Členové kontrolního výboru připravují trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě svěřeného majetku.
„Nyní se zpracovává výpis ze zasedání zastupitelstva a každým dnem bude podepsána smlouva o prodeji chaty Karlu Bačinovi, který jediný splňoval podmínky města – na turistické chatě zůstane zachováno stravování a ubytování, nebudou zde instalovány automaty. Dosavadní charakter stavby zajistí Stavební úřad, který bude povolovat veškeré stavební práce,“ popsal další dění starosta Vamberka Jiří Mazúch. Podmínka o zachování charakteru architektury totiž ze seznamu vypadla. Cena nemovitosti, kritizovaná jako příliš nízká, zůstává stejná – 3 miliony sto tisíc korun. Městu má zůstat předkupní smlouva, čímž se zajistí dodržení podmínek na deset let.

Prodej chaty těsně prošel

Pondělní hlasování o prodeji Vyhlídky bylo těsné – z patnácti zastupitelů souhlasilo s prodejem 8, přičemž někteří další se zdrželi hlasování nebo nebyli přítomní. „Proti prodeji vystupovala především starší část populace,“ popsal opozici Vamberka starosta. Opozice kritizuje mimo jiné, že k prodeji došlo za nevýhodných podmínek (nízká cena) a v podstatě bez výběrového řízení.
Proti hlasoval například zastupitel Václav Preclík, který hovoří o špatném hospodaření Na Vyhlídce: „Je to ostuda Vamberka rok před volbami. V příštím týdnu bude podáno trestní oznámení – město bylo kráceno na nájemném, přičemž se jednalo také o fiktivní faktury,“ předeslal Václav Preclík. V úvahu bere právě údaje ze zprávy kontrolního výboru, která starostou nebyla připuštěna ke čtení na pondělním zasedání. „Lidi mají co chtějí – panuje tu lhostejnost těch, kteří se sem přistěhovali a nemají k městu žádný vztah,“ pokračoval Preclík. „Jednání zastupitelstva bylo velmi bouřlivé,“ vyjádřila se Anna Klecandrová, žijící ve Vamberku.

Vyhlídka v datech
Chata na Vyhlídce byla postavena v roce 1926
Jiří Šlitr se zde setkával se svými spolužáky
Město Vamberk ji pronajímalo od r. 1998 Miroslavu Kotlářovi
K referendu, které proběhlo 23. listopadu, přišlo o prodeji chaty hlasovat jen 27% občanů

Zpráva z průběžné kontroly chaty na Vyhlídce č. II.

Zpráva z průběžné kontroly chaty na Vyhlídce č. II.
Kontrolní výbor zahájil kontrolu v sídle Města Vamberk dne 2. 10. 2009.

Kontrolu provádějí: členové kontrolního výboru
Na základě požadavků předsedy kontrolního výboru předal dne 2.10.2009 tajemník MÚ
dokumenty, dle přílohy č. 1 zápisu z této kontroly. Na základě požadavků člena kontrolního
výboru p. Papáčka byly dne 2.11.2009 předány kontrolnímu výboru originály složek investic
a rekonstrukcí Chaty Na Vyhlídce /údajně vyjmutých ze skartace/, dle přílohy č. 2.
Dle předložených a získaných dokladů, byla v letech 1998-2008 investována do
stavebních prací částka ve výši 2 858 921,- Kč, do inventáře zapsáno 129 042,- Kč a
hodnota budovy navýšena o 2 729 879,- Kč. Poslední doúčtování na základě technického
zhodnocení o 1 360 284,- Kč / investice za rok 2000 – 2004/ byla provedena dne
31.12.2007 a odúčtování částky 120 869,- Kč provedeno dne 31.8.2009.
1/ V první etapě kontroly byla kontrolní činnost zaměřena na systém uzavření a dodržování
nájemní smlouvy mezi Městem Vamberkem, zastoupeným starostou města p. Šlezingrem jako
pronajímatelem na straně jedné a nájemcem panem Miroslavem Kotlářem na straně druhé.
Smlouva byla uzavřena dne 20. října 1998. Na tuto nájemní smlouvu navazovala nájemní
smlouva další, za Město Vamberk podepsán starosta Ing. Jiří Mazúch, tato smlouva byla
podepsána dne 19.7.2000.
