S výstavbou nového Skiareálu Jadrná v Orlickém Záhoří to zatím moc růžově nevypadá. Ačkoliv jsou všechny dokumenty již v pořádku, projekt byl řádně projednán a provedlo se místní šetření, k výstavbě jen tak nedojde. Překážkou je občanské sdružení Dědictví Orlických hor, které podalo námitky a které nemá žádné telefonní číslo ani emailovou adresu.

„Sdružení vzneslo 23. srpna námitky proti výstavbě Skiareálu Jadrná v Orlickém Záhoří s odůvodněním, že dojde k narušení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory,“ vysvětlil Zdeněk Lukášek z odboru výstavby a životního prostředí Rychnova nad Kněžnou.

Odbor však proti výstavbě nemá žádné námitky a to také uvede ve svém rozhodnutí, které vydá na přelomu září a října. „Začátkem listopadu však pravděpodobně přijde odvolání ze strany sdružení a následně předám celou záležitost k šetření Královéhradeckému kraji. Po mých zkušenostech však takováto rozhodnutí málokdy potvrdí hned napoprvé a na jaře může celé kolo začít znovu,“ předpovídá Lukášek, podle kterého se nedá s určitostí říci, zda bude skiareál postaven či nikoliv, pravděpodobně se to však pouze jen oddaluje.

„Cílem sdružení je tak evidentně celou záležitost co nejvíce prodlužovat, protože všechny územní plány jsou v pořádku. Celé řízení se může táhnout ještě i dalších pět let, protože sdružení může podávat stále dokola tu samou připomínku. Záležet pak bude na kraji. Náš odbor se však bude snažit, aby byl skiareál postaven,“ řekl Lukášek.

Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (CHKO) však stála u samého začátku projektování a v průběhu měla možnost vznášet své připomínky k záměru, který měla možnost ovlivnit. „Z naší strany byl tedy projekt Skiareálu Jadrná odsouhlasen,“ uvedl David Rešl, vedoucí Správy CHKO Orlické hory, který připustil, že záměr bude mít vliv na okolní krajinu, ale není výrazně negativní, aby ho mohli zamítnout.

„S obcí Orlické Záhoří jsme projednávali trasu sjezdovky, která nebude přímá podle původního plánu, ale zvlněná, také jsme spolu diskutovali o její šířce a délce. Naší podmínkou bylo také to, aby se vyhnula prameništím a mokřadům,“ objasnil některé podmínky Rešl.

Stavba skiareálu podléhá procesu EIA, tedy hodnocení vlivu na životní prostředí, v jehož rámci byla vypracovaná dokumentace. Z ní také Správa CHKO Orlické hory vycházela. V závěrech této zprávy bylo 78 podmínek.

Z pohledu ochrany přírody a krajiny je podle České inspekce životního prostředí významné, že případná stavba skiareálu by znamenala zásah do takzvané ptačí oblasti Orlické Záhoří, konkrétně pro chřástala polního. Byly však stanoveny limitující podmínky, při jejichž dodržení by bylo možné záměr realizovat.

„Chřástal polní na zimu odlétá, proto nebude nijak dotčen. U nás hnízdí pouze na jaře a v létě, proto bylo stanoveno letní období, kdy bude zamezen pohyb návštěvníků po sjezdovce,“ řekl David Rešl.

V souvislosti se záměrem výstavby Skiareálu Jadrná se Česká inspekce životního prostředí vyjadřovala v roce 2009 a 2010 v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zjišťovací řízení bylo v kompetetnci Ministerstva životního prostředí, konkrétně odboru výkonu státní správy v Hradci Králové.

„Z pohledu ochrany přírody a krajiny je podle ČIŽP významné, že případná stavba skiareálu by znamenala zásah do tzvané ptačí oblasti Orlické Záhoří, kde je předmětem ochrany chřástal polní a současně k ovlivnění krajiny ve II. a III. zóně odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Proto měla ČIŽP k předloženému materiálu připomínky. Vliv záměru na předmět ochrany ptačí oblasti v souvislosti se změnou územního plánu následně posuzoval v roce 2006 Ivo Machar, který byl pro takové posouzení autorizovanou osobou. Ten nevyloučil negativní vliv na předmět ochrany ptačí oblasti, současně však stanovil limitující podmínky, při jejichž dodržení by bylo možné záměr realizovat,“ vysvětlil situaci Pavel Skřivan, vedoucíí oddělení ochrany přírody ČIZP.

Ministerstvo životního prostředí uzavřelo zjišťovací řízení dne 1. 4. 2010. Konstatovalo že záměr „Skiareál Jadrná – upravené řešení“ nemá významný vliv na životní prostředí. Současně však stanovilo celkem 78 podmínek, které musejí být splněny ve fázi přípravy, realizace a provozu lyžařského areálu.