Přestože se provizorně opravilo zabezpečení stability jezu, je potřeba ho důsledně inovovat.

„Nyní se pracuje na projektové dokumentaci na celkovou rekonstrukci spodní stavby jezu. Nezbytným předpokladem úspěšného projednání je vydání výjimky z dotčení zvlášť chráněných a kriticky ohrožených druhů zvířat. V současné době se zahájilo u krajského úřadu správní řízení,“ vysvětlil mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Podle Jiřího Hošny z tiskového oddělení kraje je zatím vše v počáteční fázi. „Povolení výjimky je nutné, protože se na tomto místě vyskytují chráněné druhy živočichů, například klínatka rohatá, bolen dravý nebo střevle potoční,“ uvedl Jiří Hošna.

Odborníci z odboru životního prostředí musí posoudit, jak by oprava zasahovala do života těchto živočichů a do prostředí, ve kterém žijí.

Rekonstrukci si státní podnik Povodí Labe zaplatí z vlastních zdrojů. Předpokládané náklady by se měly pohybovat do pěti milionů korun. Jejich konečná výše však vzejde až z výběrového řízení na zhotovitele stavby. To by se mělo konat ještě letos, stejně tak by měla být dokončena i projektová dokumentace. S opravou by se mělo začít v příštím roce.

„Spodní stavba jezu bude rozebrána, provede se nové založení z betonových prahů pod dnem koryta. Na tyto betonové prahy se nakotví nové dřevěné obložení přelivné hrany a skluzové plochy. Oprava je koncipovaná tak, aby výsledný pohled na konstrukci jezu byl shodný jako historické provedení. Navíc se v podjezí pod stálou hladinou vytvoří rybí úkryty proti predátorům. Původní zůstanou boční opěrné zdi,“ vysvětlil záměry podniku Václav Jirásek.

Oprava se provozu jezu nijak nedotkne. Voda bude po dobu rekonstrukce převáděna zčásti stávajícím pravobřežním náhonem a zčásti nově vytvořeným levobřežním obtokem. Lidem bude po dobu opravy zakázán vstup na lávku.

Rychnov se v rekonstrukci nijak neangažuje. „Máme v okolí pouze sousední pozemky, město si tak chrání své zájmy, které s opravou souvisí, ale investičně do toho vůbec nepůjde. Na našem oddělení budeme rekonstrukci povolovat jako změnu stavby, ale ještě není nic definitivního,“ uvedla Dita Kunertová z odboru výstavby a životního prostředí.