Muži, ženy, všechny generace

„Ekonomická krize se opravdu projevuje. Ptají se tu lidé i na pozice, které nejsou ve služebním poměru, třeba uklízečky, údržbáři, “ vysvětluje policista Pavel Vymetálek, který se účastní přijímacích pohovorů. Dodává, že na práci se chodí ptát mládež, která bude teprve na jaře maturovat, další mladí, kteří nesehnali po škole stálou práci a živili se dosud brigádami, nebo zaměstnanci, kteří už vědí, že za pár měsíců dostanou výpověď.

O práci u policie se ucházejí z poloviny ženy a muži, lidé různých věkových kategorií. „Nedávno jsem hovořil se ženou, které bylo přes čtyřicet,“ potvrzuje Vymetálek stoprocentní nárůst zájmu právě u střední generace třicátníků a čtyřicátníků.

Rychnovský Úřad práce v současnosti nabízí 10 pracovních míst u policie. Ne každý si ale umí představit, že by měl schopnosti pro tuto práci. „Fyzické i psychické schopnosti s lety výrazně ubývají. Člověk musí vědět, na co ještě stačí. Představa policejní školy a vojenského režimu na ní, to už bych nezvládla. Navíc neumím honit lidi,“ vysvětluje šestačtyřicetiletá Romana V. z Rychnovska, která více než půl roku shání práci.

Las Vegas to nebude

Někteří uchazeči mají na rozdíl od ní nereálné představy ovlivněné sledováním detektivních seriálů. Kdy se dostanu k vyšetřování vražd? Ptají se hned na začátku. „Neuvědomují si, že nejdříve je čeká půlroční policejní škola, potom tříměsíční praxe v Praze a že pro místa na kriminálce funguje kariérní řád, výběrová řízení,“ popisuje zkráceně podmínky Pavel Vymetálek. Dodává, že ke kriminalistům se zájemci mohou dostat až po praxi a nebudou mít téměř nic společného se seriálovými hrdiny. Vzorky DNA tu jen tak porovnávat nebudou. „Není tady Las Vegas. Spíše uživí lyže na horách,“ komentuje naivní představy.

Pro vstup do služebního poměru musí zájemci projít fyzickými, ale také psychickými testy. „Fyzička se dá řekněme za tři čtyři měsíce natrénovat,“ ujišťuje Vymetálek. Fyzickou kondici si však policisté musí stále udržovat, trénovat. „Po třicítce čtyřicítce je každý rok znát. Zloděje ale musíte doběhnout,“ vyvrací Vymetálek nereálné představy některých zájemců o pohodlném zabezpečení ve služebním poměru.

Většina neúspěšných adeptů však pohoří na psychotestech. Práce u policie je stresující, vyžaduje kontakt s lidmi, často v konfliktních i tragických situacích. „Ti lidé se musí umět ovládat,“ dodává. Další lidé často odejdou rovnou po prvním pohovoru, když si uvědomí, že by byli půl roku z domova na škole, potom ještě na praxi v Praze. Především pro ženy, které mají rodinu, je to často problém, muži třeba staví dům, tak si to rovněž nemohou dovolit. Další podmínkou pro vstup k Policii ČR je maturita a také dobrý zdravotní stav.

Ani představy, že je to práce na čas, než si něco najdu, nejsou reálné. Ze služebního poměru se nevystupuje jako z autobusu. Výchova policisty něco stojí, odchází se buď na vlastní závažnou žádost nebo pro hrubé porušení pracovní kázně.

(zen)

Podmínky přijetí do služebního poměru

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí doručit na příslušné personální pracoviště policie písemnou žádost o přijetí do služebního poměru a musí dále splňovat následující podmínky:

občanství České republiky
věk nad 18 let
bezúhonnost
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
není členem politické strany nebo politického hnutí
nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V praxi to znamená:
Otázka bezúhonnosti je řešena Zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR. Policie je dále oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci a s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti, služební funkcionář.
Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče

Cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je organizováno formou testů tělesné zdatnosti před komisí, která uchazeče hodnotí v kategoriích „ s p l n i l “ nebo „ n e s p l n i l “ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí. Na testy tělesné zdatnosti se uchazeč dostaví v odpovídajícím sportovním oděvu a obuvi.

Uchazeči v rámci přijímacího řízení pro přijetí do služebního poměru Policie ČR musí ve čtyřech povinných disciplinách dosáhnout v celkovém součtu minimálně 32 bodů, z toho minimální výkon pro uznání discipliny je u člunkového běhu-4 body, v celomotorickém testu-4 body, u kliku vzpor-ležmo-2 body, a u běhu na 1000m-2 body. Nadstandardní výkon v jedné disciplině není důvodem pro zproštění od absolvování jiné discipliny. Bodově jsou hodnoceny cviky provedené správně a stanoveným způsobem. Nejpozději do ukončení základní odborné přípravy musí nově přijatí policisté splnit požadavky fyzické způsobilosti pro příslušnou skupinu podle místa služebního zařazení. Zpravidla se jedná o 2. skupinu fyzické způsobilosti, kde pro splnění kriterií je nutné v každém testu získat minimálně 4 body a v celkovém součtu minimálně 36 bodů.

V následující textu jsou popsány jednotlivé testy s uvedeném příkladů bodů a výkonů:

Člunkový běh, 4x10m
Běh se provádí mezi dvěma metami vzdálenými 10 metrů. Startuje se vedle mety č. 1 a běží se šikmo mezi metami k metě č. 2, která se obíhá. Stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje dotyk mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas.

Body
Výkon

4
14,5

6
13,4

8
12,3

10
11,6

12
11,2

14
10,8

Klik vzpor ležmo (opakovaně)

Správně vykonaný cvik vypadá následovně. Leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem tak, aby špičky prstů byly v úrovni ramen. Dopnutím paží v loktech spor. Zpět se pokračuje pokrčením paží minimálně o 90 stupňů zpět do kliku. Trup je při celém cvičení zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá.

Body
Výkon

4
18

6
22

8
26

10
30

12
34

14
38

Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.

Při tomto testu jde o co největší počet provedených cviků v době dvou minut. Popis cviku je následující: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z podložky, přechází zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

Body
Výkon

4
18

6
22

8
26

10
30

12
34

14
38

Běh na 1000 m

Úkolem je uběhnout uvedenou vzdálenost v co nejkratším čase. Ověřuje se střednědobá vytrvalost.

Body
Výkon

4
5:15

6
4:50

8
4:30

10
4:10

12
3:50

14
3:30

Zdroj: www.policie.cz