Jednání Fórum polsko českého pohraničí Euroregionu Glacensis se uskutečnilo ve dnech 2. a 3. října na polské straně Euroregionu Glacensis ve městě Kudowa Zdrój (Lázně Chudoba). Fórum bylo realizováno v rámci projektu „Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis", který je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013, Prioritní osa III: Podpora spolupráce místních společenství, Oblast podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí.

Cílem projektu je posílení přeshraničních vazeb institucí, které poskytují veřejné služby. V rámci setkání proběhl slavnostní křest publikace „Za přírodními krásami Euroregionu Glacensis". Fórum se konalo u příležitosti 18. výročí od založení Euroregionu Glacensis.

Ohlédnutí do minulosti Euroregionu Glacensis

První část Fóra byla zaměřena na zhodnocení programovacího období 2007 2013, kde bylo i zavzpomínáno na vznik Euroregionu Glacensis (5. 12. 1996) nebo na organizování prvního podobného fóra v roce 2000 v Polanici Zdroj. Proběhla prezentace realizovaných projektů a byly představeny nové navazující aktivity na Polsko českém pohraničí. Czesław Kręcichwost (předseda polské části Euroregionu Glacensis) zdůraznil, že všichni jsme připraveni se integrovat a zároveň jsme všichni schopni dokázat, že právě pohraničí Euroregionu Glacensis je v Evropě nejvíce integrovaným. Sekretáři Jaroslav Štefek a Radosław Pietuch představili krátce Euroregion Glacensis. Od svého vzniku bylo zrealizováno cca 5 000 projektů, jak za podpory Evropské Unie, tak i bez podpory. Podporované projekty byly financovány z programů Phare CBC, INTERREG IIIA, OP Přeshraniční spolupráce ČR PR v letech 2007-2013. Současně se hovořilo o právě probíhajících projektech: EUREGIO PL-CZ 2013-2015, Strategie Integrované spolupráce česko-polského příhraničí (Příprava společného ESÚS), Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis, Za přírodními krásami Euroregionu Glacensis, Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis. Euroregion Glacensis administruje Fond mikroprojektů, realizuje své projekty, je partnerem jiných projektů, vydává publikace, je prostředníkem k navazování kontaktů českých a polských žadatelů apod. Nadále se usilovně připravuje na nové programovací období.

Nové programovací období 2014 2020

Co čeká žadatele a jaká je jejich příprava?

Operační program Přeshraniční spolupráce 2014 2020 (OPPS ČR PR 2014 2020)

O současném stavu operačního programu OPPS ČR PR 2014 2020 informovala paní Małgorzata Chętko, odbor územní spolupráce, Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky. Ve finanční perspektivě EU 2007 2013 na Polsko českou přeshraniční spolupráci bylo určeno přes 219 mil. EUR z Evropského fondu pro Regionální rozvoj (ERDF). Polsko český program Evropské územní spolupráce patřil k největším, nejrychleji a nejefektivněji implementovaným v rámci celé Evropské Unie. Rozpočet nového programu činí přes 235 mil. EUR z ERDF a jeho významná část a to 20% bude v souladu s dobrou praxí Polsko české spolupráce určena na realizaci Fondu mikroprojektů. Nový právní rámec Evropské územní spolupráce klade větší důraz na výsledky jednotlivých finančních operací z Evropského prostředku a přikazuje sledovat efektivitu přínosu programu k vybraným tematickým cílům a investičním prioritám. OP se bude týkat všech projektů od vlajkových projektů, které mají dopad na celé podporované území až po ty nejmenší iniciativy místního lokálního charakteru. V souladu s tím je důležité, aby zastřešující projekty Fondu mikroprojektů naplňovaly indikátory, které odrážejí programové cíle. Ve všech programech Evropské území spolupráce, na kterých se podílí polské Ministerstvo infrastruktury a rozvoje usiluje o zjednodušení postupu mimo jiné prostřednictvím, co nejširšího uplatnění paušálního vyúčtování výdajů a zrychlení proplácení prostředků pro příjemce. Jednání budou pokračovat mezi Národním orgánem a Řídícím orgánem Polsko českého programu a stejně tak i v rámci podskupiny Fondu mikroprojektů.

O současném stavu operačního programu (OPPS ČR PR 2014 2020) informoval pan RNDr. Jiří Horáček ředitel odboru regionální přeshraniční spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. V září 2014 byl OP odevzdán Evropské komisi, která vydá svá stanoviska do konce roku 2014. Schválení programu se předpokládá do půl roku a jeho vyhlášení v průběhu roku 2015. Pracovní skupina vybrala hlavní priority na období 2014+ podle potřeby. Tento výběr souvisí se Strategií 2020, která byla připravena Evropskou komisí. Jedná se celkem o 4 priority: 1. Společné řízení rizik, 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, 3. Vzdělávání a kvalifikace, 4. Spolupráce institucí a komunit. Každá priorita odráží konkrétní cíl. Do operačního programu se mohou odevzdávat jak individuální projekty, velké strategické silniční projekty, tak i novinka „vlajkové projekty". Jedná se o strategické projekty, které se dotýkají celého pohraničí a mají na rozvoj pohraničí značný vliv. V současné době je rozpracováno šest vlajkových projektů a výzva byla vyhlášena i na potenciální nové vlajkové projekty. Příjem žádostí je do 31. 10. 2014. U silničních projektů proběhl příjem žádostí ve zvláštním režimu, který byl ukončen 15. 7. 2014 (61,1 mil. EUR) a zároveň byl vyhodnocen panelem expertů 30. 9. 1. 10. 2014.

