"Zlepší se tak průtočnost kanálu a zajistí přívod životodárné vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání. Minimální podélný sklon koryta, masívní opad listí a každoroční sedimentace způsobují, že koryto je postupně zanášeno a přestává být funkční. Podle biologického hodnocení provedené v rámci projektové přípravy je vodní biotop ohrožen vysycháním a postupně se mění na suchozemský. Neexistuje jiné řešení než vytěžení nánosů, které navrátí vodnímu toku jeho funkci a umožní znovuobnovení vodního ekosystému. Poslední čištění bylo prováděno před více než 30 lety," vysvětluje mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Více o historii i budoucnosti Alby v Týništi nad Orlicí: 

Významnou součástí Alby byla její odlehčovací větev, odbočka vedená středem města jako umělý náhon pro původní „dolní“ mlýn z konce 14. století, z nějž byla v roce 1911 vybudována dnes již zbořená městská elektrárna.Kdy a jak vznikl název Alba, není známo.

V kronikách se obecně píše jen jako o „struze“. První zmínka o „svodnici“ Alba okolo Voklika a jiných rybníků je uvedena v rejstrech Haugvicových z roku 1575.Výstavbou městské elektrárny v 20. století došlo k úpravě profilu původního náhonu.

Po vybudování ohyzdného teplovodu, zatrubením toku a zúžením průtokového kanálu zůstalo dnes jen ubohé torzo původního náhonu.V návrhu revitalizace Alby se počítá s vytvořením meandrujícího koryta o kapacitě základního průtoku náhonu. Koryto s brody a tůňkami bude stabilizováno dřevěnými prvky. Při stavbě budou zrušeny zbytky opěrných zdí.

(Zdroj: www.tyniste.cz)

Kanál Alby původně napájel vodou řadu rybníků mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí. Dnes slouží kromě napájení rybníků i pro odběry vody pro průmysl a závlahy.

V loňském roce proběhlo podrobné dendrologické zhodnocení porostů podél vodního kanálu, záměr se přitom týká území Evropsky významné lokality Týnišťské Poorličí. Kácet se prý bude pouze v nezbytně nutném rozsahu. Jednat se má o stromy, u kterých hrozí vývrat do koryta nebo brání provádění prací v něm.

Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo naplánováno na druhé čtvrtletí letošního roku.

"V podzimních měsících bude stavba zahájena. Její realizace bude rozdělena v souladu s podmínkami orgánů ochrany přírody do tří sezón a práce budou probíhat vždy v období říjen až únor. Dokončení akce se předpokládá v roce 2024," dodává Hana Bendová.