 1

Poučení o nákaze.

Vysocepatogenní influenza ptáků (chřipka ptáků) je velmi nakažlivé virové onemocnění drůbeže způsobené virem typu A, podtypu H5N1 (případně podtypu H7N1). Inkubační doba je 3 – 7 dní. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, průjmem, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocní ptáci vylučují virus vsekretech a exkretech, kterými je kontaminována voda, krmivo a okolní prostředí. Kinfekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocnost i úmrtnost může dosáhnout až 100% stavu. Nejvíce vnímavá konemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. Nemoc se přenáší mezi drůbeží a ptáky kontaktem zdravých ptáků snemocnými nebo nepřímo vodou, krmivem, pracovními pomůckami, obuví nebo dopravními prostředky znečištěným sekrety a exkrety nemocných ptáků.

Článek 2

Výskyt nebezpečné nákazy.

1. Vysocepatogenní aviární influenza byla diagnostikována vnárodní referenční laboratoři pro influenzu ptáků SVÚ Praha dne 20.6.2007 (číslo laboratorního protokolu: 10308/07) u chovných krůt vkatastrálním území č. 767763 v obci Tisová u Vysokého Mýta na hospodářství registrovaném pod číslem CZ 53020752 chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

2. Ohniskem č. 2 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 27.6.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53047032 vk. ú. 633941 Nořín, provozované vZálší, části obce Nořín chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

3. Ohniskem č. 3 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 11.7.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53041621 vk. ú. 651974 Choceň chovatele společnosti VAJAX, a.s. Choceň, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

4. Ohniskem č. 4 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 11.7.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53041968 vk. ú. 622567 České Heřmanice – místní část Netřeby chovatele společnosti MACH DRŮBEŽ, a. s. se sídlem vLitomyšli okres Svitavy Pardubického kraje.


Oddíl II

OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ

Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje ochranné pásmo, pásmo dozoru a další pásmo somezením.

Článek 3

Ochranné pásmo.

Kolem každého ohniska nákazy vymezila Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj oblast o poloměru 3 km zahrnující katastrální území uvedená vpříloze č. 1 Nařízení č. 4/2007 Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a vtéto oblasti nařídila mimořádná veterinární opatření

.

 

Článek 4

Pásmo dozoru.

Kolem každého ohniska nákazy se vymezuje pásmo dozoru o poloměru 10 km (včetně ochranného pásma). Na území Královéhradeckého kraje je do pásma dozoru zahrnuta oblast níže uvedených katastrálních území a vnich níže uvedených obcí včetně jejich místních částí:

KÚ č. 576140 Borovnice u Potštejna sobcí Borovnice,

část KÚ č. 651206 Chleny,

KÚ č. 576387 Kostelecké Horky sobcí Kostelecké Horky,

část KÚ č. 651222 Krchleby u Kostelce nad Orlicí,

KÚ č. 576441 Lhoty u Potštejna sobcí Lhoty u Potštejna,

KÚ č. 681547 Polom u Potštejna sobcí Polom,

část KÚ č. 681555 Proruby u Potštejna,

KÚ č. 607843 Rájec sobcí Rájec.

Článek 5

Další pásmo somezením.

Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje další pásmo somezením do něhož jsou na území Královéhradeckého kraje zahrnuta:

1. všechna katastrální území a všechny obce včetně jejich místních částí okresu Rychnov nad Kněžnou svýjimkou katastrálních území a obcí vymezených včlánku 4;

2. všechna katastrální území a obce včetně jejich místních částí okresu Hradec Králové.

Článek 6

Opatření vpásmu dozoru.

1. Každý, kdo chová drůbež vkomerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené vzajetí pro účely podnikání je povinen bez prodlení nahlásit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj aktuální údaje o počtech kusů, druzích a kategoriích drůbeže a jiných ptáků držených vzajetí a údaje aktualizovat minimálně jednou denně.

2. Každý, kdo chová drůbež vkomerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené vzajetí pro účely podnikání je povinen:

a) bez prodlení provést vyčištění a dezinfekci dopravních prostředků a zařízení používaných kpřepravě drůbeže nebo jiných ptáků chovaných vzajetí, masa, krmiva, podestýlky, hnoje a kejdy a veškerých jiných materiálů, které by mohly být kontaminovány virem-původcem aviární influenzy odmašťovacím prostředkem a 5 % roztokem Chloraminu;

b) bez prodlení provést vyčištění a dezinfekci všech částí dopravních prostředků, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby vstupující do hospodářství nebo je opouštějí a které by mohly být kontaminovány. Kdezinfekci použít prostředek schválený Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj.

3. Vpásmu dozoru se zakazuje:

a) pořádání svodů a veřejných vystoupení drůbeže a jiných ptáků chovaných vzajetí;

b) vypouštění hrabavé i vodní pernaté zvěře za účelem zazvěření jakož i jiných ptáků chovaných vzajetí;

c) pohyb a přeprava drůbeže a násadových i konzumních vajec vpásmu dozoru po pozemních komunikacích bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu vsilniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskutečňuje bez zastávky a překládky vochranném pásmu;

d) pohyb a přeprava drůbeže a násadových i konzumních vajec mimo pásmo dozoru;

e) přemísťování a rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy zhospodářství vochranném pásmu bez předchozího souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj.

