Ta bude navazovat na již vykonané práce, při nichž byla zřízena kanalizace v centrální části obce a vybudována čistírna odpadních vod.

Vzhledem k různorodosti tamního terénu se počítá s kombinovanou podobou, tedy kombinací gravitační a výtlačné kanalizace. Ta bude následně zaústěna do stávajících kanalizačních řadů, vzniklých v rámci již zmiňované první etapy.

Dojde tak k prodloužení současné stoky pro splaškové a odpadní vody východním až jihovýchodním směrem o více než půl kilometru.

Splaškové a odpadní vody ze západní části obce budou svedeny gravitačními stokami. Zřízeny budou také čerpací stanice odpadních vod.

Příslušný projekt byl již vypracován a žádost obce v současnosti posuzuje odbor výstavby a životního prostředí na Městském úřadě v Dobrušce. V současnosti tak běží zákonná lhůta pro podávání připomínek ze strany dotčených subjektů.