Nyní ji chce za symbolickou cenu převést do vlastnictví města Rychnov. Podle slov jednatele společnosti Nová Sibiř Jiřího Zatloukala to však zástupci města odmítají.

„Stavba technické vybavenosti je již zčásti hotova. Její hodnota po dokončení letos na podzim má být 8,6 milionu korun plus daň z přidané hodnoty. Stavba byla vyprojektována v souladu s požadavky města Rychnov nad Kněžnou a její dosavadní realizace probíhala za dohledu pracovníků odboru správy nemovitostí," rekapituluje Jiří Zatloukal a dodává, že rychnovský starosta tvrdí, že stavba není realizována dle schválených požadavků pro převzetí ZTV. „Odmítá s naší společností uzavřít písemnou smlouvu o tom, že pokud budou podmínky splněny, tak stavbu ZTV město převezme." Podle Zatloukala je to začarovaný kruh.
Starosta Jan Skořepa tvrdí, že město se nabídkou převodu vlastnictví zabývá dle svých možností. „Pan Zatloukal nám nabídku předal dne 27. července. Žádal v ní o projednání v radě města a na jednání zastupitelstva 14. září. Rada už nabídku projednala 3. srpna s tím, že ji 
zastupitelstvu nedoporučila schválit. Ve středu 14. září je zařazena na program veřejného zastupitelstva, tak jak pan Zatloukal požadoval."

Společnost Nová Sibiř dále nabízí převod 8220 metrů čtverečných svých pozemků, které tvoří budoucí uliční síť, a to za symbolickou jednu korunu + DPH plus částečnou směnu za cca 750 m2 pozemků města Rychnov v této lokalitě. „Město se k realizaci směny nevyjádřilo, respektive s ní nesouhlasí," tvrdí Jiří Zatloukal a nechápe, v čem vidí město problém. „Prý v tom, že bude muset později infrastrukturu nákladně dokončit. Proto se asi raději zavázalo celou technickou infrastrukturu v sousední ulici realizovat samo z městského rozpočtu… Anebo prostě jen proto, že má někdo škodolibou radost z toho, když soukromému místnímu investorovi, který chce pomoci rozvoji bydlení v Rychnově, může dělat obtíže. Samo město však takovou akci není schopno realizovat."
O nabídce rozhodne jednání zastupitelstva
Podle starosty Jana Skořepy vedení města Rychnova má zájem o výstavbu bytů a domů na území města. „Myslím, že více než dostatečným důkazem je vybudování kanalizačního sběrače z oblasti „Nové Sibiře" na přelomu let 2013 a 2014, které zde umožnilo realizaci stavebních projektů pro bydlení."
Vzhledem k tomu, že v minulosti i v současné době probíhá řada podnikatelských projektů připravujících infrastrukturu pro bytovou výstavbu, přijala rada města už v roce 2011 "Soubor podmínek pro převzetí ZTV (základní technické vybavenosti) do správy a vlastnictví Města Rychnov nad Kněžnou".
„Tento soubor podmínek byl Ing. Zatloukalovi písemně poskytnut 12. prosince v roce 2013 a opakovaně vloni 4. dubna poté, co Ing. Zatloukal zahájil jednání s příslušnými odbory městského úřadu o svém podnikatelském záměru," vzpomíná Skořepa a dál argumentuje: „Jakýkoliv převod nemovitého majetku do nebo z majetku města, a to včetně ujednání o budoucím převzetí či nabytí, musí v souladu se zákonem o obcích rozhodnout zastupitelstvo města. Starosta sám o sobě nemůže ze zákona podepisovat jakékoliv smlouvy, které by pak město zavazovaly k majetkovým převodům."
O nabídce společnosti Nová Sibiř bude zastupitelstvo města jednat 14. září. „Vzhledem k tomu, že stav infrastruktury v lokalitě Nová Sibiř neodpovídá našemu souboru podmínek, rada města na svém zasedání na začátku minulého měsíce nedoporučila zastupitelstvu města návrh Ing. Zatloukala schválit. Pokud Ing. Zatloukal většinu zastupitelů přesvědčí, že soubor podmínek, který platí pro všechny, pro něho neplatí, pak je starosta povinen respektovat rozhodnutí zastupitelstva města," uzavírá rychnovský starosta.