„Vzhledem k tomu, že jsme považovali zpracování tohoto dokumentu za zásadní material a potřebovali jsme znát i objektivní pohled na naše město od lidí, kteří netrpí vlivem dlouhodobého pobytu, naší tak zvanou „mistní slepotu“, rozhodli jsme se zadat zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Borohrádek, nezávislé profesionální agentuře,“ zavzpomínal starosta a upřesnil, že po výběrovém řízení jsme oslovili pracovníky rychnovského jednatelství Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a pověřili je spoluprací na tomto společném díle.

První aktivitou, kterou vedení radnice následně s komorou připravilo, byla dotazníková akce. Té se zúčastnilo 250 občanů města a mnozí z nich nad rámec ankety uvedli své konkrétní představy a priority rozvoje. V samotném vyjádření nechyběl ani názor na slabé a silné stránky všech oblastí města.
„Ve městě se aktivovalo šest komisí, každá z nich měla přibližně 12 lidí a vůbec jsme netrvali na tom, že to musí být jen zastupitelé. Šlo nám také o odborníky, kteří ve městě žijí o jejich názory na kulturní, sportovní, ekonomický, ekologický, investiční, podnikatelský a turistický rozvoj města. Tyto komise projednaly odpovědně všechny připomínky z ankety občanů a doporučily nejpotřebnější řešení pro vše, co bychom chtěli zlepšit bez ohledu na to, zda na to máme nebo nemáme peníze,“ vysvětli Milan Maček, jak naložili s názory občanů.
Přímo v tomto plánu byly již konkrétně formulovány veškeré potřeby, které je nutno zahrnout do přípravy jednotlivých projektů. Z nich nejvyšší prioritu měla Revitalizace a regenerace středu města Borohrádek – ozelenění náměstí, náhrady ruiny parčíkem, parková úprava kolem školky a městského úřadu, parkoviště u městského úřadu a školky, obnova plotu, cest, laviček, výsadba stromů na náměstí, Revitalizace centra místní části Šachov.
„Plán věnuje mimořádnou pozornost potřebám zdejší základní školy, specifikuje potřebné stavební úpravy. Zabývá se zkvalitněním dopravní dostupnosti, včetně propojení cyklostezek z Velin do Borohrádku dál přes Zámlýní do Šachova a ve směru na sever, ale také směrem do Čermné n. O. a ke Ždáru n. O, odkud k nám dojíždí především školáci do naší základní školy,“ uvedl starosta.
Opět ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje město připravilo projekt na Revitalizaci a regeneraci středu města Borohrádek a totéž pro místní část Šachov.
„Revitalizace a regenerace na návsi v Šachově se uskutečňuje letos nákladem téměř 3,5 milionů korun. Podařilo se nám realizovat i velmi potřebnou akci, opravu silnice z křižovatky u nádraží kolem Městského úřadu a firmy SECA až po hranice kraje. A po dohodě s ŘSD byla provedena rekonstrukce silnice I tř. ve směru od Čestic a Velin. Zbourali jsme ruinu za kinem a připravili prostor pro parkové úpravy,“ vyjmenoval starosta další úspěšné akce a doplnil, že z dotačních prostředků a spoluúčasti zakoupili za 6,5 milionů nové hasičské auto a zrekonstruovali hasičskou zbrojnici do které mimo jiné osadili čtvery nové sekční vrata na dálkové ovládání.
„Získali jsme do majetku města několik desítek hektarů lesních pozemků, dále více než 200 parcelních čísel pozemků pro výstavbu a územní rozvoj,“ dodal starosta.

(ign)