První smlouvu uzavřel starosta p. Josef Šlezinger na dobu určitou, a to na dobu od 1.11.1998
do 30.9.2018. Podle čl. IV této smlouvy měl nájemce provést na vlastní náklady investice do
Chaty Na Vyhlídce ve výši 6 000 000,- Kč, a to nejpozději do 31.12.2007. Z této částky mělo
být podle smlouvy investováno 2,5 mil Kč do konce roku 2004, investice měla být cílena do
rekonstrukce ubytovacích kapacit chaty.
Takto uzavřená smlouva zaručovala použití investic do v této době již havarijního stavu
ubytovacích kapacit.
Z nejasných a dosud nevysvětlených důvodů, byla panem starostou Ing. Mazúchem /usnesení
z 63. zasedání rady ze dne 17.dubna 2000/ uzavřena další, textově totožná avšak v obsahu se
lišící, nájemní smlouva dne 19.7.2000, kde došlo v článku IV. této smlouvy k posunutí
termínu investic do ubytovacích kapacit ve výši 2,5 mil Kč do konce roku 2009. Takto
uzavřená smlouva byla důvodem toho, že do havarijního stavu ubytovacích kapacit nemělo
být investováno již do konce roku 2004, nýbrž až do konce roku 2009. Nájemce měl tímto
jistotu, že může na Vyhlídce v klidu podnikat a pokud vypoví smlouvu včas, nebude muset
provádět investice do ubytovacích kapacit chaty, jak se později také stalo. Bohužel, město
špatnou vnitřní kontrolou umožnilo nájemci investovat do svého bydlení. V oblasti
ubytovacích kapacit nájemce investoval pouze do dvou pokojů. Zbývajících 13 pokojů tak
zůstalo bez jakékoliv investice
2/ Kontrola dodržování nájemní smlouvy, uzavřené dne 19.7.2000 mezi Městem
Vamberk, zastoupeným starostou města panem Ing. Jiřím Mazúchem, jako
pronajímatelem na straně jedné a panem Miroslavem Kotlářem, jako nájemcem na
straně druhé
a) Čl. I. Nájemní smlouvy - Spolu s nemovitostmi přenechává pronajímatel nájemci do
pronájmu i zařízení a vybavení, jehož seznam tvoří, jako příloha čís. 1, nedílnou součást
této nájemní smlouvy.
Přes opakované urgence nebyla kontrolnímu výboru předložena příloha nájemní smlouvy,
obsahující seznam do nájmu předaného movitého vybavení a zařízení.
Kontrolní výbor konstatuje, že nepředložení této přílohy č. 1 je záměrné. Pro kontrolní výbor
je nepochopitelné, že správce rozpočtových prostředků dokáže ve zprávě k požadavkům
kontrolního výboru napsat, že inventury a tím i příloha č. I od roku 1998 nelze předložit,
protože byly skartovány. Příloha smlouvy je zásadním podkladem a nedílnou součástí
smlouvy při inventarizaci majetku města, k jejímuž vedení je město dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, povinno. Je zásadním a hrubým porušením zákonných
pravidel pro nakládání s městským majetkem, pokud ten, kdo městský majetek spravuje, za
platnosti a účinnosti smlouvy zničí její nedílnou součást a ztíží tak, ne-li znemožní, správu a
nakládání s tímto majetkem, neboť bez existence přílohy smlouvy je nepřezkoumatelné, jaký
majetek byl nájemci svěřen do nájmu a je otázkou, jak a na základě jakých podkladů bude
město při skončení nájmu tento movitý majetek vymáhat zpět.
b) Čl. II. nájemní smlouvy - Nájemce je oprávněn vypovědět tento nájemní vztah kdykoliv
bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi pronajímateli.
Dne 3.6.2009 byl Městu Vamberk doručen přípis p. Miroslava Kotláře, kterým „si dovoluje
požádat o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.9.2009.“
Dne 10.6.2009 na 60. zasedání Rady Města Vamberk dle Zápisu pod bodem 8) Tajemník
seznámil s žádostí nájemce chaty Na Vyhlídce o ukončení nájemní smlouvy k 30.9.2009.
