Odbornou manažerkou projektu je Alena Svátková, která kromě jiného kontroluje vznik moderních učebních dokumentů, které se již začínají objevovat na www stránkách školy v sekci Projekt.

Po prvním roce projektu existují desítky kompletních digitalizovaných materiálů sloužících při výuce většiny předmětů. Velkou výhodou vytvořené databáze je, že materiály jsou dostupné na školní síti a některé i na internetu, takže žáci, kteří v hodinách chyběli, si mohou látku sami doplnit. Uložení materiálů na školní síti umožňuje operativně reagovat na případné nejasnosti v látce, které se projeví v průběhu výuky, ale jejich řešení původně nebylo v plánu dané hodiny.

Podle vyjádření vyučujících matematiky je skvělé, že přípravy na hodiny budou uložené v jednotné databázi a stačí je přizpůsobit jednotlivým třídám a jejich potřebám.

Lektoři cizích jazyků zase oceňují výhody využití dataprojektorů při kontrole písemných cvičení a rozboru testů, správné řešení se jednoduše promítne na zeď. Snadnější a efektivnější je i prezentace obrazových podkladů. Velkou výhodou pro učitele jazyků je ozvučení učeben, přístup na internet a možnost jeho propojení s dataprojektorem – umožní se tak využití materiálů z internetu, ať už k procvičování gramatiky nebo rozšiřování slovní zásoby. Také multimediální jazyková učebna klasický vyučovací proces oživí a umožní vyučujícím individuální přístup ke studentům v jejich mluveném projevu.
Při výuce uměleckých směrů v hodinách literatury je velkou výhodou možnost ukázat žákům výtvarná díla a architektonické objekty, prezentovat ukázky z literárních a dramatických děl na plátně a více žáky zapojovat do výuky.

Učitelé předmětů výpočetní techniky oceňují vytvoření připravených přednášek, které jsou závazným materiálem pro výuku. Důležitým přínosem je možnost zadávání příkladů v MS Office nebo ve verzi pro Adobe Reader (formát pdf) v elektronické podobě, čímž dochází k úspoře papíru a toneru. Uložení zadání na školní síti a na internetu zjednodušuje i domácí přípravu, odpadají problémy způsobené ztrátou zadání domácích úkolů. Dataprojektory se pro výuku informatiky staly nenahraditelnou pomůckou – je možné promítnout celou obrazovku na plátno a názorně předvést, jak mají probíhat jednotlivé operace.

To je jenom několik příkladů toho, jak výstupy projektu hodnotí vyučující. Ohlasy žáků jsou také kladné – oceňují hlavně možnost vycestovat do Anglie, získání slovníků a mluvníků a oživení výuky, zejména v českém jazyce, angličtině, dějepisu, zeměpisu, občanské nauce a výpočetní technice.
Ve třetině trvání projektu také „nabíhá“ využívání programu Moodle k vytváření interaktivních cvičení, který lektoři ocení hlavně při testování žáků a zadávání a hodnocení domácí přípravy. Jednoznačně lze konstatovat, že projekt přináší větší zájem studentů o výuku v hodinách, umožňuje využití moderních materiálů, rozšiřuje spektrum didaktických metod a pomůcek a zařazuje školu mezi moderní vzdělávací zařízení 21. století. (ign)