4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj může povolit na základě žádosti chovatele a vsouladu sveterinárním zákonem odchylku ze zákazu uvedeného včlánku 5 odst. 3 písm. d) pro přímou přepravu drůbeže a násadových nebo konzumních vajec.

5. Každý, kdo chová drůbež nebo jiné ptáky vzajetí pro účely podnikání nebo pro vlastní potřebu a užití, anebo jako ptáky vzájmovém chovu je povinen vhospodářstvích a chovech dodržovat tato opatření biologické bezpečnosti:

a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiných ptáků chovaných vzajetí uvnitř budov, ve kterých jsou chováni tak, aby nemohli přijít do styku sjinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným vzajetí a aby byly minimalizovány kontakty svolně žijícím ptactvem. Není-li to proveditelné nebo slučitelné spožadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v hospodářství;

b) zajistit neškodné odstranění kadáverů uhynulé drůbeže nebo jiných ptáků chovaných vzajetí prostřednictvím asanačního podniku. O způsobu shromažďování uhynulé drůbeže a vedení evidence budou chovatelé informováni místně příslušným obecním úřadem způsobem vmístě obvyklým;

c) bez odkladu oznámit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj pokles spotřeby krmiva u chované drůbeže nebo jiných ptáků o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo zvýšení úhynu o více než 3 % ze stavu týdně nebo pozorovaných klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávajících podezření na aviární influenzu;

d) zajistit dodržování přiměřených opatření ochrany před šířením nákazy každou osobou vstupující do hospodářství nebo chovu, anebo jej opouštějící směřující kminimalizaci rizika přenosu aviární influenzy;

e) zamezit přístup jiné drůbeže nebo jiných ptáků držených vzajetí a domácích savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj svýjimkou těch domácích savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů vhospodářství a nemají žádný kontakt sdrůbeží nebo sjinými ptáky drženými vzajetí a nemají přístup do prostorů a ke klecím, kde je drůbež nebo ptactvo chováno.

Článek 7

Opatření vdalším pásmu somezením.

1. Vdalším pásmu somezením se zakazuje:

a) pořádání svodů a veřejných vystoupení drůbeže a jiných ptáků chovaných vzajetí;

b) pohyb a přeprava drůbeže a jiných ptáků chovaných vzajetí mimo toto pásmo za účelem jejich účasti na svodu nebo veřejném vystoupení.

2. Každý, kdo chová drůbež pro účely podnikání vkomerčním hospodářství je povinen bez odkladu oznámit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj pokles spotřeby krmiva u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo zvýšení úhynu o více než 3 % ze stavu týdně nebo pozorované klinické příznaky, případně patologicko-anatomické nálezy u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.

3. Každý, kdo chová drůbež pro účely podnikání nebo pro vlastní potřebu a užití nebo jiné ptáky držené vzajetí pro účely podnikání, anebo vzájmovém chovu je povinen vhospodářstvích a chovech dodržovat tato opatření biologické bezpečnosti:

a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiných ptáků chovaných vzajetí uvnitř budov, ve kterých jsou chováni tak, aby nemohli přijít do styku sjinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným vzajetí a aby byly minimalizovány kontakty svolně žijícím ptactvem. Není-li to proveditelné nebo slučitelné spožadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v hospodářství;

b) každá osoba vstupující do hospodářství nebo chovu, anebo je opouštějící je povinna zachovávat přiměřená opatření biologické bezpečnosti kminimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.

Oddíl III

ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ.

Článek 8

Doba trvání opatření.

Nařízená mimořádná veterinární opatření mohou být zrušena nejdříve:

a) vochranném pásmu po uplynutí nejméně 21 dní od provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy a negativním výsledku testů provedených vkomerčních hospodářstvích;

b) vpásmu dozoru a dalším pásmu somezením po uplynutí nejméně 30 dní od provedení předběžného čištění a dezinfekce vohnisku nákazy.

Článek 9

Sankce.

1. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží fyzické osobě, která není podnikatelem při nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících pro ni zmimořádných veterinárních opatření vyhlášených vtomto nařízení pokutu podle § 71 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona.

2. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné kpodnikání při nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících pro ni zmimořádných veterinárních opatření vyhlášených vtomto nařízení pokutu podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

Článek 10

Zrušovací ustanovení.

Mimořádná veterinární opatření vyhlášená Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj vnařízení č. 04/2007 ze dne 22.6.2007 ve znění nařízení č. o5/2007 ze dne 27.6.2007 se zrušují.

Článek 11

Účinnost nařízení.

Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den jejího vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské veterinárnísprávypro Královéhradecký kraj a je též přístupné na všech okresních inspektorátech Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a na všech obecních úřadech, jejichž území se týká.

Blanka Ka r e š o vá

ředitelka Krajské veterinární správy

pro Královéhradecký kraj