Rada města vzala žádost na vědomí a uložila starostovi činit kroky vedoucí k tomu, aby na
zasedání zastupitelstva 31.8.2009 bylo možno projednat prodej chaty. Zároveň Rada města
přijala Usnesení, dle kterého „projednala sdělení nájemce chaty Na Vyhlídce a vzala jej na
vědomí“.
Na přímý dotaz, vznesený panem Rudolfem Futterem na 20. mimořádném veřejném zasedání
Zastupitelstva města Vamberk, konaném dne 19.10.2009, týkajícím se ukončení nájemního
vztahu k Chatě Vyhlídka (viz. „Zápis“), bylo Ing. Forejtkovou odpovězeno: „Pan Kotlář
požádal o ukončení nájemního poměru dohodou. Rada města to projednala, tuto dohodu
akceptovala. Zákon stanoví, že písemná dohoda není nutná, stačí ústní“.
Dle ust. § 40 odst. 2 z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, písemně uzavřená dohoda může
být změněna nebo zrušena pouze písemně. Nedodržení písemné formy má za následek
absolutní neplatnost takového úkonu, jak stanoví ust. § 40 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, dle něhož nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon
nebo dohoda účastníků, je neplatný. Proto i v případě, že mezi Městem Vamberkem jako
pronajímatelem a p. Kotlářem jako nájemcem byla uzavřena ústní dohoda o skončení nájmu
(z předložených dokumentů však v žádném případě nevyplývá, že by byť k ústní dohodě o
skončení nájmu došlo) je takováto ústní dohoda pro nedostatek písemné formy absolutně
neplatná.
Písemné podání p. Kotláře nelze po jeho obsahové stránce hodnotit ani jako výpověď nájmu,
neboť z jeho doslovného znění je zřejmé, že se jedná o návrh dohody, nikoliv o jednostranný
úkon.
Z absolutní neplatnosti případné ústní dohody o skončení nájmu vyplývá, že nájemní vztah
mezi smluvními stranami neskončil a obě strany jsou původní nájemní smlouvou i nadále
vázány. Pro Město Vamberk z této skutečnosti plyne závazek přenechat p. Kotlářovi Chatu
Vyhlídka k dočasnému užívání, na druhé straně p. Kotlářovi vyplývá z této skutečnosti
povinnost hradit Městu Vamberk sjednané nájemné.
Kontrolní výbor navrhuje ukončit nájemní vztah zákonem předvídaným způsobem, tj.
písemně, případně trvat na jeho platnosti. To vše za uplatňování veškerých nároků po
nájemci, které z dosud neukončené nájemní smlouvy Městu Vamberk plynou.
Kontrolní výbor dodává, že ač sjednání možnosti výpovědi ve smlouvě na dobu určitou
neodporuje platné právní úpravě, jedná se o krok značně nestandardní, právě z důvodu
„určitosti“ doby trvání nájmu a neexistence smluvních sankcí při nesplnění závazků
převzatých nájemcem.
c) Čl. IV. nájemní smlouvy - Rozsah investic bude vzájemně odsouhlasen po skončení
příslušného kalendářního roku, nejpozději však do konce února roku následujícího s tím,
že bude vyčíslen rozdíl mezi investovanými částkami a nájemným. Ve spojení s čl. V.
Nájemce je oprávněn i povinen za splnění výše uvedených podmínek provádět na předmětu
nájmu investice v celkové výši 6 mil Kč a to nejpozději do 31.12.2012, jak je uvedeno v čl.
IV. této smlouvy, a to po předchozím odsouhlasení konkrétních prací a cen pronajímatelem
a v souladu s příslušnými právními předpisy.
Celkově bylo kontrolní komisi předloženo 92 daňových dokladů vystavených na jméno
nájemce pana Kotláře. Tyto daňové doklady byly použity na zápočet nájemného. Takto
zvolený postup zápočtu není standardní, neboť daňové doklady měly být vystavovány na
majitele nemovitosti, tj. Město Vamberk. Protože naprosto selhal systém kontrol a žádný
daňový doklad není odsouhlasen, mohl si prakticky nájemník dělat, co chtěl. To se v praxi
také dělo, kdy např. při zápočtu uplatňoval také opravy a režijní náklady, např. svíčky,
zvonkohra, žárovky reflexní, dekorační látky atd. Tyto položky v žádném případě nelze
zahrnout do investic. Provedením zápočtů se tak Město Vamberk podílelo na úhradě části
nákladů na podnikání a bydlení nájemce, p. Kotláře.
