Cílem bude zajistit odvádění veškerých odpadních vod z Lipovky na centrální čistírnu odpadních vod do Rychnova nad Kněžnou, s tím, že do melioračního příkopu, do kterého je nyní zaústěna stávající kanalizace z Lipovky, budou odváděny pouze vody dešťové," prozradil Jan Najman ze správy nemovitostí pro rychnovský zpravodaj.

V letošním roce by měla přijít na řadu první fáze stavby. Ta spočívá ve výměně stávajícího kanalizačního potrubí umístěného v komunikaci III/3214 procházející Lipovkou. Tak by se mělo stát v létě. „Etapa bude provedena v části od hlavní silnice I/14 k restauraci U Elišky. Druhá etapa opravy kanalizace bude realizována v prvním pololetí příštího roku, a to v části od restaurace ke křižovatce Lokot-Malá Lipovka-Domašín," popsal Jan Najman. Spolu s opravou kanalizace bude podle něj provedena ve stejné trase také výměna vodovodního řadu.

Spolu s investorem, který staví novou průmyslovou halu v Lipovce vedle bývalého kovodružstva se Rychnov chystá také k dalšímu kroku.

„Bude se stavět čerpací stanice a tlaková kanalizace, která zajistí odvádění části splaškových odpadních vod z Lipovky do veřejné kanalizace v Rychnově, která je ukončena centrální čističkou odpadních vod," vysvětlil úředník.

V dalších letech bude podle jeho slov provedena i třetí etapa, tedy oprava kanalizace ve zbývajících částech Lipovky a zároveň bude realizována technická úprava a dostavba objektů na stávající kanalizaci.

To vše z toho důvodu, aby bylo možné odvádět veškeré odpadní vody z Lipovky do Rychnova nad Kněžnou.

„Tím město zajistí i částečné splnění požadavků, které pro něho vyplývají z vydaných časově omezených povolení k vypouštění odpadních vod do melioračního příkopu," řekl úředník Jan Najman z odboru správy nemovitostí.

Tato povolení skončí s letošním rokem. Navíc se plánované práce projeví i na čistotě povrchových vod, které protékají melioračním prokopem v Lipovce.