"Hlavním účelem výstavby vodního díla byla částečná retence povodňově vlny, která umožnila plynulejší průchod velkých vod v řece Kněžné protékající městem Rychnov nad Kněžnou. Po úpravě řeky Kněžny v intravilánu města v roce 1937 ztratila ochranná funkce nádrže Ivanského jezera na významu. Více než 110 let staré vodní dílo za dobu své existence při velkých povodních několikrát neřízeně přeteklo přes korunu hráze. Přes pravidelnou péči, kterou Povodí Labe hrázi věnuje, postupem času došlo k závažné degradaci výplňového zdiva," zdůvodňuje nutnost stavebního zásahu mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Vodní dílo prý vykazuje dlouhodobě řadu provozních poruch. Povodí Labe nechalo zpracovat v listopadu 2016 návrh opatření k zajištění jeho bezpečnosti a stability. Zahrnoval jako možnosti rekonstrukce výstavbu nové hráze, přezdění a zatěsnění návodního líce hráze nebo zajištění narušeného tělesa hráze injektáží.

"Vzhledem k příčinám poruch bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno nahrazení stávající hráze hrází novou, která bude

splňovat současné nároky na bezpečný provoz vodních děl. Při návrhu vzhledu nové hráze byl brán v potaz důraz na začlenění stavby do krajiny a zajištění dlouhé životnosti navržených konstrukcí, při snaze v maximální možné míře zachovat vzhled původní kamenné hráze," vysvětluje Hana Bendová.

K pohledově atraktivním současným prvkům patří převod vody přes bezpečnostní přeliv. V letních měsících by měl být zachován, v rozšířené části koruny hráze pak návštěvníci uvítají vyhlídkové místo.

Odtěžit však také bude nutné sediment o objemu asi 20 tisíc m3, což se odrazí na kvalitě vody v nádrži. Aby se tak stalo, je třeba zajistit přístup pro těžkou techniku. Kvůli tomu bude muset být zbourán starý most přes Javornický potok pod Ivanským jezerem, který nemá dostatečnou nosnost, a bude vybudován nový.

"V roce 2020 Povodí Labe zadalo zpracování projektové dokumentace řešící celkovou obnovu vodního díla. Zahájení prací na místě předpokládáme nejdříve koncem roku 2023 a realizace potrvá tři roky. Náklady na rekonstrukci hráze a mostu jsou v současnosti vyčísleny na 55,5 milionů korun bez DPH," dodává Hana Bendová.