Veřejný vodovodní řad má být prodloužen od lokality „Na Kopečku“ směrem k lokalitě „Čihalka“ s ukončením u rekreačního objektu chata Juráška. Další prodloužení je plánováno pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na Vyhlídce“.

Spolu s ním se chystá i přestavba úpravny vody v Ruském údolí. Konkrétně půjde o zastřešení objektu a výměnu stávajících technologií. Na nových vodovodních řadech budou umístěny dvě nové automatické tlakové stanice.

Ochránci přírody se nemusejí obávat kácení zeleně v úseku plánovaného vodovodu. Pouze v okolí toku Olešenky mají být vymýceny náletové dřeviny. Nedojde ani k záborům zemědělské půdy a všechny dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.