Především přívalové deště působí v Kvasinách na Rychnovsku, velké problémy. Podle starostky obce Alice Novákové voda z místních polí rychle stéká a zaplavuje místní komunikace, pozemky i sklepy domů. Naposledy tu hasiči museli čerpat vodu před pár dny.

Místní si přitom stále vybavují povodeň z léta 1998, která zatopila velkou část obce a v těch okolních dokonce zabíjela. Ničivým následkům až dvacetileté vody v tomto záplavovém území vodního toku Bělé mají do budoucna zabránit nová protipovodňová opatření. „Řešené území bylo zařazeno mezi oblasti s významným povodňovým rizikem,“ sdělila mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Podle starostky potíže způsobuje také to, že zemědělcům chybí motivace k úpravě obhospodařovaných pozemků pro účinnější zadržování vody v krajině. V současné době je zmíněné území schopno čelit pětileté vodě. Pokud by se však někdy měla opakovat situace z roku 1998, obec na ni chce být připravena.

„V rámci akce dojde ke zbudování liniového protipovodňového opatření ve formě železobetonových zídek v několika úsecích. Celková délka liniového opatření bude asi 500 metrů. Výška železobetonových zídek je navržena v průměrné výšce 80 centimetrů,“ popsala část plánovaných prací Hana Bendová.

PETRŮV A ANDĚLŮV JEZ ZMIZÍ

Koryto Bělé by v budoucnu mělo být schopno pojmout větší množství vody.

„Z důvodu zkapacitnění koryta vodního toku dále dojde k odstranění dvou jezů – Petrův a Andělův. V místě obou původních jezů budou zbudovány balvanité skluzy, každý v délce asi 60 metrů,“ vysvětlila Hana Bendová.

Navržené opatření je součástí Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. V současné době probíhá stavební řízení.

„Po jeho ukončení bude zpracována prováděcí projektová dokumentace a podána žádost o finanční podporu k ministerstvu zemědělství. V případě kladného výsledku těchto procesů bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Odhadem lze předpokládat, že vlastní stavba by mohla být zahájena v první polovině roku 2021. Stavební náklady předpokládáme okolo 30 milionů korun,“ dodala Hana Bendová.