Halda odpadu, která roste již patnáctým rokem u Dobrušky, je trnem v oku pro spoustu tamních obyvatel.

Brána do Orlických hor přes skládku

Dobruška je údajně branou do Orlických hor. U jejího vstupu se však nachází nevzhledná skládka komunálního odpadu. „Zvykli jsme si, ale rozhodně to není žádná místní chlouba,“ potvrdil obyvatel Křovic, který si nepřál být jmenován. I turisté cestující přes Dobrušku bývají často překvapeni neobvyklým vstupem do Orlických hor.

„Stížnosti jsme nezaznamenali. V tuto chvíli má skládka standardní zabezpečení, provozuje se v režimu integrovaného povolení, které jí bylo uděleno. Nepředstavuje tedy pro životní prostředí žádné nebezpečí,“ uvedl mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

Od Hořic až po Vamberk

Skládka v Křovicích je určena především pro odpady kategorie ostatní, konkrétně se specializuje na komunální odpad. Vlastník a provozovatel, společnost Marius Pedersen, sem transportuje odpad z oblastí od Hořic až po Vamberk. Firma jako taková se mimo jiné zabývá svozem odpadů určených k recyklaci, velkoobjemovým svozem, provozuje sběrné dvory, zajišťuje letní a zimní údržbu silnic, osvětlení a městské zeleně či provoz útulků.

Areál střediska však není jen samotná hromada odpadků. Jedná se o multifunkční zařízení pro nakládání s odpady, jelikož se zde nachází kompostárna či shromaždiště nebezpečných odpadů. To je zde zřízeno především za účelem dosažení transportního množství. Nebezpečný odpad poté putuje do spaloven, recyklačních linek apod. Společnost dbá o ochranu životního prostředí, například pomocí provádění odplynění skládky a také jímáním a odstraňováním výluhové vody, která je zachytávána v retenční nádrži. „Výluhová voda je pak dále odstraňována v čističce odpadních vody. Skládkový plyn, obsahující až 65% metanu, který je jedním ze skleníkových plynů, se jímá a pomocí kogenerační jednotky je z něj vyráběna elektrická energie,“ prozradil oblastní manažer společnosti Marius Pedersen v Křovicích Jiří Herold.

Ochrana životního prostředí okolí je zajištěna nejen drenážním systémem a odvodem skládkových vod, zachycováním a využíváním skládkového plynu, ale především v důkladném zabezpečení povrchu dna i stěn skládky. Po ukončení životnosti jednotlivých etap dochází k rekultivaci, a to včetně svahů skládkového tělesa. I poté je nutné pečovat o rezidua skládky.

Lidé si zvykají třídit odpad

Barevné kontejnery, které jsou určeny pro papír, sklo a plasty, se lidé již naučili používat. „V porovnání s předchozími lety množství tříděného odpadu stoupá. Stále je však co zlepšovat,“ informoval Herold. Tříděný odpad z kontejnerů je odvážen do specializovaných provozoven, které jej dotřídí, dočistí a upraví pro další zpracování, například papírny, sklárny či země dále využívající plasty, jako je Čína.

Jak dlouho ještě?

„Za stávajícího příjmu odpadu odhadujeme, že skládka bude fungovat ještě pět až šest let. Enormní snížení či zvýšení příjmu by však tento časový údaj ovlivnilo. Po ukončení provozu skládky, zde vznikne prostor pro překládání odpadu,“ dodal manažer společnosti Marius Pedersen.