V odůvodněných případech mohou být přijímáni i absolventi běžné základní školy.

Žáci zde získávají vzdělání podle zvoleného oboru: praktická škola jednoletá nebo dvouletá. Forma a obsah vzdělávání jsou upravovány podle potřeb žáka. V případě potřeby se jako ideální jeví možnost rozložení studia až na čtyři roky.

Ve škole se vyučují všeobecně vzdělávací předměty – český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, rodinná a zdravotní výchova, dále práce na počítači, výtvarná, hudební a tělesná výchova.

Důraz je kladen na rozvíjení praktických dovedností – práce v domácnosti, sebeobsluha, zahradnické práce, práce se dřevem.

Praktická výuka probíhá jak v dílnách školy, tak i praxí u smluvních partnerů. Naši žáci se tak mohou seznámit s prostředím kavárny Láry Fáry, pečovatelským domem, kuchyní a pracovními dílnami v Ústavu sociální péče Domečky. Za zmínku stojí samozřejmě i vstřícný přístup zaměstnanců pracovišť, na kterých se praxe vykonává.

Při ukončení studia probíhá závěrečná zkouška před komisí, kde žáci předvedou v jednom dnu praktické dovednosti z oboru kuchyňské práce. Po týdnu pak v teoretické části vědomosti z rodinné a zdravotní výchovy. Po absolvování je vydán certifikát Vysvědčení o závěrečné zkoušce. Žáci získají střední vzdělání bez výučního listu.

Nejšikovnější z absolventů praktické školy mohou následně pokračovat v přípravě na budoucí povolání na některém z odborných učilišť.

Uvažujete-li o studiu na naší škole a chcete-li se s ní blíže seznámit, přijďte se podívat. Rádi vás uvidíme, podáme informace a celou školou provedeme.

Eva Tomášová