AtrazinAtrazin sloužil jako herbicid účinný na dvouděložné plevele. Používal se v zemědělství (mj. 
u kukuřice). Primárním vstupem atrazinu do prostředí bylo jeho rozprašování na zemědělské plodiny a následný splach z polí.

Atrazin v půdě může vstupovat do rostlin, pomalu se rozkládat, odpařovat, nebo se vyplavovat do povrchové nebo podzemní vody.

Atrazin je málo toxický pro zdraví člověka a nekumuluje se 
v tělech organismů. 
Může však ohrozit některé citlivé vodní ekosystémy.
Ministerstvo životního prostředí ČR

Přestože lokalita Bědovice je součástí města Třebechovice pod Orebem, nachází se zasažená lokalita již na území spadajícím právě pod Kostelec nad Orlicí. S nezbytným spolufinancováním projektu, který je z větší části hrazen z Operačního programu životního prostředí, pomůže městu Královéhradecký kraj.

„Zdroj v Bědovicích je pro východočeskou vodárenskou soustavu velice významný. Tamní měkká voda je výjimečně kvalitní a jen těžko nahraditelná. Královéhradecký kraj proto věnuje této problematice patřičnou pozornost a rozhodl se městu Kostelec nad Orlicí pomoci s úhradou sanačních prací provedených v rámci druhé etapy projektu," vysvětlil důvody zapojení krajské samosprávy radní pro oblast životního prostředí Jan Tippner.

Celkové náklady projektu byly veřejnou soutěží sníženy na částku mírně přesahující jeden milion korun. Z krajského rozpočtu bude uvolněno 213 tisíc korun, které pokryjí zajištění technického dozoru, administraci projektu, povinnou publicitu a vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou uvolněny ze zvláštního účtu, který je pro podobné situace zřízen podle zákona o vodách.