V Podorlicku se můžeme setkat s mladými lidmi, kteří se rozhodli, že se budou danou problematikou zabývat profesionálně. K vykonávání jakékoli profese vyžadující odbornou kvalifikaci je nutné mít odpovídající formální vzdělání.

To lze získat na VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí. Škola každoročně otevírá maturitní obor Ekologie a životní prostředí. Dnes lze již hovořit o tradici. Ekologové tu studují již od roku 1995. Nový studijní obor vhodně doplnil přírodovědný profil tehdejší střední zemědělské školy. Rozšíření činnosti znamenalo zvládnout široký záběr nových aktivit, zvláště odborných praxí a terénních cvičení.

Praxe studentů jsou na každé odborné škole nedílnou součástí vzdělávání. V případě ekologů se to zdá být příjemnou zábavou spojenou s pobytem v přírodě. Ve skutečnosti se však jedná o poměrně složitou a náročnou záležitost.

Každý žák musí během studia kromě učebních praxí v průběhu výuky absolvovat celkem čtyři týdenní individuální praxe. Ty se odehrávají na různých pracovištích vždy pod vedením příslušného vedoucího pracovníka. Individuální praxe je povinná, hodnocení, které si každý přiveze do školy, se stává součástí klasifikace.

O širokém záběru studentských praxí a o náročnosti jejich organizace svědčí přehled za školní rok 2010/2011. Studenti tehdy mimo jiné působili na řadě pracovišť. Uveďme si alespoň některé údaje.

Kolowratské rybářství Opočno (14 žáků). Součástí týdenní individuální praxe studenta je v tomto případě činnost přímo na sádkách a během výlovu ryb.

Odbory životního prostředí městských úřadů (25 žáků). Žáci zde vypracovávají charakteristiku činnosti daného odboru s tím, že se zaměřují na problematiku ovzduší, vodního a lesního hospodářství a na nakládání s odpady.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Výzkumná stanice Opočno (12 žáků). Součástí individuální praxe je práce přímo ve školkách a v lese v souvislosti s výzkumnými úkoly, které stanice řeší.

Český svaz ochránců přírody záchranná stanice ohrožených živočichů Vlašim (16 žáků). Studenti se zde učí pomáhat zraněným či jinak postiženým volně žijícím živočichům, zachraňují obojživelníky během jarních migrací.

Krajské hygienické stanice (6 žáků). Tady jde především o výkon hygienického dozoru zaměřeného na péči o stav ovzduší, vody, půdy a ostatních složek životního prostředí zejména v prostředí sídlišť a rekreačních oblastí.

Národní parky a chráněné krajinné oblasti (38 žáků). Konkrétně: Krkonošský NP 6 žáků, NP Podyjí 4, CHKO Český kras 11, CHKO Český ráj 7, CHKO Orlické hory 2, CHKO Pálava 4, CHKO Broumovsko 4 žáci. Praxe se v tomto případě zaměřuje na seznámení s činnosti dané správy CHKO či NP.

Studenti se věnují následujícím činnostem: sledování a charakteristika ohrožených společenstev rostlin a živočichů, práce směřující k záchraně rostlin a společenstev na daném území, mapování pro potřeby ochrany přírody a krajiny, inventarizace živočišných společenstev ve vybrané lokalitě, geologický a půdoznalecký průzkum území, hydrologická a meteorologická pozorování, měření stupně znečištění ovzduší, vody a půdy. Žáci také zhotovují zařízení pro hnízdění ptactva.

O tom, že účastníci praxí škole ostudu nedělají, svědčí i dopis, který nám na samém koni roku 2011 zaslal ing. Pavel Pešout, předseda Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Z dopisu citujeme: „Kromě savců a ptáků jsme díky Vaší pomoci a pomoci Vašich studentů zachraňovali také obojživelníky ohrožené dopravou při jejich jarní migraci na místa rozmnožování. Letos se nám díky výstavbě mobilních síťových zábran na 8 lokalitách Středočeského kraje podařilo přes nebezpečné silnice přenést 9 766 obojživelníků… Vaší spolupráce si velmi vážíme a věříme, že bude pokračovat i nadále“.

A co napsat závěrem? Na příští školní rok připravujeme zásadní inovaci učebního plánu pro studijní obor Ekologie a životní prostředí. Obor by měl mít nově dvě specializace, přičemž tou první bude dále Ekologie a ochrana krajiny, kam spadá již tradiční profilové zaměření nazvané Ochrana vod a rybářství.

Nově vytvořenou specializací se stane Přírodovědné lycejní studium s tím, že studenti budou mít posílenou výuku biologie, chemie a genetiky. Věříme, že se tím dále zvýší šance našich absolventů na další úspěšné studium nejrůznějších přírodovědných oborů na vysokých školách.

Zpracovali: Jaroslav Hladík, Ladislav Miček, učitelé VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí