Absolvování byrokratického kruhu se nevyhnou.

Aby mohl být spolek založen, musí mít alespoň tři zakládající členy. Skupinka musí podat žádost k rejstříkovému soudu, tedy k obvodnímu soudu sídla spolku, v případě Rychnovska se jedná o krajský soud v Hradci Králové.

Tam musí předložit alespoň základní stanovy, název a sídlo vznikajícího spolku, účel, za kterým je spolek zřizován. Například zda se jedná o sportovní vyžití, volnočasové aktivity či bude mít vzdělávací náplň. K této části je dále navázáno uvedení účelu spolku.
Opomenuta nesmí být práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak budou jednotlivá práva a povinnosti vznikat. Podaná žádost musí zahrnovat jméno určeného statutárního orgánu (osoba určená a oprávněná jednat za spolek).
O fungování spolku rozhoduje rejstříkový soud.

Změny v občanském zákonu se dotkly například stávajících sportovních klubů. Od 1. ledna 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.
„Nové stanovy a nový název s povinnou zkratkou 'z.s.' jsme přijali na valné hromadě na sklonku uplynulého roku," prozradil Ivan Koláčný, předseda Tělovýchovné jednoty Dobruška. Sportovní spolek využil povinné změny v zákoníku k návratu ke svému původnímu názvu počátku minulého století (vznikl v roce 1909). Přejmenoval se na Sportovní klub Dobruška, zkráceně – SK Dobruška, z.s.

Nový zákoník upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění jejich formu na spolek a mění také způsob jejich registrace. Principiálně se ale pro občanská sdružení působící ve sportu moc nemění.
Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v okamžiku, kdy stanovy pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu.
Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, což znamená do 1. ledna příštího roku 2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky, a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku.

O jeden rok kratší lhůtu, která vypršela na začátku tohoto roku, poskytli zákonodárci spolkům na úpravu názvu. Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek" nebo „zapsaný spolek", postačí i zkratka „z.s.".