Ustanovení smlouvy o udílení souhlasu a kontrole investic, jakož i jejich provádění byla ze
strany Města Vamberka dlouhodobě hrubě porušována. Kontrolní komisi nebyl předložen
jediný doklad, kterým by ze strany města došlo k odsouhlasení druhu investic a cen prací.
Dlouhodobě tak docházelo k situaci, kdy veškeré nájemcem prováděné investice byly
realizovány jako neoprávněné. Pokud by město důsledně uplatňovalo svá práva, která jí ze
smlouvy vyplývala, bylo namístě veškeré nájemcem provedené investice, jejichž cena nebyla
předem odsouhlasena, avšak následně byla navržena k započtení na nájemné, odmítnout.
V takovém případě by mezi stranami muselo následně (zpravidla však až po skončení
nájemního vztahu) proběhnout vypořádání dle zásad pro vydání bezdůvodného obohacení,
které lze spatřovat v technickém zhodnocení nemovitosti a které se v žádném případě nerovná
nákladům, vynaloženým na jeho dosažení
Obdobně jako odsouhlasení investic předem, dlouhodobě nedocházelo k pravidelné zpětné
kontrole provedených investic a „vyčíslování rozdílu mezi investovanými částkami a
nájemným“. Zcela bez kontroly byly investice do chaty Na Vyhlídce mezi roky 2000 a 2004.
Z předchozího období jsou formálně odsouhlaseny investice naposledy za rok 1999, a to
podpisem p Hejdy,tehdejším pracovníkem stavebního odboru na dokladu celé složky investic
roku 1999, a to v dubnu 2000. Po ústním dotazu u p. Hejdy bylo konstatováno, že bez
možnosti konkrétní kontroly složku podepsal. Další faktury podepsat odmítl s tím, že mu bylo
řečeno, že o další kontrolu se postará p. starosta Mazúch. Ve zprávě k požadavkům
kontrolního výboru, předložené zástupkyní města paní Jedlinskou, je výslovně uvedeno:
„Veškeré investice přejímal pracovník výstavby a po odsouhlasení a kontrole předával
k zápočtu.“ Vzhledem k tomu, že ani jeden daňový doklad není zkontrolován a podepsán, je
zřejmé, že pracovnice městského úřadu nesděluje pravdu. Neprováděním každoroční kontroly
investic a zápočtů nájemného docházelo k porušování zákona o účetnictví.
Samostatnou kapitolu tvoří doklady o investicích, které nájemce předložil městu k provedení
zápočtů. Dle zákona o účetnictví musejí být účetní doklady průkazné a obsahovat náležitosti
dané zákonem, mezi jinými informaci o ceně za měrnou jednotku a množství. Dle vnitřních
směrnic města musejí být přijaté účetní doklady opatřeny podpisy pracovníků, kteří operaci
nařídili, schválili, uskutečnili, přezkoušeli po formální a věcné stránce a zaúčtovali. Po
provedení všech kontrol musí správce rozpočtových prostředků tento doklad také podepsat.
Proplacení částky, v tomto případě provedení zápočtu investic na nájemné, musí schválit
starosta, který svým podpisem potvrzuje, že jako příkazce po vyhodnocení hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti konkrétní operaci nařídil.
Předkládané faktury v drtivé většině neobsahují rozpis prací a služeb a rozpis použitého
materiálu. K těmto dokladům za provedené práce nebyl rovněž předkládán stejnopis nebo
kopie smlouvy a záznam o splnění zadaného úkolu a protokol o předání a převzetí.
Kontrolní výbor konstatuje, že uvedeným postupem docházelo k zcela netransparentnímu
nakládání s městským majetkem.
Zápočet nájemného byl proveden až dokumentem, nazvaným Dodatek č. 1, datovaným dne
16.3.2004, kde celková částka k zápočtu činí 1 658 812,-Kč. Vedle toho byl kontrolní komisi
předložen další dokument, shodného data, názvu i obsahu, kterým je započítávána celková
částka ve výši 1 102 603,- Kč.
