Panská Pole leží mezi Horní Rokytnicí a pevností Hanička. Je to otevřená pláň, kde se v zimě skvěle běžkuje. Zdejší majitelé chalup a chat se ve většině rozhodně netěší, až bude na tomto katastrálním území zahájena výstavba rodinných domků na pozemcích o celkové rozloze tří hektarů. „Rozhodně z toho nejsme nikdo nadšený. Dříve tu byla krásná příroda, teď tu nebude nic,“ poznamenal jeden z chatařů.

Zásah do přírody?

„Je tu několik chráněných druhů, na jaře tu pokaždé pozorujeme chřástala polního, jak hnízdí, taky tu žije hodně zmijí,“ řekl druhý chalupář na téma pro ně nežádoucího zásahu do krajiny, která však neleží na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. „Tato lokalita není předmětem ochrany Správy CHKO Orlické hory. Její hranice je v těchto místech již čtyřicet let stabilní,“ potvrdil za CHKO vedoucí David Rešl.

Nikdo se jich neptal

O prodeji pozemků bylo rozhodnuto už v roce 2005 a vlastní prodej 16 parcel probíhal po dobu 18 měsíců. V tuto chvíli je věc ve fázi příprav dokumentace ke stavbě kanalizace, čističky odpadních vod a štěrkové příjezdové komunikace. Obyvatelé Panských Polí se obávají změn v blízkosti svých domovů a rekreačních objektů a stěžují si, že s plány zastupitelů je nikdo neseznámil předem: „Nikdo se nás na nic neptal.“

Podle starosty Rokytnice Petra Hudouska však občané navštěvují veřejná zasedání zastupitelstva jen minimálně a nikdo z kritiků chystané zástavby nijak radnici nekontaktoval. „Pojďme komunikovat,“ vyzývá nespokojené Rokytničáky. Při diskusích lze například ovlivnit budoucí vzhled Panských Polí. „Regulační plán v žádném případě nedovoluje výstavbu srubových chat, parcely zakoupili jednotlivci a nikoliv jeden investor, takže zde vznikne rozmanitá výstavba a nikoliv lineární,“ vyvrací obavy chatařů Petr Hudousek. „Jsme si vědomi, že výstavba v okrajové části přírodního parku nemusí být přijímána výhradně kladným způsobem, nicméně při komunikaci s kritiky jsme připraveni ukázat, že celá záležitost je naprosto transparentní,“ uzavřel starosta.

Prohlášení města k článkům v deníku MF Dnes týkající se výstavby rekreačních domků na Panském Poli

Město Rokytnice v Orl.horách se ohrazuje proti nepřesným a mnohdy nepravdivým informacím, které publikoval ve dnech 24.8. a 27.8. 2009 v deníku MF Dnes, příloha Východní Čechy, redaktor Vladimír Bílek.

Zastupitelstvo města na konci r. 2005 zcela legitimním způsobem rozhodlo o prodeji pozemku o celkové rozloze okolo 3 hektarů v k.ú. Panské Pole. V r. 2006 Zastupitelstvo města v této souvislosti schválilo urbanistickou studii - regulaci výstavby rodinných domů Rokytnice v Orl.h.- Panské Pole 2006. Tato urbanistická studie byla vložena úřadem územního plánování do evidence územně plánovací činnosti vedenou Ústavem územního rozvoje Brno. Na základě těchto kroků bude možné projednat výstavbu v územním řízení dle § 188a odst.b zák.č.183/2006 Sb. (stavební zákon). Dělením pozemků bylo vytvořeno 16 parcel o velikosti od 1300 do 2000 m2, na které byly projektantem umístěny domky, které se svoji polohou a velikostí snaží přizpůsobit rozptýlené venkovské zástavbě. Regulační plán dále stanovil maximální velikost domků a jejich přibližný půdorys. Jednotlivé pozemky byly následně nabízeny k prodeji individuálním stavebníkům. Prodej pozemků byl realizován v roce 2006. Jejich prodej trval přibližně 18 měsíců. I když město mělo již dříve nabídku na odkoupení celého pozemku jediným investorem, nebylo na tuto nabídku ze strany města reagováno, protože zde byla oprávněná obava o možné další nekontrolovatelné spekulaci s prodejem těchto pozemků.

Jednotliví vlastnící pozemků se v několika případech mezi sebou později dohodli o převodu pozemků mezi sebou, čímž dojde ke zvětšení pozemků a s tím související další rozptýlenosti zástavby. Regulace výstavby neumožňuje stavět na těchto pozemcích žádné srubové chaty, jak zcela mylně uvádí pan redaktor Bílek. Vlastní výstavba bude probíhat s největší pravděpodobností pozvolně, neboť někteří stavebníci se při koupi pozemku netajili skutečností, že pozemek kupují pro své nedospělé děti nebo vnuky a sami nebudou výstavbu realizovat. Užívat v článcích termín „holandská vesnička na Panském Poli“ je neadekvátní a mylné. Město žádnou výstavbu tohoto typu popsanou v deníku MF Dnes panem redaktorem Bílkem nechystá. Město nyní naopak pouze zajišťuje a koordinuje kroky směřující k výstavbě v uvedeném území tak, aby bylo možné vybudovat základní nezbytou infrastrukturu (splašková a dešťová kanalizace, štěrková příjezdová komunikace apod.). Úvahy pana redaktora Bílka o tajném plánu na stavbu jakéhosi skanzenu starých časů v Orlických horách necháváme bez jakéhokoli komentáře. Město si je samozřejmě vědomo, že výstavba domků v okrajové části přírodního parku nemusí být přijímána výhradně kladným způsobem. Před schválením prodeje pozemků v této lokalitě se však zkoumalo zdali se na dotčených parcelách nenacházejí jakékoliv významné biotopy nebo jiná cenná naleziště. Vybraná lokalita byla navíc dříve dlouhodobě využívána k intenzivní pěstební činnosti tehdejšího státního statku a z velké části tak, bohužel, ztratila svůj původní krajinný ráz.

Na celé věci nás mrzí, že nikdo ze současných kritiků připravované zástavby území radnici žádným způsobem nekontaktoval a raději se se svými obavami svěřil novináři, který v honbě za senzací zaplnil jinak seriózní deník množstvím polopravd a nepřesností. Vyzýváme proto kritiky z řad okolních vlastníků, aby se nebáli přijít o těchto věcech diskutovat přímo s městem. Naše svědomí je čisté a není nutné na nás pořádat hon prostřednictvím médií.

Petr Hudousek starosta města

V Rokytnici v O.h. 2.9.2009