Euroregion Glacensis a Fond mikroprojektů 2014 2020

Projekty ve Fondu mikroprojektů budou realizovány obdobně jako v minulém období. Zastřešující projekty budou mít partnera z české strany. Předpokládá se, že alokace pro Fond mikroprojektů bude 20 %. Pro Euroregion Glacensis bude k dispozici podobná částka jako v minulém programovacím období. Pro polskou stranu cca 5 mil. EUR pro českou stranu 5,178 mil EUR. Novinkou bude možnost předkládat projekty formou Lead partner principu. Budou se dále také opět podporovat projekty společné, zrcadlové a individuální.

Doprava na české a polské části Euroregionu Glacensis

Byly představeny i projekty modernizace dopravních komunikací v pohraničí. Olomoucký kraj předložil pět projektů a představil projekt „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Hanušovice Silnice II/446 (Hanušovice-Nová Seninka)", délka úseku ČR 12,728 km. Realizací dojde ke zvýšení dostupnosti především z polské strany (do 12t). Dalším projektem je „Stezka Marianny Oranžské k zámku Jánský Vrch" silnice Travná Javorník, Bílá Voda Bílý potok. Délka úseku 7,934 km. Pardubický kraj prezentoval projekt „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor". Silnice č. III/31218 Pastviny Žamberk (9,1km), Silnice č. 389 Spalona Gniewoszow (12,9km). Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství připravili silniční záměry na rekonstrukci komunikací, které vycházejí ze společného memoranda. Požadavek na dotaci z ERDF dosahuje částky 48,3 mil. EUR (1,3 mld. Kč). Navržené oblasti: oblast Trutnovsko (Trutnov Žacléř Královec Lubawka Miszkowice hraniční přechod Pomezní boudy/Przelec Okraj odbočka na Jelenia Góra), oblast Broumovsko 1 a 2 (hraniční přechod Meziměstí, Mieroszów, Broumov hraniční přechod Otovice Tłumaczów Směr Klodzko Odbočky na Nowa Ruda, Ludwikowice Klodzkie), oblast Orlické hory (Rokytnice v O. h., Říčky v O. h., hraniční přechod Orlické Záhoří/ Mostowice Spalona Bystryca Klodzka).

Vlajkový projekt Česko polská Hřebenovka

„Česko polská Hřebenovka" je vlajkový projekt, který se aktuálně připravuje do prioritní osy 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti OPPS ČR PR 2014+. Hřebenovka navazuje na „Česko saskou hřebenovku" a povede z Ještědu až na Praděd. Prochází bezprostředně po česko-polském pohraničí v přírodně zajímavém územím např. lokality Jizerských hor, Krkonoš, Broumovských stěn, Orlických hor, masivu Kralického Sněžníku, Rychlebských hor, Jeseníků, Sovích hor, NP Stolových hor, Bardských hor. Cílem projektu je snaha o obnovení slavného fenoménu horských hřebenových tras, které úspěšně vznikaly za první republiky. Projekt má 30 partnerů. Vedoucím partnerem projektu je Euroregion Glacensis. Předpokládaný rozpočet je 9 mil. EUR (žádost o dotaci 7,6 mil. EUR). Při poskytnutí dotace je realizace plánovaná na rok 2016 2020. Aktivity projektu: nové vyznačení celkové trasy, instalace doprovodného mobiliáře, vytvoření nových propojení přes státní hranici (např.: Jánský most na Divoké Orlici v Neratově v O. h.), vytvoření horského TIC Neratov a související masivní propagace. Pro zvýšení atraktivnosti hřebenových tras bude pokračovat výstavba dalších rozhleden např. nové věže na Masivu Kralického Sněžníku, Rozhledny u chaty Adam, v Novém Hrádek, ve Vysoké Srbské atd.

Projektová iniciativa Polsko česká výměna mládeže

Cílem záměru je odbourání slabiny a to je málo projektů v příhraničí, které by zahrnovaly výuku jazyka souseda tzv. „Polsko výuku Českého jazyka", „Česká republika výuku Polské jazyka". Do projektu bude zahrnuto celé pohraničí. Projekt by měl být i vyúčtováván prostřednictvím plánovaného paušálního vyúčtování. Bude předložen do priority 4: Spolupráce Institucí a komunit. Indikátory by měly v této ose naplňovat 23%, ale tento projekt by vyčerpal pouze 5% alokace. Iniciátoři hovoří o tom, že není důležité, kolik bude určeno prostředků na tento projekt. Hlavní je, aby mechanismus vznikl. Do budoucna lze žádat i z jiných operačních programů či externích prostředků nebo zažádat na ministerstvu školství. (md, zr)