Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o třech králích.
Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary kadidlo, myrhu a zlato.
Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové" a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár krejcarů na přilepšenou. Tato tradice s nástupem socialistického režimu po roce 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech.

Znovu do povědomí díky charitě

Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, aby přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přisouzena až na základě středověké legendy. Podle ní to byli tři mudrci či mágové, hvězdopravci zřejmě z Persie, babylonští kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.

Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem, dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus Kašpar).
Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar). Původní text zní Christus mansionem benedicat Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, to jest Otce, Syna a Ducha Svatého.