Z předložených dokumentů kontrolní výbor zjistil, že orgány Města Vamberka, kterým zákon
o obcích výslovně ukládá povinnosti při rozhodování o hospodaření s městským majetkem,
jakož i jimi pověření pracovníci Města Vamberka, nenakládali s majetkem města účelně a
hospodárně a nevedli řádně evidenci o majetku města. Nesouhlasí ani inventarizace, ani
předávací protokol. Chybí seznam majetku, který není součástí inventury ke dni 30.9.2009.
Z konkrétních příkladů kontrolní výbor konstatuje tyto skutečnosti:
Např. součástí faktury č. 105/2000 jsou dodací listy č. 54, 2/04-12-03 a 3/05-01,04 od firmy
Stavební činnost, poradenství Milan Obst, které obsahují vedle řady jiných položek i
dvoudřez, 3 ks dřez a kombinovaný kuchyňský sporák. Při fyzické kontrole Chaty Na
Vyhlídce bylo kontrolnímu výboru pracovnicí p. Jedlinskou a starostou města p. Mazúchem
sděleno, že vybavení kuchyně není majetkem města a není ani obsaženo v inventurách. Tyto
částky však byly panu Kotlářovi započteny oproti nájemnému, z logiky věci se tak měly stát
součástí majetku města. To, že nebyly předložené daňové doklady kontrolovány a
odsouhlasovány formálně ani věcně, je jedna stránka věci. Bez jakékoliv kontroly však
investice do majetku města byly prováděny i neúčelně. O nutnosti jednotlivých investic tak
nerozhodoval (ani zčásti) vlastník, vše zůstalo v rukách nájemce. Otázka - je např. lépe udělat
automatické zvonění na chatě, než opravit pokoje hostů ? Bylo to ponecháno zcela mimo vůli
města.
Z dalších případů: Byla např. fakturována částka na 24 675,- Kč, obsahující v předmětu plnění
na faktuře formulaci: Práce na objektu Vyhlídka, dle ústní dohody. Co se vlastně udělalo za
tuto částku a kde se zjistit nepodařilo. Jako další příklad uvádíme fakturu č. 23/2000, která má
ve svém obsahu: Fakturuji vám opracování vlastního materiálu za 13 125,- Kč. Takových to
faktur byla za dobu existence nájemního vztahu předložena k zápočtu celá řada, vždy bez
námitek a vždy úspěšně.
Kontrolní výbor má za to, že ve vztahu k vedení účetnictví shora popsaným postupem
docházelo ke zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění města, čímž mohlo docházet
k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle ust. § 125 trestního zákona, kterého se
dopustily odpovědné osoby tím, že nevedly účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící
k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač byly k tomu dle zákona
povinny a ohrozily tak majetková práva jiného, v tomto případě města.
Dále má kontrolní výbor za to, že dlouhodobým porušováním povinností vyplývajících
z právních předpisů (§ 38 zákona o obcích), jakož i porušováním smluvních závazků
z nájemní smlouvy, kdy tímto jednáním na straně města vznikala škoda, definovaná jako ušlé
nájemné, kterého by se městu dostalo, nebýt nekontrolovaných zápočtů na základě
neodsouhlasených investic, (vyčíslení bude věcí dalšího šetření), mohlo docházet
k porušování povinností při správě cizího majetku a naplnění trestného činu dle ust. § 255,
resp. § 255a trestního zákona.
Kontrolní výbor konstatuje, že hrubé nedostatky při kontrole zjištěné, jsou natolik
závažného charakteru, že prozatím nelze kontrolu ukončit. Tuto zprávu o kontrole
považuje kontrolní výbor za průběžnou.
Kontrolní výbor dále vyzývá zastupitele města Vamberka, aby se podrobně seznámili s
hrubými nedostatky, které kontrolní výbor doposud zjistil.
V této souvislosti kontrolní výbor konstatuje, že pro podezření ze spáchání trestného
činu bude kontrolní výbor iniciovat podání podnětu orgánům činným v trestním řízení k
prošetření, zda popsaným jednáním došlo ke spáchání trestného činu.
Zároveň s tím kontrolní výbor konstatuje, že bude podán podnět k hloubkové kontrole
nadřízeným orgánům.
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelům města Vamberka, aby město Vamberk
prozatím majetkově nenakládalo s chatou na Vyhlídce, zejména aby tento majetek
nepřevádělo na třetí osoby a prodeje majetku se zdrželo až do úplného prošetření celé
záležitosti.

Vamberk dne 24.11.2009